4.5.2021

Svara och påverka

HUS genomför en välbefinnande- och jämlikhetsenkät 19.4-16.5 som är den andra i sitt slag. Utöver den tidigare välbefinnandeenkäten vill vi nu även höra om dina erfarenheter av jämlikhet så att vi får aktuell information om jämlikhetsläget i vår gemenskap och om utvecklingsbehoven. Enkäten används som stöd för studentkårens arbete: svaren och datan vi får  ger oss möjlighet att försvara studentens intressen, oavsett om den andra parten på andra sidan bordet är SHVS eller Helsingfors universitet.

Den föregående välbefinnandeenkäten genomfördes våren 2019. Ungefär 2000 studenter besvarade enkäten och resultaten har varit hörnstenar för vår intressebevakning under de senaste två åren. I enkäten lyftes till exempel fram studenternas dåliga ergonomi och olägenheterna som beror på dåliga arbetsställningar vid läsning och i praktiska arbetsuppgifter i professionsämnena. Det här har vi påverkat speciellt gentemot universitetet genom att betona vikten av ergonomi vid utrymmesplaneringen och det gemensamma projektet med att göra lokalerna motionsvänligare är redan i ett gott skede. Enkätresultaten intresserade i omfattande grad och i och med det har studentkåren fått vara med och utveckla enkäter för  hela universitetsgemenskapen.

Studenternas välbefinnande kan inte befrämjas genomgripande utan att beakta jämlikhet. Till exempel mobbning och diskriminering inverkar på hälsan. Vi vill också få noggrannare information om jämlikhetens nuläge och nödvändiga utvecklingsmål i studentkåren och vid universitetet. Det har gått ett tag sedan HUS föregående jämlikhetsenkät så det är hög tid att samla aktuell data om våra medlemmars behov.

Enkätresultaten kommer att användas som stöd för HUS intressebevakningsarbete. De berättar för oss vad vi bör påverka så att alla studenter har det bra att studera vid Helsingfors universitet. Informationen som du uppger är helt anonym och en enskild student kan inte identifieras ur svaren. Vi vill få en genomgripande uppfattning om  hur man mår vid universitetet. Samtidigt vill vi även höra om enskilda, tråkiga upplevelser för det hjälper oss att bättre förstå studenternas behov.

Vi behöver information som stöd så att vi kan verka för en bättre morgondag. Genom att svara påverkar du säkerheten och trivseln i din studiemiljö. Resultaten utgör framför allt en grund för HUS arbete men utifrån dem förmedlar vi såväl ris som rosor till intressentgrupper såsom universitetet och SHVS.

Det lönar sig alltså att besvara enkäten. Och det var inte allt! Genom att besvara enkäten deltar du i utlottningen av ett aktivitetsarmband och hörlurar som passar idrott. Genom att svara slår du alltså två flugor i en smäll: du kan påverka hur studenterna mår i fortsättningen och samtidigt får du möjlighet att vinna pris som stöder din egen hälsa.

 

Besvara enkäten här.

 

Tiia Niemi / sakkunnig i socialpolitik

Matias Takala / sakkunnig i socialpolitik