Likabehandling och trakasseriombuden

HUS arbetar aktivt för att det inte ska förekomma diskriminering, trakasserier, rasism eller annan osaklig behandling inom studentkåren. HUS ska vara en trygg plats för alla.

Likabehandling i HUS

Likabehandling betyder att alla människor är lika värda oberoende av orsaker eller egenskaper bundna till en person. Exempel på detta är kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion och övertygelse, åsikt, handikapp, hälsotillstånd eller sexuell läggning. Likabehandling hör till vår studentkårs värderingar.

De viktigaste dokumenten som styr vår verksamhet i frågor om likabehandling är likabehandlingsplanen och policyn. Likabehandlingsplanen styr vår interna verksamhet, till exempel för de föreningar som är verksamma inom HUS. Policyn beskriver de viktiga politiska riktlinjer för intressebevakningen, som styr vår verksamhet inom universitetet och i samhället.

Vi stöder de föreningar som är verksamma inom vår organisation och vi uppmuntrar dem att beakta likabehandling och att skapa en tryggare atmosfär för alla studenter. Föreningarnas verksamhet får inte strida mot vår likabehandlingsplan. Vi arrangerar årligen utbildningar i anknytning till olika områden inom likabehandling och vi har producerat en likabehandlingsguide för föreningarna. Föreningarna kan också låna en flyttbar induktionsslinga.

Vi erbjuder mångahanda lokaler för föreningar som verkar i vår krets. På studenthuset och Domma finns lokaler för möten, fester, sitsar och bastukvällar. Information om tillgängligheten hittar du här.

Hjälp och stöd i trakasserisituationer

HUS har två trakasseriombud som erbjuder stöd till studentkårens medlemmar som har upplevt trakasserier, ofredande, mobbning, diskriminering eller annat osakligt bemötande. Också de föreningar som är verksamma vid HUS kan konsultera trakasseriombuden i situationer då det förekommit trakasserier. Alla kontakter och diskussioner är konfidentiella och trakasseriombuden har tystnadsplikt.

Trakasseriombuden erbjuder råd i hur man hanterar situationen och ger dig vid behov stöd i att föra ärendet vidare. De kan till exempel hjälpa till med att hitta rätt instanser att kontakta, att formulera en handlingsplan och att facilitera diskussioner mellan parterna. I fall som involverar universitetets personal inkluderar vi också universitetets trakasseriombud i processen. Vi för inte ärendet vidare, om du inte vill det.

Trakasseriombuden är inte domare eller en myndighet, utan en neutral part då man går igenom händelserna. Trakasseriombuden delar inte ut straff till den som anklagas för trakasserier och fattar inte heller beslut i situationer där det förekommit trakasserier. Också den som anklagas har rätt att bli hörd. För att ärendet ska kunna föras vidare på ett positivt sätt krävs att du själv är aktiv och beredd att diskutera det som skett. Det är också viktigt att vid behov kontakta professionell hjälp, fastän man tagit kontakt med trakasseriombudet. Om du är orolig över hur du själv orkar i situationen ska du ta kontakt med SHVS eller en annan instans som erbjuder hjälp. Ta alltid kontakt med polisen om det förekommer misstanke om brott.

Du kan nå båda två trakasseriombud per e-post på adressen hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

Tiia Niemi, tiia.niemi@hyy.fi, 050 543 9608

Janne Kajander, janne.kajander@hyy.fi, 050 543 9609

Du kan också anmäla trakasserier med hjälp av blanketten för anmälan av trakasserier. Du kan göra en amälan anonymt, men notera att trakasseriombuden inte kan vidta fortsatta åtgärder utifrån anonyma anmälningar. Vi använder anonyma meddelanden för statistik och då vi utvecklar verksamheten.

Om du upplevt trakasserier av universitetets personal kan du också kontakta universitetets trakasseriombud:

Timo Valtonen, timo.valtonen@helsinki.fi

Terhi Somerkallio, terhi.somerkallio@helsinki.fi

Blankett för anmälan om trakasserier

Likabehandling på universitetet

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén spelar en central roll i likabehandlingsfrågor vid Helsingfors universitet. I kommittén sitter bland annat prorektor med ansvar för likabehandling, universitetets jämställdhetsansvariga samt två studentrepresentanter. Kommittén ansvarar för att likabehandling främjas vid universitetet, till exempel med hjälp av universitetets jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Ta gärna modigt kontakt med medlemmarna om du vill medverka till att likabehandling förverkligas vid universitetet!

Att studierna är lättillgängliga stöds med hjälp av individuella arrangemang. Individuella arrangemang är praktiska arrangemang vars syfte är att underlätta att studierna fortskrider. Du kan behöva arrangemang till exempel på grund av lässvårigheter eller om du har en funktionsvariation i något av dina sinnen. Hur de individuella arrangemangen förverkligas bestäms utgående från din situation och dina behov. Exempel på dylika arrangemang är tillgång till föreläsningsmaterialet på förhand, tilläggstid för att lämna in en uppgift eller ett alternativt sätt att avlägga en studieprestation.

Det finns både jämställdhets- och tillgänglighetskontaktpersoner på universitetet. Du kan kontakta dem med låg tröskel i frågor som handlar om jämställdhet och tillgänglighet. Du hittar kontaktuppgifter här.

Läs mer

Ytterligare information