Bli studentrepresentant!

Vi studenter har en viktig plats i de instanser där man har möjlighet att påverka universitetets verksamhet. Studentrepresentanterna ser till att studenterna inte blir förbisedda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. Vem som helst kan bli språkrör för studenterna – även du! Inkommande höst 2022 söker vi studentrepresentanter till utbildningsprogrammens ledningsgrupper. Ledningsgruppen i ditt utbildningsprogram är stället där du verkligen kan påverka. Som studentrepresentant i ledningsgruppen inverkar du direkt på din vardag som studerande, eftersom du har en möjlighet att påverka de studier som ingår i din examen. Ansökningstiden är 19.9.-16.10.2022. På den här sidan kan du läsa mera om att arbeta i en ledningsgrupp och om ansökningsprocessen!

Lediga platser: utbildningsprogrammens ledningsgrupper

Inkommande höst söker vi studentrepresentanter till utbildningsprogrammens ledningsgrupper för följande mandatperiod 1.1.2023-31.12.2024. Utbildningsprogrammets ledningsgrupp leder de enskilda utbildningsprogrammen. Ledningsgruppens uppgift är att bereda utbildningsprogrammets treåriga undervisningsplan, dvs. examensstrukturen, som sedan godkänns av fakultetsrådet. Undervisningsplanen fastställer

 • Vilka studieperioder som ingår i examina?
 • Vilka sätt att avlägga studieperioderna som erbjuds?
 • Vad har kursen för närvarokrav?
 • Hurdana kunskapsmål har studieperioderna?

En annan viktig uppgift är att årligen fatta beslut om utbildningsprogrammets undervisningsprogram. Undervisningsprogrammet kan ses som en plan för hur man genomför undervisningsplanen. Undervisningsprogrammet reglerar till exempel

 • när studieperioderna hålls,
 • läsordningarna, och
 • undervisningsplatserna,

med andra ord allt det som är viktigast med tanke på studentens studievardag. Som du ser så får du som studentrepresentant i ledningsgruppen vara med och utveckla studenternas vardag på ett mycket praktiskt plan!

Det här är den bästa kursen på universitetet! I arbetet som studentrepresentant lär man sig hantera helheter och utvecklar en fantastisk samarbetsförmåga.

-Ilona Raimas, studentrepresentant-

Så här söker du en plats som studentrepresenant

  • Bekanta dig med lediga platserna

   Närmare information om studentrepresentantplatserna hittar du i utlysningen för respektive plats. Med andra ord lönar det sig att först läsa utlysningen om den lediga platsen i Halloped-ansökningssystemet och att bekanta sig med guiden för studentrepresentanter. Du kan också fråga mera av vår sakkunniga med ansvar för studentrepresentanterna.

  • Fundera inte utan skicka modigt in din ansökan

   Läs utlysningen om den lediga platsen noggrant och skriv din ansökan så att det blir tydligt vilka faktorer som är till din fördel. Ansökan behöver inte vara lång och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av motsvarande uppdrag! Halloped-systemet skickar ett bekräftelsemeddelande till dig då din ansökan har mottagits, och efter det får du mera information. HUS tjänsteman tar kontakt med dig efter att ansökningstiden gått ut och berättar hur processen går vidare. Det är med andra ord viktigt att skicka in ansökan i god tid, eftersom vi i princip inte tar emot försenade ansökningar! Ansökningstiden är 19.9.-16.10.2022.

  • Ha tålamod

   Under höstens stora ansökningsomgång tar det längre tid än vanligt att behandla ansökningarna. Efter att ansökningsomgången tagit slut på hösten börjar valkommittéerna vid respektive fakultet behandla ansökningarna och sammanställer sedan förslag på val av studentrepresentanter. Valkommittéerna kan vid behov be att få närmare information eller kalla sökandena till intervju. Vi har för respektive fakultet fastslagit datum för eventuella intervjuer och när vi senast önskar få närmare information av dem som söker en studentrepresentantplats i ledningsgrupperna. Du hittar närmare information om detta på blanketten för de lediga platserna.

   Du får i varje skede information om hur processen fortskrider. Du kan också alltid ta kontakt med HUS sakkunniga med ansvar för studentrepresentanter eller med valkoordinatorn, om du har frågor om ansökningsprocessen eller om hur det är att vara studentrepresentant!

  • Kom med i verksamheten och på skolningarna

   Vi ordnar en skolning 8.12 för alla studentrepresentanter i utbildningsprogrammens ledningsgrupper. Under skolningen får studentrepresentanterna information om uppdraget. Dessutom får studentrepresentanterna information om aktuella frågor via HUS e-postlistor för studentrepresentanter. Det lönar sig också att delta i studieutskottets möten, där man får information om aktuella frågor från universitetets olika instanser!

