21.9.2020

Hae koulutusohjelmasi johtoryhmään!

UUTINEN

Kiinnostaako sinua, millaista opetusta koulutusohjelmassasi järjestetään? Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa! Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii kahta varsinaista ja kahta varajäsentä kaikkien koulutusohjelmien johtoryhmiin (pois lukien kuitenkin Svenska social- och kommunalhögskolanin kandiohjelman ja tohtoriohjelmien johtoryhmät) kaudelle 1.1.2021–31.12.2022.

Hakuaikaa useiden koulutusohjelmien johtoryhmiin on jatkettu 14.10.2020 asti vähäisen hakemusmäärän vuoksi. Katso uutisen lopusta, onko oma koulutusohjelmasi jatkettujen hakujen joukossa!

MISTÄ ON KYSE?

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä.

MITÄ OPISKELIJAEDUSTAJALTA ODOTETAAN?

Koulutusohjelman johtoryhmän opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni päätöksenteossa. Vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa ja sinulla tulee olla perusteltu yhteys siihen koulutusohjelmaan, jonka johtoryhmään haet (esimerkiksi opinto-oikeus tai suunnitelma suorittaa opintoja kyseisessä ohjelmassa).

Erityistä osaamista ei edellytetä, vaan tärkeintä on halu oppia ja motivaatio toimia opiskelijaedustajana. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa beta.halloped.fi viimeistään 14.10.2020.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Jos sinulla ei ole tällä hetkellä opinto-oikeutta siinä ohjelmassa, jonka johtoryhmään haet, perustele hakemuksessa yhteytesi ohjelmaan. Ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi:

 • motivaation ja sitoutumisen tehtävän hoitamiseen,
 • aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä, sekä
 • yhteys koulutusohjelman opiskelijoihin, valmius viestiä heille johtoryhmän työskentelystä sekä valmius kartoittaa ja edustaa opiskelijoiden näkemyksiä koulutusohjelman kehittämisestä.

Valintatoimikunnat voivat haastatella hakijoita harkintansa mukaan. Jos haastattelu järjestetään, se pidetään oheisen aikataulun mukaan. Jos haastatteluaika ei sovi sinulle, se ei ole este hakemiselle. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja koulutusohjelman johtoryhmässä toimimisesta ja hausta antavat

Teemu Palkki
koordinaattori
0504497950
teemu.palkki(at)hyy.fi

Jenna Sorjonen
koulutuspoliittinen asiantuntija
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi

 

Koulutusohjelmat, joihin hakua on jatkettu 14.10. asti:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 • Biologian kandiohjelma
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma
 • Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology)
 • Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (Genetics and Molecular Biosciences)
 • Kasvitieteen maisteriohjelma (Integrative Plant Sciences)
 • Neurotieteen maisteriohjelma (Neuroscience)
 • Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (Environmental Change and Global Sustainability)

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

 • Eläinlääketieteen kandiohjelma
 • Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma

Farmasian tiedekunta

 • Farmaseutin koulutusohjelma
 • Proviisorin koulutusohjelma

Humanistinen tiedekunta

 • Filosofian kandiohjelma
 • Historian kandiohjelma
 • Kielten kandiohjelma
 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
 • Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (English Studies)
 • Historian maisteriohjelma
 • Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma (Linguistic Diversity in the Digital Age)
 • Kielten maisteriohjelma
 • Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma
 • Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (Intercultural Encounters)
 • Kulttuuriperinnön maisteriohjelma
 • Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
 • Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
 • Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
 • Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma (Russian Studies)

Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Logopedian maisteriohjelma
 • Psykologian maisteriohjelma
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 • Maataloustieteiden kandiohjelma
 • Metsätieteiden kandiohjelma
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
 • Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Sciences)
 • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour)
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (Agricultural, Environmental and Resource Economics)
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma (Agricultural Sciences)
 • Metsätieteiden maisteriohjelma
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Geotieteiden kandiohjelma
 • Kemian kandiohjelma
 • Luonnontieteiden kandiohjelma (Bachelor’s Programme in Science)
 • Maantieteen kandiohjelma
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma (Particle Physics and Astrophysical Sciences)
 • Datatieteen maisteriohjelma (Data Science)
 • Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (Geology and Geophysics)
 • Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (Atmospheric Sciences)
 • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (Urban Studies and Planning)
 • Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences)
 • Life Science Informatics -maisteriohjelma
 • Maantieteen maisteriohjelma (Geography)
 • Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (Mathematics and Statistics)
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
 • Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research)
 • Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (Theoretical and Calculational Methods)
 • Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (Computer Science)

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Kansainvälisen liikejuridiikan maisteriohjelma (International Business Law)

Teologinen tiedekunta

 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Valtiotieteellinen tiedekunta

 • Taloustieteen kandiohjelma
 • Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies)
 • Filosofian maisteriohjelma
 • Globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelma (Global Politics and Communication)
 • Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma (Contemporary Societies)
 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
 • Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
 • Taloustieteen maisteriohjelma
 • Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma
 • Yhteiskuntatieteiden ruotsinkielisen maisteriohjelma (samhällsvetenskaper)