9.12.2021

HUS verksamhet för likabehandling år 2021

BLOGG

Vad har HUS sektor för likabehandling gjort år 2021? Tiia, vår sakkunniga i frågor som berör likabehandling, berättar i den här artikeln om årets viktigaste projekt och vad man kommer att jobba vidare med nästa år.

Enkät om likabehandling

Under en stor del av året har vi jobbat med enkäten om likabehandling. Enkäten var en del av välmåendeundersökningen, som vi gjorde förra våren. Drygt 600 studenter besvarade enkäten.

De som deltog i enkäten ansåg att likabehandling överlag förverkligas rätt så bra både vid universitetet och studentkåren. Det kom dock fram att det finns utrymme för förbättringar på många delområden. De flesta önskemålen gällde en förbättring av tillgängligheten. Dessutom poängterades behovet av en satsning på både etnisk och språklig likabehandling och att man i ännu högre grad än hittills strävar efter att beakta olika åldersgrupper. I de öppna svaren önskade man speciellt att man fäster ännu mera uppmärksamhet vid studenternas olika bakgrund och livssituation samt att studiemöjligheterna är tillgängliga och flexibla.

Enkätsvaren visade att det förekommer oroväckande mycket trakasserier, diskriminering och osakligt beteende. Svarandena fick berätta om sina upplevelser under de två senaste åren, eftersom vi också ville höra hurdan situationen var före coronapandemin. Cirka 20 procent hade upplevt trakasserier både inom HUS och studentkårens föreningar. Motsvarande siffra för upplevda trakasserier inom universitetet var 25 procent. Situationer där trakasserier förekommer, hade ofta uppstått i samband med studentföreningarnas verksamhet och då var det en studiekompis som gjort sig skyldig till trakasserierna. I de öppna svaren berättade många att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, rasism och att de blivit lämnade utanför gemenskapen. Föreningarna hade inte heller alltid lyckats reda ut anmälda trakasserier på ett bra sätt. Vid universitetet hade man upplevt trakasserier främst i undervisningssituationer. Till exempel hade man blivit utsatt för diskriminerande eller på annat sätt osakliga kommentarer från andra studenter eller från personalen. I värsta fall hade detta resulterat i att man hade avbrutit kursen.

 

Enkätresultaten har presenterats i flera olika grupper vid universitetet, t.ex. i jämställdhets- och likabehandlingkommittén, gruppen för välbefinnande, universitetets utbildningsråd samt inom Lärarakademin. Inom HUS har man gått igenom enkätresultaten tillsammans med styrelsen och personalen. Speciellt fäste man uppmärksamhet vid det stora antalet upplevda trakasserier som kom fram i enkäten. Resultaten visar att vi i framtiden bör satsa ännu mera på att utveckla skolningen för dem som är verksamma inom HUS samt i de olika föreningarna. För att alla ska känna till vad likabehandling betyder är det också viktigt att satsa på information och kommunikation om detta, till exempel med hjälp av guiden om likabehandling för föreningsaktiva. Guiden behöver eventuellt uppdateras. Tillsammans med universitetet strävar vi efter att alla har tillgång till relevanta instruktioner om hur man hanterar trakasserisituationer. Både personal, nya studenter och tutorer erbjuds skolning i vad likabehandling betyder.

Uppdatering av dokument och instruktioner

I år har vi inom HUS gjort upp principer för trygga rum. Studentkåren har tidigare haft principer för trygghet vid evenemang, men inga officiella principer för trygga rum. Principerna innebär i praktiken att det finns en praxis för hur man kan främja en mera jämlik och tryggare atmosfär. Principerna gäller för HUS verksamhet och evenemang. Du kan bekanta dig med principerna här.

På våren jobbade vi med den del av HUS policydokument som handlar om likabehandling. Policydokumentet presenterar de politiska riktlinjer som är väsentliga för studentkårens intressebevakning. Dokumentet handleder oss i vårt arbete då det gäller frågor som bl.a. rör universitetet och samhället. Policydokumentet har utarbetats av HUS styrelse och personal och delegationen har godkänt den slutliga versionen av dokumentet. Det nya policydokumentet strävar bl.a. efter att allas rätt till kroppslig självbestämmanderätt garanteras och att man effektivare än tidigare ingriper vid fall av mobbning vid universitetet. Du hittar policydokumentet på våra nätsidor senare.

Vi har också börjat planera och skissa upp en nätsida om likabehandling på HUS sidor. På nätsidan presenteras väsentlig information om likabehandling inom studentkåren och vid universitetet. Dessutom har vi skapat en stödlista för föreningarna, som dessa kan använda då de inleder likabehandlingsverksamhet. Listan ska ännu översättas.

Samarbetet med Helsingfors universitet

I höst har vi fortsatt vårt nära samarbete med Helsingfors universitet i frågor rörande likabehandling. Vi träffar regelbundet universitetets jämställdhetsansvariga samt studentrepresentanterna i jämställdhets- och likabehandlingskommittén. Vi har jobbat speciellt mycket med att uppdatera instruktionerna för hur man hanterar osakligt bemötande och förebygger trakasserier. Instruktionerna innehåller information om universitetets riktlinjer och processer för att hantera situationer där trakasserier har förekommit. De uppdaterade instruktionerna publiceras nästa år.

Vi har också aktivt diskuterat olika trakasseri- och diskrimineringsfall som har förekommit denna höst inom universitetssamfundet. HUS strävar efter att kunna trygga en likvärdig studietillvaro för alla, både vid universitetet och i studentföreningarna. Vi kommer att fortsätta jobba med denna fråga nästa år. Vi har redan inlett planeringen av kommande tutorskolningar, som kommer att ta upp frågor om likabehandling och trakasserier. För att effektivare kunna förebygga och förhindra förekomsten av rasism vid universitetet och studentkåren, kommer studentkåren att formulera ett antirasistiskt åtgärdsprogram.

stegen