Så här väljs studentrepresentanterna

HUS delegation har godkänt reglementet som stadgar om valet av studentrepresentanter. Centralvalnämnden, som utsetts av delegationen, planerar och bereder ansökningstiderna och utser valkommittéerna vid respektive fakultet som sedan behandlar ansökningarna.

Valet av studentrepresentanter till utbildningsprogrammens ledningsgrupper bereds av valkommittéerna, som har den bästa kunskapen om utbildningsprogrammen vid fakulteten och om läget inom utbildningsprogrammen. HUS styrelse fastställer förslagen till val av representanter och de slutliga besluten om vem som väljs till posterna som studentrepresentant fattas av dekanus vid respektive fakultet, på basis av det förslag som fastställts av studentkåren.

Urvalskommittén?

Vi söker medlemmar till urvalskommittéerna under tiden 29.8-18.9, dvs. innan vi utlyser höstens val av studentrepresentanter. Vi söker nu minst tre medlemmar till urvalskommittéerna. Medlemmarna ska vara närvaroanmälda studerande vid den fakultet i vars urvalskommitté man är medlem. Det finns inga andra kriterier!

Som vi tidigare har konstaterat är urvalskommitténs huvudsakliga uppgift att behandla de ansökningar som kommit till de lediga studentrepresentantplatserna i ledningsgrupperna för fakultetens utbildningsprogram. Urvalskommittén bereder också förslagen på de sökande som föreslås väljas. En av medlemmarna fungerar som ordförande medan en medlem är vice ordförande. De övriga är ordinarie medlemmar. Uppdraget som ordförande är lätt och kräver inte egentligen mera förberedelser än vad som krävs av de andra medlemmarna i urvalskommittén! Dessutom deltar alltid en av HUS anställda i mötena. Den anställda förbereder mötesmaterialet och hjälper också under själva mötet. Vi erbjuder också skolning för uppdraget som medlem i urvalskommittén.

Urvalskommittén sammanträder högst två gånger. Medlemmarna förbereder sig på egen hand inför mötena. Arbetet i urvalskommittén upptar med andra ord inte så mycket av din tid! Uppdraget passar dig om du vill få mera erfarenhet av att delta i möten och av att förhandla, men om du inte vill binda dig vid ett uppdrag som pågår i många år. Du kan med andra ord vara gulnäbb eller en studerande med många års erfarenhet av att vara studentrepresentant och nu på väg att trappa ner. Du ansöker om en plats i urvalskommittéerna via Halloped-systemet.

Vanliga frågor

 • I uppdraget som studentrepresentant får du många nyttiga färdigheter; allt från att kunna greppa stora helheter till insikter i projektförvaltning och erfarenhet av att samarbeta i en grupp. Du lär också känna de anställda vid universitetet, bland annat professorerna och utbildningsplanerarna.

  HUS erbjuder studentrepresentanterna varje år gratis utbildningar i bland annat kommunikation, påverkan och mötesteknik. Genom att vara med i studentrepresentanternas nätverk och HUS studieutskott får du, förutom kamratstöd, också nya vänner.

  Man kan få ett intyg från HUS på att man varit verksam som studentrepresentant och om vissa villkor uppfylls kan man få studiepoäng från universitetet. Du behöver intyget från HUS för att ansöka om studiepoäng. Du kan ansöka om ett intyg av HUS dokumentsekreterare.

 • Som studentrepresentant förväntar vi oss att du förbinder dig vid att sköta uppdraget och delta i organets möten, som vanligen räcker ett par timmar. Utbildningsprogrammens ledningsgrupp sammanträder vanligen åtminstone en gång per månad, förutom under semesterperioderna. Dessutom får man räkna med att det krävs en viss tid att gå igenom mötesmaterialet, höra sig för om åsikter inom föreningarna och bland andra studerande. Ytterligare krävs det ibland att man förbereder vissa frågor tillsammans med de andra studentrepresentanterna i ledningsgruppen. Ju bättre du förbereder dig före mötena, desto bättre kan du föra studenternas talan samtidigt som du själv får mera ut av att verka som studentrepresentant.

  Oftast kan också suppleanterna delta i ledningsgruppens möten om de så önskar. Det lönar sig att kolla upp detta alltid i början av mandatperioden. Det är viktigt att ni alltid på förhand kommer överens om vem som deltar i mötena, så att det varje gång finns en studentrepresentant på plats!

 • Om du planerar ett utbyte är detta inte nödvändigtvis ett hinder för att bli vald. Utgångspunkten är ändå att studentrepresentanterna ska kunna förbinda sig att sköta sitt uppdrag under en så stor del av sin mandatperiod som möjligt.

