Delegationen är HUS högsta beslutandeorgan

Den högsta beslutandemakten i studentkåren utövas av delegationen som har 60 medlemmar. Delegationen väljer även styrelsen med 7-13 medlemmar, som har parlamentariskt ansvar gentemot delegationen. Delegationen väljs genom delegationsval som hålls vartannat år. Alla HUS-medlemmar har rösträtt och har rätt att kandidera i valet.

Beslutsfattande

Delegationen beslutar bland annat om:

  • studentkårens budget
  • bokslutet
  • stadgar
  • köp och försäljning av fastigheter

Dessutom utser delegationen:

  • studentkårens presidioum
  • styrelsen
  • generalsekretaren
  • chefredaktören för Ylioppilaslehti

Möten

Delegationen sammanträder ungefär en gång i månaden under terminerna, antingen i HUS egna lokaler eller i universitetets lokaler på olika campus. Mötena börjar kl. 17 och styrelsens frågetimme ordnas alltid före mötet kl. 16.30. Föredragningslistorna publiceras  på HUS anslagstavla senast en vecka före mötet.

Delegationsmötena kan följas direktsänt som sändningar eller inspelningar på HUS YouTube-kanal.

I delegationen finns flera olika grupperingar och på mötena förs en livlig politisk debatt.

Beslutsförteckningar Mötesinspelningar på Youtube