9.12.2021

HYYn yhdenvertaisuustoiminta vuonna 2021

BLOGI

Mitä HYYn yhdenvertaisuussektori on tehnyt vuonna 2021? Artikkelissa yhdenvertaisuudesta vastaava asiantuntijamme Tiia kertoo vuoden keskeisistä projekteista ja ensi vuoden puolella jatkuvista toimenpiteistä.

Yhdenvertaisuuskysely

Suurin osa vuodesta on kulunut yhdenvertaisuuskyselyn toteuttamiseen. Kysely toteutettiin osana hyvinvointikyselyä viime keväänä. Kyselyyn vastasi reilut 600 opiskelijaa.

Yhdenvertaisuuden koettiin toteutuvan melko hyvin yliopistolla sekä ylioppilaskunnassa. Parantamisen varaa kuitenkin löytyy usealla osa-alueella. Eniten toivottiin keskityttävän esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen. Lisäksi kannatusta saivat etnisen ja kielellisen yhdenvertaisuuden parantaminen sekä eri-ikäisten parempi huomioiminen. Avovastauksissa toivottiin erityisesti opiskelijoiden erilaisten taustojen ja elämäntilanteiden parempaa huomioimista sekä saavutettavia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia.

Häirintä, syrjintää ja epäasiallista käytöstä raportointiin esiintyvän huolestuttava määrä. Kokemuksia kartoitettiin viimeisen kahden vuoden ajalta, sillä halusimme kuulla tilanteista myös ennen koronapandemiaa. HYYssä ja sen piirissä olevissa järjestöissä häirintää oli kokenut noin 20 prosenttia ja yliopistolla 25 prosenttia. Opiskelijatoiminnassa tilanteet tapahtuivat yleensä opiskelijajärjestöissä, jolloin häiritsijänä oli opiskelukaveri. Avovastauksissa monet kertoivat kohdanneensa seksuaalista häirintää, rasismia ja ulkopuolelle jättämistä. Järjestöt eivät myöskään aina onnistuneet käsittelemään ilmoitettuja häirintätilanteita hyvällä tavalla. Yliopistolla häirintätilanteet tapahtuivat yleensä opetustilanteissa, jossa toinen opiskelija tai henkilökunnan jäsen teki syrjiviä tai muuten asiattomia kommentteja. Pahimmillaan tämä oli voinut johtaa kurssin keskeyttämiseen.

Kyselytuloksia esiteltiin monissa eri ryhmissä yliopistolla, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa, hyvinvointiryhmässä, opintoasiainneuvostossa sekä Opettajien akatemiassa. HYYssä tuloksia käytiin läpi hallituksen ja henkilökunnan kanssa. Erityisesti häirintäkokemusten määrä loi paljon keskustelua. Jatkossa tulemme erityisesti työstämään koulutuksia HYYn toimijoille sekä järjestöille tulosten perusteella sekä panostamaan viestintään, jotta yhdenvertaisuusohjeistuksemme, esimerkiksi yhdenvertaisuusopas järjestöille, olisivat tuttuja kaikille. Tulemme myös tarkistelemaan oppaan päivitystarpeita. Yliopiston kanssa tavoitteena on huolehtia, että häirintätilanteisiin on asianmukaiset ohjeet ja henkilökuntaa, uusia opiskelijoita sekä tuutoreita koulutetaan yhdenvertaisuudesta.

Dokumenttien ja ohjeiden päivitys

Tänä vuonna loimme HYYlle omat turvallisemman tilan periaatteet. Ylioppilaskunnalla on aikaisemmin ollut tapahtumaturvallisuusperiaatteet, mutta ei virallisia turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteilla tarkoitetaan käytänteitä, joiden avulla jokainen pystyy edistämään yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä. Periaatteet ovat voimassa HYYn toiminnassa ja tapahtumissa. Voit lukea periaatteet täältä.

Keväällä työstimme yhdenvertaisuusosiota HYYn linjapaperiin. Linjapaperi määrittelee ylioppilaskunnan edunvalvonnan kannalta merkittävät poliittiset linjat ja ohjaa työtämme muun muassa yliopistoon ja yhteiskuntaan liittyvissä kysymyksissä. Linjapaperia luonnosteltiin HYYn toimistolla hallituksen ja henkilökunnan parissa, ja lopullisen version hyväksyi edustajisto. Uudessa linjapaperissa on tavoitteena muun muassa kehollisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen kaikille ja yliopistolla tapahtuvaan kiusaamiseen parempi puuttuminen. Linjapaperi löytyy nettisivuiltamme.

Olemme myös aloittaneet yhdenvertaisuuteen keskittyvän sivun luomisen HYYn sivuille. Nettisivu tulee keräämään keskeiset tiedot yhdenvertaisuudesta ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Lisäksi järjestöille luotu tukilista yhdenvertaisuustoiminnan aloittamisesta on käännöksiä vaille valmis.

Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa

Tänä syksynä olemme jatkaneet läheistä yhteistyötä Helsingin yliopiston yhdenvertaisuustoimijoiden kanssa. Tapaamme säännöllisesti yliopiston tasa-arvovastaavaa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijaedustajia. Erityisesti työn alla on ollut yliopiston epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemisen ohjeistuksen päivittäminen. Ohjeet kertovat yliopiston linjauksista ja häirintätilanteiden ratkaisemisen prosesseista. Päivitetyt ohjeistukset julkaistaan ensi vuonna.

Toinen paljon esillä ollut teema tänä syksynä on ollut erilaiset häirintä- ja syrjintätapaukset yliopistoyhteisössä. HYYn tavoitteena on yhdenvertainen opiskelijaelämä niin yliopistolla kuin opiskelijajärjestöissä. Tämän eteen tulemme tekemään lisää töitä ensi vuoden puolella. Olemme jo aloittaneet yliopiston kanssa valmistelun tuutorikoulutuksiin yhdenvertaisuus- ja häirintäteemojen mukaan ottamista. Ylioppilaskunta tulee luomaan antirasistisen toimenpideohjelman, jotta voimme kokonaisvaltaisemmin ehkäistä ja puuttua rasismiin yliopistolla ja ylioppilaskunnassa.

yhdenvertaisuus