Ansök om att bli studentrepresentant

Vi studenter har en viktig plats i de instanser där det finns möjlighet att påverka universitetets verksamhet. Studentrepresentanterna ser till att studenterna inte blir förbisedda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. Vem som helst kan bli språkrör för studenterna – även du! Under hösten 2023 söker vi studentrepresentanter till viktiga påverkansuppdrag i fakultetsråden och universitetskollegiet. Som studentrepresentant i fakultetsrådet ser du till att studenternas röster hörs i fakultetens vardag. Som medlem i universitetskollegiet får du vara med och påverka hela universitetets framtida riktning. Ansökningstiden är 18.9–15.10.2023. Läs mer om att vara studentrepresentant på den här sidan och ansök om att vara studenternas röst i viktiga påverkansuppdrag!

Lediga platser: fakultetsråden

I fakultetsrådet får du vara med och påverka fakultetens framtida riktning! I höst söker vi studentrepresentanter till fakultetsråden vid alla fakulteter för inkommande period som är 1.1.2024–31.12.2025.

En av fakultetsrådets uppgifter är att utveckla undervisningen och forskningen vid hela fakulteten. Som studentrepresentant kan du alltså påverka hur studenternas vardag ser ut på din fakultet nu och i framtiden.

I fakultetsrådets uppgifter ingår även bland annat att

 • ansvara för kvalitetsledningen av forskningen och undervisningen
 • besluta bland annat om examensfordringar, undervisningsprogrammet och grunderna för antagning av studerande
 • behandla fakultetens vittsyftande planer och andra principiellt viktiga frågor.

 

Medlemmarna består förutom av studenter även av professorer och annan personal vid fakulteten.

Lediga platser: universitetskollegiet

Hela universitetet finns representerat i universitetskollegiet. I höst söker vi studentrepresentanter till universitetskollegiet för perioden 1.1.2024–31.12.2025. Vi söker representanter från varje fakultet samt från Svenska social- och kommunalhögskolan.

 

Medlemmarna i kollegiet består förutom av studenter även av professorer och annan personal vid universitetet. Universitetskollegiet sammanträder minst två gånger om året för att diskutera frågor som gäller universitetet. Kollegiet ansvarar också bland annat för att

 • utse de externa medlemmarna i universitetets styrelse
 • fastställa vilka medlemmar som ska företräda universitetet i universitetets styrelse
 • välja universitetets kansler och revisorer
 • fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse.

 

Som studentrepresentant i kollegiet hjälper du att se till att studenternas perspektiv beaktas i universitetets framtida inriktning. Universitetskollegiet är med andra ord en viktig plats att påverka! På universitetskollegiet kan du som studentrepresentant till och med vara ordförande för hela kollegiet, och få betydande erfarenhet till exempel inför arbetslivet.

Se alla lediga platser

Det bästa med att vara studentrepresentant har varit att se den förändring som den egna verksamheten har medfört. Det här är ett meningsfullt arbete för studenter!

-Riikka Kokko, studentrepresentant-

Så ansöker du om att bli studentrepresentant

  • Se var det finns lediga platser

   Den viktigaste informationen om varje plats som studentrepresentant finns i den separata utlysningen för ansökningsalternativet. Läs alltså först utlysningen i ansökningssystemet Halloped, bekanta dig med studentrepresentanternas guide eller be vid behov om mer information av den sakkunniga som ansvarar för studentrepresentanter.

   Om du inte vet vad du ska skriva i din ansökan, kolla in vår exempelansökan till studentrepresentant för fakultetsrådet och kollegiet!

   Exempel på ansökan fakultetsråden 2023
   Asiakirja
   Exempel på ansökan universitetskollegiet 2023
   Asiakirja
  • Tveka inte att skicka in en ansökan

   Läs noggrant igenom utlysningen och skriv i din ansökan ner och reflektera över det som räknas som merit. Ansökan behöver ändå inte vara lång, och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av liknande uppgifter! Systemet Halloped skickar ett bekräftelsemeddelande till dig då din ansökan har mottagits, sen är det bara att vänta på mer information. HUS anställda tar kontakt med dig efter att ansökningstiden gått ut och berättar hur processen går vidare. Det är med andra ord viktigt att skicka in ansökan i god tid, eftersom vi i princip inte kan ta emot försenade ansökningar! Ansökningstiden är 18.9–15.10.2023.

  • o Vänta på mer information om hur ansökningsprocessen framskrider

   På hösten, efter att ansökningstiden för studentrepresentanter gått ut, kommer de urvalskommittéer som utsetts enligt fakultet att börja behandla ansökningar och göra urvalsförslag om de studentrepresentanter som ska väljas. Uttagningskommittéerna kan begära ytterligare information eller intervjuer med sökande. Du kan se eventuella datum för begäran om tilläggsinformation och intervjuer på varje ansökningsalternativs egen blankett i Halloped-systemet.

