8.6.2021

Stegen mot ett likvärdigare studentliv

BLOGG

För att göra studentkårens arbete synligt krävs en öppen och aktiv kommunikation.

 

Förra året uppdaterade vi vår likabehandlingsplan och drog upp riktlinjer för likabehandlingsarbetet för de kommande tre åren. Vårt mål var att skapa en koncis och tydlig plan för att underlätta uppföljningen och bedömningen av åtgärderna. Även om planen med sina 45 mål och 14 sidor inte är så koncis, lyckades vi göra strukturen i dokumentet tydligare och uppdatera målen för att bättre motsvara nuläget.

 

Det nya året började med full fart när vi satte igång att genomföra vårt nya plan. Vi började bland annat att planera genomförandet av en enkät om välmående och likabehandling. Syftet med enkäten är att samla in data om vårt påverkansarbete som stöd för universitetet samt betrakta nuläget för vår verksamhet. Vi lyckades på detta sätt kombinera två teman, eftersom likabehandlingsfrågorna påverkar även de studerandes välmående i hög grad. För närvarande håller vi på att analysera svaren så följ vår information för att höra om resultaten!

 

Förutom enkäten började vi med upprättandet av principer för en tryggare miljö för studentkåren. HUS nuvarande principer för evenemangssäkerhet gäller sedan 2018, men det har inte upprättats några officiella principer för en tryggare miljö. Med principer för en tryggare miljö avses praxis eller instruktioner med hjälp av vilka var och en kan främja en mer likvärdig och tryggare atmosfär. Principerna håller på att finslipas ännu och kommer att börja gälla officiellt på hösten.

 

Det centrala temat för HUS likabehandlingsplan är att göra likabehandlingsarbetet mer synligt och tydligt. Visste du till exempel att HUS har en likabehandlingsguide för de föreningar som verkar inom den, där det finns information om bland annat hur likabehandlingsverksamhet kan påbörjas samt hur likabehandling och trygghet ska beaktas vid ordnande av evenemang? Du kan även få personlig rådgivning och stöd från vår kontaktperson för trakasserier i frågor om trakasserier och likabehandling. I fortsättningen försöker vi informera både föreningarna och våra medlemmar om våra instruktioner och tjänster i anknytning till likabehandling ännu mer regelbundet framför allt i början av terminen.

 

Vi har också som målsättning att bättre hålla våra medlemmar uppdaterade om den intressebevakning vi gör och som utgör största delen av studentkårens arbete. Intressebevakning är dock ett långsamt arbete och syns sällan utanför organisationen.  Därför har kommunikationen en särskilt viktig roll, och i fortsättningen försöker vi mer öppet berätta hur vi främjar likabehandling vid universitetet och i samhället.

 

Vi har denna vår bland annat inlett ett tätare samarbete med studeranderepresentanterna vid jämställdhets- och likabehandlingskommittén för att bevaka intressen i rätt tid och effektivt vid universitetet. Kommittén strävar efter att främja och följa upp hur likabehandlingen förverkligas vid universitetet och den förbereder också universitetets jämställdhets- och likabehandlingsplan. Vi försöker stötta studeranderepresentanterna i deras uppdrag och få aktuell information om universitetets planer. Om universitetets planer kan du läsa i HUs jämställdhets- och likabehandlingsplan vars nyaste version publicerades i början av året. Jag är själv väldigt nöjd med att universitetet kommer att uppdatera sina anvisningar för förebyggande av osakligt bemötande och trakasserier. De nuvarande anvisningarna tar inte riktigt hänsyn till de studerande så hela dokumentet måste läggas upp på nytt och skrivas från ett mer studerandevänligt perspektiv.

 

Därtill har vi fokuserat framför allt på individuella studiearrangemang och på att lyfta upp de problem som kan uppstå i anknytning till dem. Genom individuella arrangemang med hjälp av olika praxis kan studerande få stöttning i sin inlärning till exempel på grund av handikapp eller sjukdom. Ett allmänt exempel på sådana individuella arrangemang är extra tid för tentamina eller inlämningsuppgifter. Dessa arrangemang är ett viktigt sätt att förbättra likabehandlingen, men de nuvarande praxis stödjer inte tillgängligheten och slutförandet av studier. Det krävs ofta krångliga processer för att få tillgång till arrangemangen, vilket belastar de studerande orimligt. Vi har i möten och utbildningar lyft upp de problem som finns idag och kommer att fortsätta påverkansarbetet vid universitetet för att förbättra situationen.

 

Det finns fortfarande strukturer och traditioner vid universitetet och i studentkåren som inte främjar förverkligandet av likabehandling. Även om likabehandlingsarbetet verkar fortskrida långsamt, kommer vi närmare våra mål även ett steg i taget. Genom att förbinda oss till att främja tillgänglighet och likabehandling kan vi skapa ett bättre studentliv för alla.

 

Tiia Niemi, sakkunnig i socialpolitiska frågor

 

Ris, ros, kommentarer, frågor eller förslag?

Kontakta:

tiia.niemi@hyy.fi

050 543 9608