29.8.2023

Sök en plats i urvalskommittén!

NYHETER

Vi söker minst tre medlemmar till urvalskommittén vid varje fakultet. Urvalskommittén bereder valet av studentrepresentanter hösten 2023.

 

VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

I höst söker vi studentrepresentanter till fakultetsrådet och kollegiet för perioden 2024–2025. Urvalskommittén läser ansökningarna till uppdragen som studentrepresentanter i fakultetsrådet och universitetskollegiet och lägger fram för studentkårens styrelse och delegation motiverade förslag på de personer som ska väljas. Urvalkommittén sammanträder veckorna 44–47 för att utföra detta uppdrag (noggrannare tidtabell nedan). Studentkårens styrelse fattar de slutliga besluten om valet av studentrepresentanter till fakultetsråden och då det gäller kollegiet fattas beslutet av HUS delegation. I urvalskommittén har du möjlighet att påverka studenternas representation vid din fakultet och garantera att det är de mest motiverade sökandena som representerar studenterna vid beslutsfattandet vid universitetet.

Urvalskommittén ska ha en ordförande, en vice ordförande och minst en annan medlem. Som sekreterare fungerar antingen HUS urvalskoordinator eller utbildningspolitiska sakkunniga. Tänk ändå inte att positionen som ordförande eller vice ordförande är någonting skrämmande: sekreteraren är hela tiden med som stöd och förbereder mötesmaterialet. Ordförandens uppgift är främst att leda mötet. På det viset kan urvalskommittéerna koncentrera sig på det egentliga uppdraget, det vill säga att gå igenom ansökningarna och bereda förslagen till val av medlemmar. Det här är alltså en utmärkt möjlighet för dig att bekanta dig med förvaltning, mötespraxis och att fatta beslut som inverkar på universitetssamfundet, utan att du behöver binda dig vid uppdraget i många år. Uppdraget passar också utmärkt för en studentrepresentant som avgår från sitt uppdrag, eftersom du då kan använda din värdefulla erfarenhet vid valet av nya studentrepresentanter.

 

Vem kan söka uppdraget?

Förutsättningar för att du ska kunna vara medlem i urvalskommittén är att du är närvaroanmäld studerande vid den fakultet som din urvalskommitté representerar och du ska kunna delta i kommitténs möten enligt den tidtabell som finns längst ned i detta meddelande. Lägg märke till att du inte kan vara medlem i urvalskommittén om du tänker söka en plats som studentrepresentant i fakultetsrådet eller universitetskollegiet.

 

HUR SÖKER MAN EN PLATS I URVALSKOMMITTÉN?

Du lämnar in ansökan på adressen https://beta.halloped.fi/ senast söndagen 10.9.2023 kl. 23:59.

I ansökan skriver du

  • ditt nuvarande utbildningsprogram och studieinriktning,
  • motivation,
  • relevant erfarenhet som du eventuellt har med tanke på uppdraget och
  • om du är färdig att ställa upp som urvalskommitténs ordförande och/eller vice ordförande.

Ansökan behöver inte vara lång. Som merit ser vi sökandens motivation och tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant inom förvaltningen, studieansvarig eller i något annat uppdrag i anknytning till studenternas intressebevakning.

 

Studentkåren önskar att uppdragen söks av representanter för olika kön med mångsidig bakgrund och att sökandena är i olika skeden av studierna. Minst tre medlemmar utses till urvalskommittén och vid valet strävar vi efter att beakta att olika områden inom fakulteten är representerade.

Fråga gärna om vad som helst som du funderar på då det gäller att vara med i urvalskommittén eller om ansökningsprocessen! Närmare information ger

urvalskoordinator
Venla Kinnunen, 0407639032, venla.kinnunen@hyy.fi och

utbildningspolitisk sakkunnig
Riku-Petteri Kyllönen, tfn 0503255202, riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

 

Mera information om att vara studentrepresentant och valet av studentrepresentanter hittar du på adressen https://hyy.fi/fi/hae-opiskelijaedustajaksi

 

Mötestidtabeller för uravalskommittéerna

Bifogat mötestidtabellerna för urvalskommittéerna vid respektive fakultet. På det första mötet går ni igenom ansökningarna och fattar eventuellt beslut om vem ni föreslår att ska väljas. Dessutom beslutar ni om tidpunkter för intervjuer eller om något motsvarande arrangemang. På den andra mötesdagen är det möjligt att hålla intervjuer och jobba vidare med urvalet. Det här betyder att det andra mötet hålls vid behov. De som valts till urvalskommittén deltar också i en gemensam utbildning 10.10 kl. 17.00. Det kommer mera information om denna tillställning då urvalskommittéerna har blivit valda.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: 30.10 och 6.11.

Veterinärmedicinska fakulteten: 15.11 och 21.11.

Farmaceutiska fakulteten: 15.11 och 22.11.

Humanistiska fakulteten: 13.11 och 20.11.

Pedagogiska fakulteten: 1.11 och 8.11.

Medicinska fakulteten: 1.11 och 8.11.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: 2.11 och 9.11.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: 13.11 och 20.11.

Juridiska fakulteten: 30.10 och 6.11.

Svenska social- och kommunalhögskolan: 16.11 och 27.11.

Teologiska fakulteten: 16.11 och 23.11.

Statsvetenskapliga fakulteten: 2.11 och 9.11.