   Du kommer att informeras om hur ansökan framskrider i de olika skedena. Du kan såklart också alltid ta kontakt med HUS sakkunniga med ansvar för studentrepresentanter eller med valkoordinatorn, om du har frågor om ansökningsprocessen eller om hur det är att vara studentrepresentant!

  • Kom med i verksamheten och på utbildningarna!

   Den 13 december ordnar vi en utbildning för alla studentrepresentanter i utbildningsprogrammens ledningsgrupper där ni får information om uppdraget och får bekanta er med andra studentrepresentanter. Dessutom får studentrepresentanterna information om aktuella frågor via HUS e-postlistor för studentrepresentanter.

Så här väljs studentrepresentanterna

Ett reglemente som godkänts av HUS delegation fastställer sättet att välja studentrepresentanter. Delegationen utser en central urvalskommitté som planerar och bereder ansökningstiderna och utser urvalskommittéer för varje fakultet som sedan behandlar ansökningarna.

Urvalskommittéerna lägger fram motiverade förslag om vilka personer som ska väljas. De slutgiltiga besluten om valen fattas av studentkårens styrelse när det gäller fakultetsråden och HUS delegation när det gäller universitetskollegiet.

Reglemente om sättet att välja studentrepresentanter

Urvalskommitté?

Medlemmar till urvalskommittéerna söks 28.8–10.9, dvs. före den egentliga utlysningen av platserna som studentrepresentant. Minst tre ledamöter från varje fakultet samt Svenska social- och kommunalhögskolan söks till urvalskommittéerna. Medlemmarna måste vara närvarande studenter vid fakulteten som urvalskommittén företräder.

Urvalskommitténs huvudsakliga uppgift är att behandla ansökningar till platserna som studentrepresentant vid fakulteten och att förbereda förslag till de sökande som ska väljas. I urvalskommittén kan du alltså påverka att studenterna representeras av de mest motiverade sökandena i universitetets beslutsfattande! Dessutom får du värdefull erfarenhet av rekrytering och förvaltning, till exempel inför arbetslivet.

Urvalskommitténs arbete omfattar högst två möten samt en gemensam utbildning som tar några timmar. Att sitta i urvalskommittén är ett utmärkt tillfälle att fatta beslut som påverkar studentgemenskapen utan ett långvarigt engagemang. Dessutom stöds urvalskommittéerna alltid av en av HUS anställda som förbereder materialet och även hjälper till under mötet.

Ansökningar till urvalskommittéerna lämnas in via systemet Halloped.

Vanliga frågor

 • Som studentrepresentant lär du dig många nyttiga färdigheter, från att gestalta helheter till projektledning och grupparbete. Du lär också känna de anställda vid universitetet, från professorer till utbildningsplanere. Arvode betalas för fakultetsrådets och universitetskollegiets sammanträden och det är också möjligt att få studiepoäng för att vara studentrepresentant.

  HUS erbjuder varje år sina studentrepresentanter gratis utbildning inom bland annat kommunikation, påverkan och mötesteknik. Genom nätverket av studentrepresentanter får du inte bara kamratstöd utan också vänner.

  Du kan ansöka om ett intyg över att du varit studentrepresentant från HUS och under vissa förutsättningar kan du också få studiepoäng från universitetet. Du behöver ett intyg från HUS när du ansöker om studiepoäng! Du kan ansöka om intyget hos HUS dokumentsekreterare.

 • Som studentrepresentant måste du förbinda dig till uppgiften och delta i organets möten. Fakultetsrådet sammanträder cirka en gång i månaden under terminerna. Mötena tar cirka 1–2 timmar. Universitetskollegiets möten tar i allmänhet cirka två timmar. Kollegiet sammanträder mindre än en gång i månaden.

  Förutom själva mötena tar det också en del tid för studentrepresentanten att förbereda sig inför möten, till exempel för att gå igenom materialet. För att klara uppdraget räcker det bra med att läsa mötesmaterialet noggrant inför mötet, fråga studiekamraterna eller ämnesföreningen om synpunkter på ärendena som behandlas och tala på själva mötet.

  I allmänhet kan också ersättarna delta i mötena om de så önskar. Det lönar sig att kontrollera detta i början av varje period. Kom i vilket fall som helst alltid på förhand överens om vem som ska delta i mötet så att det alltid finns representanter för studenter närvarande!

 • Att du planerar att åka på utbyte är inte nödvändigtvis ett hinder för att bli vald.  Utgångspunkten är dock att studentrepresentanterna ska kunna förbinda sig till sina uppgifter under en så stor del av sin mandatperiod som möjligt.

