21.9.2020

Sök till ledningsgruppen för ditt utbildningsprogram!

NYHETER

Är du intresserad av vilken slags undervisning som ordnas i ditt utbildningsprogram? Nu har du chansen att påverka! Studentkåren vid Helsingfors universitet söker två ordinarie medlemmar och två ersättare till ledningsgrupperna för  alla utbildningsprogram (utom ledningsgrupperna för Svenska social- och kommunalhögskolans kandidat- och doktorandprogram) för mandatperioden 1.1.2021–31.12.2022.

Ansökningsperioden har förlängts tills 14.10.2020 till de ledningsgrupper som inte lockat minst lika många sökande som antalet lediga studentrepresentantsposter. Kolla i slutet av meddelandet om ditt utbildningsprogram är ett av dem!

VAD GÄLLER DET?

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som stöder utbildningsprogrammets ledare och behandlar centrala ärenden som gäller utbildningsprogrammet. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Särskilt viktigt för studenterna är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bland annat frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

I ledningsgruppen kan du påverka undervisningen i utbildningsprogrammet, föra fram studenternas synpunkter och samtidigt bygga upp nyttiga nätverk. Du kan också få studiepoäng för arbetet i ledningsgruppen.

VAD FÖRVÄNTAS AV EN STUDENTREPRESENTANT?

Studentmedlemmarna i ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen är studenternas röst i beslutsfattandet. Det finns bara två krav: du ska vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet och ha en motiverad koppling till det studieprogram din ansökan gäller (till exempel studierätt eller planer att avlägga studier inom  programmet i fråga).

Ingen särskild kompetens krävs utan viktigast är viljan att lära sig och motivationen för uppdraget som studentrepresentant. För att klara uppdraget räcker det bra med att  läsa mötesmaterialet noggrant  inför mötet, fråga studiekamraterna eller ämnesföreningen om synpunkter på ärendena som behandlas och tala på själva mötet. Studentkåren utbildar också dem som valts till studentrepresentanter och erbjuder stöd och expertis för arbetet i universitetsförvaltningen.

HUR SÖKER JAG?

Ansökningarna ska lämnas in på adressen beta.halloped.fi senast den 14 oktober 2020.

Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och nuvarande huvudämne och/eller utbildningsprogram och studieinriktning ska tydligt framgå av ansökan. Om du för tillfället inte har studierätt för programmet vars ledningsgrupp du söker till, motivera din koppling till programmet i ansökan. Som meriter räknar studentkåren:

 • motivation och att den sökande förbinder sig att sköta uppdraget,
 • tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller något annat uppdrag som är kopplat till bevakningen av studenternas intressen, samt
 • koppling till studenterna i utbildningsprogrammet, beredvillighet att informera dem om ledningsgruppens arbete och beredskap att kartlägga och representera studenternas synpunkter om utvecklingen av utbildningsprogrammet.

Urvalskommittéerna kan intervjua sökandena efter eget övervägande. Om intervjun ordnas, hålls den enligt bifogade tidtabell. Om intervjutidpunkten inte passar dig, utgör det inte ett hinder för ansökning. Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Vi antar att du är tillgänglig både som ordinarie medlem och ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika studieområdena i valet av studentrepresentanter.

Mer information om att verka i ledningsgruppen för utbildningsprogrammet och ansökningen ger:

Teemu Palkki
koordinator
0504497950
teemu.palkki(at)hyy.fi

Jenna Sorjonen
sakkunnig för utbildningspolitik
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi

 

Utbildningsprogram med förlängd ansökningstid:

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedeldekonomi
 • Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
 • Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (Food Sciences)
 • Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (Human Nutrition and Food Behaviour)
 • Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi (Agricultural, Environmental and Resource Economics)
 • Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (Agricultural Sciences)
 • Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
 • Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

 • Kandidatprogrammet i biologi
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (Ecology and Evolutionary Biology)
 • Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (Genetics and Molecular Biosciences)
 • Magisterprogrammet i botanik (Integrative Plant Sciences)
 • Magisterprogrammet i neurovetenskap (Neuroscience)
 • Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability)

Farmaceutiska fakulteten

 • Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen

Humanistiska fakulteten

 • Kandidatprogrammet i filosofi
 • Kandidatprogrammet i historia
 • Kandidatprogrammet i språk
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Kandidatprogrammet i konstforskning
 • Magisterprogrammet i region- och kulturstudier
 • Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (English Studies)
 • Magisterprogrammet i historia
 • Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (Linguistic Diversity in the Digital Age)
 • Magisterprogrammet i språk
 • Magisterprogrammet i litteraturvetenskap
 • Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (Intercultural Encounters)
 • Magisterprogrammet i kulturarv
 • Magisterprogrammet i översättning och tolkning
 • Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap
 • Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
 • Magisterprogrammet i konstforskning
 • Magisterprogrammet i ryska studier (Russian Studies)

Juridiska fakulteten

 • Magisterprogrammet i internationell affärsjuridik (International Business Law)

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

 • Kandidatprogrammet i geovetenskap
 • Kandidatprogrammet i kemi
 • Kandidatprogrammet i naturvetenskaper (Bachelor’s Programme in Science)
 • Kandidatprogrammet i geografi
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikalista vetenskaper (Particle Physics and Astrophysical Sciences)
 • Magisterprogrammet i data science
 • Magisterprogrammet i geologi och geofysik (Geology and Geophysics)
 • Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper (Atmospheric Sciences)
 • Magisterprogrammet i urbana studier och planering (Urban Studies and Planning)
 • Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (Chemistry and Molecular Sciences)
 • Magisterprogrammet i Life Science Informatics
 • Magisterprogrammet i geografi (Geography)
 • Magisterprogrammet i matematik och statistik (Mathematics and Statistics)
 • Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Magisterprogrammet i materialforskning (Materials Research)
 • Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (Theoretical and Calculational Methods)
 • Magisterprogrammet i datavetenskap (Computer Science)

Medicinska fakulteten

 • Magisterprogrammet i logopedi
 • Magisterprogrammet i psykologi
 • Utbildningsprogrammet i odontologi

Pedagogiska fakulteten

 • Magisterprogrammet i pedagogik

Teologiska fakulteten

 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning

Statsvetenskapliga fakulteten

 • Kandidatprogrammet i ekonomi
 • Magisterprogrammet i Europa- och Nordenstudier (European and Nordic Studies)
 • Magisterprogrammet i filosofi
 • Magisterprogrammet i global politik och kommunikation (Global Politics and Communication)
 • Magisterprogrammet i moderna samhällen (Contemporary Societies)
 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
 • Magisterprogrammet i ekonomi
 • Magisterprogrammet för samhälle i förändring
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Veterinärmedicinska fakulteten

 • Kandidatprogrammet i veterinärmedicin
 • Utbildningsprogrammet i veterinärmedicin