Stäng

Hösthälsning från utbildningspolitiska sektorn!

16.12.2021

Hösthälsning från utbildningspolitiska sektorn!

NYHET

Har du någon gång funderat på hur HUS i praktiken bevakar studenternas intressen? HUS har två intressebevakningssektorer och i detta höstbrev berättar den utbildningspolitiska sektorn om allt man har jobbat med under hösten!

Sisu

Helsingfors universitet tog förra våren i bruk studieförvaltningssystemet Sisu. Ur studenternas synvinkel har övergången till Sisu inte varit helt problemfri. Det finns fortfarande brister i systemet, till exempel i tillgängligheten. Vi har inom den utbildningspolitiska sektorn, förkortas här i texten till kopo-sektorn, arbetat för att lösa problemen och förbättra användbarheten. Vi har bland annat regelbundet träffat universitetets Sisu-team och vi har också samarbetat med universitetet i kommunikationen om Sisu. I september publicerade HUS ett ställningstagande i vilket vi krävde att bristerna i Sisus tillgänglighet korrigeras. Ställningstagandet publicerades tillsammans med studentkårerna vid Aalto universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet och Tammerfors universitet.

Utveckling av universitetsdemokratin

Ett av höstens viktigaste projekt har varit att jobba för universitetskollegiets övergång till trepartsmodellen. Kollegiet är ett centralt organ för beslutsfattande och diskussion vid universitetet. Kollegiets 50 medlemmar representerar hela universitetssamfundet. Medlemmarna består av studenter, professorer, övrig undervisnings- och forskningspersonal samt annan personal. Dessa olika grupper har dock inte lika många representanter i kollegiet, utan professorerna innehar flest röster. Vi har tillsammans med studentmedlemmarna i universitetets styrelse och studentrepresentanterna i kollegiet jobbat för införandet av en trepartsmodell i kollegiet. Trepartsmodellen skulle innebära att grupperna har en jämlik representation vid beslutsfattandet. Vi har strävat efter att nå målet genom att lobba ärendet för representanter för universitetets styrelse och personalgrupper, aktivt ta upp frågan till diskussion i kollegiet, koordinera samarbetet mellan studentrepresentanterna och genom att publicera ett ställningstagande i ärendet.

Corona

Coronapandemin har också denna höst inverkat på vår arbete med att bevaka studenternas intressen. Vi har kontinuerligt varit i kontakt med universitetet och påverkat universitetets linjedragningar i coronapandemin. Våra viktigaste kanaler för påverkan har varit regelbundna möten med utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta och Lärarakademin. Vid mötena har vi kommenterat och diskuterat universitetets principer för undervisningen under coronatiden. Speciellt har vi tillsammans med Lärarakademin informerat universitetet om hur man utvecklar studievänlig distans-, när- och hybridundervisning. Utgångspunkten för hur vi ser på utvecklingen av undervisningen under coronatiden är den studieenkät vi genomfört. I enkäten har vi kartlagt våra medlemmars erfarenheter under coronatiden samt studenternas utvecklingsidéer för undervisningen. Enkäten visade den mångfald som finns bland studenterna och att studenterna ibland har till och med helt motsatta önskemål om hur undervisningen borde ordnas. De viktigaste önskemålen och förslagen som kom fram i enkäten, och som vi jobbat vidare på för att kunna förverkliga, är flexibla sätt att avlägga en kurs, bandade föreläsningar och att servicen på campus öppnas vid rätt tidpunkt.

Övrig verksamhet

I september skrev vi tillsammans med universitetets utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta en insändare i vilken vi krävde att nedskärningarna i vetenskapsfinansieringen slopas och att resurserna läggs på undervisning och vetenskap. Dessutom har vi deltagit i universitetets arbetsgrupp, som jobbat för både studenternas välmående och utveckling av undervisningsutrymmena. Vi har under året också deltagit i utvärderingen av universitetets kvalitetssystem.

Vi har bearbetat och berett de utbildningspolitiska linjedragningarna i HUS färska policydokument och påverkat beredningsarbetet av Finlands studentkårers förbunds (FSF) policydokument och verksamhetsplan för nästa år. Dessutom bistod vi då HUS utsända utbildningspolitiska arbetsgrupp förberedde sig inför FSF:s förbundsmöte.

Vi har också gett våra medlemmar vid enskilda fakulteter direkt stöd i studierelaterade ärenden. Vi riktar ett speciellt tack för samarbetet till studentföreningarna vid humanistiska, medicinska och pedagogiska fakulteterna! Vi har ytterligare bidragit med stöd till utbildningsprogrammens studentrepresentanter i arbetet med undervisningsplanerna. Vi har också varit med och gjort upp riktlinjer för universitetets allmänna mål i arbetet med undervisningsplanerna.

På hösten lediganslog vi platser för tiotals studentrepresentanter i många av universitetets förvaltningsorgan, t.ex. fakultetsråden och universitetskollegiet. Ansökningsomgången lyckades bra trots den utdragna pandemisituationen. Vi har också förnyat HUS rättsskyddsguide under hösten.

Det sker förändringar inom kopo-sektorn också kring årsskiftet, då nästa års styrelsemedlemmar inleder sitt arbete och vår ena utbildningspolitiska sakkunniga, Topias Tolonen, går vidare mot nya utmaningar. Topias efterträdare, Mathilda Timmer, började jobba 7.12.

Läs också kopo-sektorns vårhälsning!

 

Julhälsningar från kopo-sektorn

Tuukka ja Aleksi
styrelsemedlemmar med ansvar för utbildningspolitik

Marianna, Topias ja Mathilda
utbildningspolitiska sakkunniga

    Läs mer