 • Som studentrepresentant är du aldrig ensam! Varje fakultetsråd och universitetskollegiet har andra studentrepresentanter som du har ett nära samarbete med. I början av perioden är det bra att skapa en gemensam grupp av studentrepresentanter och ersättare så att ni kan komma överens om vem som ska gå till mötena och förbereda er inför mötena tillsammans.

  Du får också kamratstöd av andra studentrepresentanter via HUS nätverk av studentrepresentanter. Dessutom ordnar vi utbildningar för studentrepresentanter och studieansvariga. Information om utbildningarna ges via e-post och sociala medier. Du kan också alltid kontakta HUS utbildningspolitiska experter, oavsett om det är fråga om en svår situation eller om du bara vill fråga om något som gäller studierna!

 • Du måste vara närvarande student vid den fakultet som du ansöker om att bli studentrepresentant för. När du söker till ett fakultetsråd eller universitetskollegiet kan du dessutom endast vara anställd vid universitetet i högst 6 månader med mindre än 50 % arbetstid.

  Motivation och synpunkter på aktuella frågor som sker vid fakulteten eller universitetet, kontakter med ämnes- och fakultetsföreningar och tidigare erfarenhet av studentpåverkan räknas som merit. Ingen tidigare erfarenhet krävs dock! Du hittar detaljerade ansökningsanvisningar och information om vad som räknas som merit i ansökningssystemet Halloped under varje ansökningsalternativ.

  Se även vår exempelansökan till att bli studentrepresentant i fakultetsrådet och kollegiet!

  Exempel på ansökan fakultetsråden

  Exempel på ansökan kollegiet

 • Studentrepresentanter i fakultetsråden, kollegiet och universitetets styrelse får endast vara anställda vid universitetet i högst 6 månader med mindre än 50 % arbetstid. I utbildningsprogrammets ledningsgrupp utgör ett anställningsförhållande vid universitetet inget hinder för att vara studeranderepresentant.

  Hur ett anställningsförhållande påverkar möjligheten att vara verksam som studentrepresentant har definierats närmare i universitetets valinstruktion. Mer information får du av HUS sakkunniga med ansvar för studentrepresentanter.

 • Ansökningarna till platserna som studentrepresentant i fakultetsråden och universitetskollegiet som söks i höst behandlas av fakultetsspecifika urvalskommittéer. Kommittéerna känner bäst till aktuella ärenden och behoven vid sina egna fakulteter. Urvalskommittéerna lägger fram motiverade förslag om vilka personer som ska väljas. De slutgiltiga besluten om valen fattas av studentkårens styrelse när det gäller fakultetsråden och HUS delegation när det gäller universitetskollegiet.

  I fråga om de ansökningar som inte hör till huvudantagningen, dvs. hör till den kompletterande ansökan, sköts urvalsförslagen och motiveringspromemoria av HUS sakkunniga i högskolepolitik, som också presenterar förslaget på urval till organet som fattar det slutliga beslutet.
  Hur studentrepresentanterna ska väljas fastställs i ett reglemente som godkänts av vår delegation.

 • Fakultetsrådet sammanträder cirka en gång i månaden under terminerna. Mötena tar cirka två timmar. Fakultetsrådets möten kan behandla många ärenden på en gång, men ibland också mycket få. Mötena innehåller mer förberedda beslutsärenden än till exempel universitetskollegiets möten. Det innebär att det kanske inte blir så mycket diskussion på mötena, utan huvudfokus ligger på att sätta sig in i mötesmaterialet inför mötet. Det lönar sig att bekanta sig med materialet, dvs. föredragningslistan och dess bilagor, tillsammans med de andra studentrepresentanterna. Du kan också alltid kontakta HUS sakkunniga i högskolepolitik om du behöver råd.

  Fakultetsrådets uppgift är att ansvara för styrningen av forskningens och undervisningens kvalitet, att besluta om till exempel examensfordringar, undervisningsprogrammet och grunderna för antagning samt att hantera fakultetens vittsyftande planer och andra principiellt viktiga frågor. Fakultetsrådet beslutar också om fakultetens ekonomi, utser dekanus och prodekanus samt beviljar examina som avlagts vid fakulteten.

 • Möten hålls några gånger per läsår, betydligt färre än till exempel i utbildningsprogrammens ledningsgrupper. Mötena tar cirka två timmar. Mycket av tiden går till att diskutera, utbyta idéer och naturligtvis också rösta om det behövs. Dessutom kan kollegiet sammanträda för att diskutera även utanför mötena. Ofta kan temat till exempel vara riktningen för universitetets utveckling i vidare bemärkelse.

  Hela universitetet finns representerat i universitetskollegiet. Det består av professorer, personal och naturligtvis studerande, sammanlagt 48 medlemmar. Till kollegiets huvudsakliga uppgifter hör att utse de externa medlemmarna i universitetets styrelse, universitetets kansler och revisorer. Dessutom fastställer kollegiet universitetets bokslut och verksamhetsberättelse.

Mera frågor?