• Studiepenningen bör höjas med minst 100 euro i månaden

   Nivån på studiepenningen har inte stigit sedan 90-talet. Det är omöjligt för en studerande att finansiera sina baslevnadskostnader med studiepenningen. Studenterna får det allt svårare ekonomiskt på grund av stigande priser på mat och el samt den snabba höjningen av räntenivån. Studenterna är den enda grupp i samhället som är tvungen att lyfta lån för att betala mat, elräkning, hyra och biljetter för kollektiv trafik.

   De nedskärningar i studiestödet som gjordes år 2017 har lett till att beloppet av utestående studielån fördubblats under de senaste fem åren. Många studenter finansierar sina studier med att arbeta, vilket inverkar negativt på studietakten. Studenten har inte tillräckligt med tid för återhämtning och risken för utbrändhet ökar om hen jobbar och studerar samtidigt. Studenternas välmående främjas av en tillräcklig och förutsebar försörjning. Samtidigt upprätthålls studieförmågan.

   Studenternas försörjning bör utvecklas så att heltidsstudier är möjliga under hela studietiden. Studenterna ska själva fritt kunna välja om man vill lyfta studielån eller jobba vid sidan av studierna. Studielån och arbete får inte vara nödvändiga för att trygga försörjningen.

    

  • Utbildningens finansiering måste tryggas

   Lösningen på de utmaningar vi står inför idag ligger i forskning, vetenskap och utbildning. Universitetens verksamhet bör säkras med tillräcklig finansiering, så att universiteten kan möta de förväntningar, mål och krav som de idag ställs inför.

   Universitetens basfinansiering bör höjas så att den är på samma nivå som i de övriga nordiska länderna och den inbördes konkurrenssituation om finansieringen som nu finns mellan universiteten bör slopas. Kvaliteten på undervisningen och examina bör beaktas ännu mera än hittills då man beslutar om finansieringen av universitetens verksamhet. Ytterligare bör man slopa nuvarande finansieringsindikator i relation till avlagda examina. Ökningen av antalet studieplatser för nya studenter bör få full finansiering. Antalet studieplatser för nya studerande bör främst ökas i Nyland där antalet nybörjarplatser inte motsvarar den stora mängden sökande.

   Universitetet bör vidta åtgärder för att stödja studenternas välmående och studieförmåga. Handlednings- och stödtjänsterna för studenterna bör få mera resurser. Med hjälp av finansieringen blir de projekt som nu stöder handledning, stöd och välmående för studenterna en bestående del av studentens vardag och samtidigt försäkrar man sig om att storleken på undervisningspersonalen är tillräcklig. Då undervisningen är av hög kvalitet har lärarna också tid för studenterna.

   Det krävs långsiktiga ekonomiska åtgärder för att förverkliga detta. Det har talats mycket om satsningar på utbildning och vetenskap, men istället har vi år efter år fått bevittna upprepade nedskärningar. Nu är det hög tid att, istället för att bara uttala tomma ord, skrida till verket och satsa på vår gemensamma framtid.

  • HUS valprogram

   I HUS valprogram hittar du mera information om de mål vi lyfter fram i riksdagsvalet.

   2023 SVE HYY eduskuntavaaliohjelma HYVÄKSYTTY
   Asiakirja

 • Förhandsröstning i riksdagsvalet 22.-28.3 och valdag 3.4.

  Alla finska medborgare, som har fyllt 18 år senast på valdagen 2.4.2023, har rätt att välja den kandidat eller det parti man vill rösta på och på detta vis inverka på den politik som bedrivs i Finland. Dessutom kan alla, oberoende om man har rösträtt eller inte, försöka påverka kandidaterna, lyfta fram frågor som man anser att är viktiga och också offentligt visa sitt stöd för tankar, kandidater eller partier som man tycker att är bra.

  Här hittar du detaljerade anvisningar om att rösta på förhand och på valdagen, inklusive information om var som händer på röstningsstället.

 • Du hittar information om ditt förhandsröstningsställe och var du ska rösta på valdagen här.

 • Studentrörelsens gemensamma valkampanj

  Alla studerande måste garanteras möjlighet att studera utan osäkra eller knappa inkomster. Att investera i studerandenas framgång är en investering i framtiden.

  Studerandena lever under fattigdomsgränsen, även om de lyfter sina studielån helt och hållet eller arbetar samtidigt som de studerar. Sedan 2017 har studielånestock fördubblats och studiestödets totala köpkraft försvagats med cirka 100 euro. De obevekligt stigande levnadskostnaderna och de brutalt stigande räntorna tär på studerandenas försörjning.

  Detta är ohållbart. En tillräcklig inkomst är en förutsättning för att kunna överleva och stanna kvar i arbetslivet samt för det psykiska välbefinnandet. Inkomsterna för studerande måste stärkas. Det ligger i landets och dess framtida intresse.

  Det behövs en höjning av studiestödet med 100 euro. Låt oss lyfta studeranden bort från fattigdomsgränsen!

   

  Närmare information: https://www.instagram.com/poiskoyhyysrajalta/

 • Helsingfors universitets valkampanj

  Vid Helsingfors universitet anser vi att det är vår uppgift att lösa globala kriser och skapa förutsättningar för en bättre framtid. För att kunna bygga en bättre framtid behöver vi utbildningsmöjligheter för unga, långsiktig finansiering och en ambitiös vetenskapspolitik.

   

  Närmare information: https://www.helsinki.fi/en/innovations-and-cooperation/decision-makers/researchmatters