Yhdenvertaisuus ja häirintäyhdyshenkilöt

HYY tekee aktiivisesti töitä, jotta ylioppilaskuntamme piirissä ei esiintyisi syrjintää, häirintää, rasismia tai muuta asiatonta kohtelua. HYYn tulee olla turvallinen paikka kaikille.

Yhdenvertaisuus HYYssä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta henkilöön liittyvistä syistä ja ominaisuuksista. Näitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto ja vakaumus, mielipide, vamma, terveydentila tai seksuaalinen suuntautuminen. Yhdenvertaisuus on yksi ylioppilaskuntamme arvoista.

Keskeisimmät toimintaamme ohjaavat dokumentit yhdenvertaisuuteen liittyen ovat yhdenvertaisuussuunnitelma ja linjapaperi. Yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa sisäistä toimintaamme, esimerkiksi piirissämme toimivien järjestöjen suhteen. Linjapaperi taas kuvaa edunvalvonnan kannalta merkittävät poliittiset linjat yliopiston ja yhteiskunnan suuntaan.

Tuemme piirissämme toimivia järjestöjä ja kannustamme niitä huomioimaan yhdenvertaisuuden sekä luomaan turvallisempaa ilmapiiriä kaikille opiskelijoille. Järjestöjen toiminta ei saa olla yhdenvertaisuussuunnitelmamme vastaista. Järjestämme vuosittain koulutuksia eri yhdenvertaisuuden alueisiin liittyen ja olemme luoneet yhdenvertaisuusoppaan järjestöille. Järjestöt voivat myös lainata siirrettävää induktiosilmukkaa.

Tarjoamme monenlaisia tiloja kaikkien piirissämme toimivien järjestöjen käyttöön. Uudelta ylioppilastalolta ja Dommalta löytyy tiloja kokouksien, juhlien, sitsien ja saunailtojen järjestämiseen. Tilojen esteettömyystiedot löydät täältä.

Apua ja tukea häirintätilanteisiin

HYYssä toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka tarjoavat tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille HYYn jäsenille. Myös HYYn piirissä toimivat järjestöt voivat konsultoida häirintäyhdyshenkilöitä häirintätilanteissa. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat neuvoja tilanteen käsittelyyn ja tarvittaessa tukevat sinua asioiden viemisessä eteenpäin. He voivat esimerkiksi auttaa sinua löytämään oikeat yhteydenottotahot, luomaan toimintasuunnitelman tai fasilitoida keskustelua eri osapuolien välillä. Yliopiston henkilökuntaa koskevissa tapauksissa otamme prosessiin mukaan myös yliopiston häirintäyhdyshenkilöt. Asiaa ei viedä eteenpäin, jos et niin halua.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole tuomareita tai viranomaisia, vaan ovat neutraali osapuoli tilanteen käsittelyssä. He eivät rankaise häirinnästä syytettyä tai ratkaise tilannetta puolestasi. Myös syytetyllä on oikeus tulla kuulluksi. Onnistunut yhteydenotto edellyttää sinulta aktiivisuutta ja valmiutta keskustella asiasta. Häirintäyhdyshenkilöön yhteyden ottaminen ei myöskään korvaa ammattiavun pariin hakeutumista. Jos oma jaksamisesi tilanteessa huolettaa, ota yhteys YTHS:ön tai muuhun avuntarjoajaan. Rikosepäilyissä otathan aina yhteyden myös poliisiin.

Tavoitat kummankin häirintäyhdyshenkilön sähköpostilla osoitteesta hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

Tiia Niemi, tiia.niemi@hyy.fi, 050 543 9608

Janne Kajander, janne.kajander@hyy.fi, 050 543 9609

Voit ilmoittaa kokemastasi häirinnästä myös häirintäilmoituslomakkeella. Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä, mutta huomaathan, ettemme siinä tapauksessa käsittele tilannetta. Ilmoitus huomioidaan kuitenkin tilastoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

Jos olet kokenut häirintää yliopiston henkilökunnan puolesta, voit ottaa yhteyttä myös yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin:

Timo Valtonen, timo.valtonen@helsinki.fi

Terhi Somerkallio, terhi.somerkallio@helsinki.fi

Häirintäilmoituslomake

Yhdenvertaisuus yliopistolla

Helsingin yliopistolla keskeinen yhdenvertaisuustoimija on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta. Toimikunnan kokoonpano sisältää muun muassa yhdenvertaisuudesta vastaavan vararehtorin, yliopiston tasa-arvovastaavan sekä kaksi opiskelijaedustajaa. Toimikunta vastaa yhdenvertaisuuden edistämisessä yliopistolla, esimerkiksi yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kautta. Ota jäseniin rohkeasti yhteyttä, jos haluat vaikuttaa yhdenvertaisuuden toteutumiseen yliopistolla!

Opintojen saavutettavuutta tuetaan yksilöllisillä järjestelyillä. Yksilölliset järjestelyt ovat käytännön järjestelyjä, joilla edistetään opintojen sujumista. Voit tarvita järjestelyjä esimerkiksi lukivaikeuden tai aistivamman vuoksi. Yksilöllisten järjestelyjen toteutus määritellään tilanteesi ja tarpeidesi mukaan. Järjestelyt voivat olla muun muassa luentomateriaalin saaminen etukäteen, lisäaika tehtävän palauttamisessa tai vaihtoehtoinen suoritustapa.

Yliopistolla toimii sekä tasa-arvo- että esteettömyysyhdyshenkilöitä. Voit olla heihin yhteydessä matalalla kynnyksellä yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioissa. Löydät yhteystiedot täältä.

Lue lisää

Lisätietoa