Vi påverkar vid universitetet, i staden och i samhället

Vi förbättrar studenternas ställning vid universitetet, i staden och i samhället Vi befrämjar och försvarar ärenden som är viktiga för våra studenter. Som grund för vårt arbete finns våra värderingar bildning, jämlikhet, medmänsklighet, mod och ansvarsfullhet. Vi påverkar på många olika sätt: genom att träffa beslutsfattare, publicera ställningstaganden och insändare, genomföra kampanjer och delta på möten och medverka i arbetsgrupper. Dessutom stöder vi studieaktiva i deras arbete.

Vi skapar vårt drömsamhälle

Studentens röst vid universitetet

Universitetsgemenskapen har den högsta makten vid universitetet. Vi studenter är liksom professorer och övrig personal medlemmar i universitetsgemenskapen- vi har möjlighet att påverka alla vid universitetet på beslutsfattandenivå. Vi medverkar i utbildningsprogrammens ledningsgrupper, fakultetsråd, universitetets styrelse och i universitetskollegiet. Studenterna representeras även i flera andra av universitetets arbetsgrupper.

Utöver representativt beslutsfattande påverkar studenterna universitetet även genom studentkåren. Vi styrelsemedlemmar och sakkunniga vid studentkårens byrå träffar regelbundet universitetets rektor, prodekaner som ansvarar för undervisningen vid fakulteterna samt anställda vid universitetsservicen. Vi erbjuder dem studentens perspektiv på olika teman och utvecklar universitetet i samarbete med dem.

Mer information om att vara studentrepresentant

Vårt arbete i staden och i samhället

Undersökningar och utredningar

Vårt intressebevakningsarbete baserar sig alltid på forskningsvetenskap. Vi gör och låter regelbundet göra undersökningar om ärenden gällande våra studenters liv. Vi har till exempel utfört en välbefinnandeenkät och låtit göra utredningar om studenternas försörjning vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet, situationen för studerande som fyllt 30 år samt om sjukförsäkringarna för internationella studenter. Vi deltar även i undersökningen Studerandenas huvudstadsregion där stadstrivseln, studentboendet och rörelse i huvudstadsregionen utreds.