 • Man är aldrig ensam i ledningsgruppen för ett utbildningsprogram! Det finns två ordinarie medlemmar och två suppleanter i varje ledningsgrupp och det är meningen att man samarbetar aktivt med varandra. Det är nyttigt att redan i början av mandatperioden skapa en diskussionsgrupp för studentrepresentanterna i ledningsgruppen. I gruppen kan ni sedan komma överens om vem som deltar i mötena och hur ni förhåller er till de frågor som diskuteras på mötena.

  Förutom av studentrepresentanterna i ledningsgruppen får du också kamratstöd av medlemmarna i Studieutskottet, som träffas varje månad under läsåret. HUS ordnar dessutom skolningar för studentrepresentanter och studieansvariga. Information om skolningarna får du per e-post och via våra kanaler på sociala medier. Du kan också alltid ta kontakt med HUS utbildningspolitiskt sakkunniga, oberoende om du har frågor om någon situation som du upplever som speciellt utmanande eller om du bara allmänt vill diskutera något som rör studierna!

 • Då du söker en plats i en ledningsgrupp bör du vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet och du ska kunna motivera att du har ett samband till det utbildningsprogram till vars ledningsgrupp du söker. Ett motiverat samband är till exempel att du studerar vid utbildningsprogrammet eller att du, efter att du avlagt kandidatexamen, kommer att fortsätta studera inom samma utbildningsprogram. Det finns också andra motiveringar som godkänns, som till exempel att du studerar ett biämne eller att du har avlagt kandidatexamen inom utbildningsprogrammet. Det viktigaste är att du förstår innehållet och undervisningen inom utbildningsprogrammet, så att du har möjlighet att påverka i frågor som berör detta.

  Ytterligare är det en fördel för dig om du är motiverad och om du har erfarenhet av att ha verkat som studentrepresentant, studieansvarig eller om du har haft något annat uppdrag där du har jobbat med studenters intressebevakning. I ansökningarna bedöms också sökandenas insikter i aktuella frågor som berör utbildningsprogrammet. I Halloped-ansökningssystemet hittar du närmare information om hur du ansöker om en plats och vilka kriterier som anses vara fördelaktiga för dig. Den här informationen finns i samband med den allmänna informationen om alla lediga studentrepresentantplatser.

 • Det finns inget som hindrar att man samtidigt jobbar på universitetet och fungerar som studentrepresentant i ledningsgruppen för ett utbildningsprogram. Det är enbart posterna som studentrepresentant i fakultetsråden, kollegiet och universitetets styrelse som begränsas av hurdant arbetsförhållande man kan ha med universitetet.

  Det finns noggrannare bestämmelser om hur ett arbetsförhållande inverkar på detta i universitetets valinstruktion. Du får också mera information om de här frågorna av HUS sakkunniga med ansvar för studentrepresentanter.

 • När ansökan till platserna som studentrepresentant öppnas kan ansökan lämnas i ansökningssystemet Halloped. De exakta uppgifterna om de lediga platserna, ansökningskriterierna och antalet lediga platser har angetts i annonserna som finns i ansökningssystemet. Lämna alltid din ansökan via ansökningssystemet.

  Ansökan behöver inte vara lång! I varje annons hittar du information om vad som räknas som merit för den som ansöker om platsen som studentrepresentant. Skriv alltså din ansökan utgående från informationen. Om till exempel motivation räknas som merit, berätta då i ansökan varför du är intresserad av att vara studentrepresentant.

 • Hur studentrepresentanterna väljs beror på organet och fastställs i ett reglemente som godkänts av vår delegation. På hösten görs urvalsförslagen av urvalskommittéerna i samband med de s.k. huvudantagningarna, där man söker representanter för en helt ny period. Kommittéerna känner bäst till aktuella ärenden och behoven vid sina egna fakulteter.

  Ett urvalsförslag är alltså ett förslag till val, och inte ännu ett egentligt beslut. Urvalskommittéerna utarbetar motiveringspromemorior som innehåller urvalsförslaget och som HUS sakkunniga i högskolepolitik presenterar för det organ vid HUS som fattar de egentliga besluten. För de ansökningar som inte hör till huvudantagningen, dvs. hör till den kompletterande ansökan, sköts urvalsförslagen, motiveringspromemoria och presentationen av ärendet av HUS sakkunniga i högskolepolitik.

  De egentliga valen av studentrepresentanterna för fakultetsråden och utbildningsprogrammens ledningsgrupper görs av HUS styrelse. Valet av studentrepresentanter för utbildningsprogrammens ledningsgrupper fastställs också av dekanus. I fråga om kollegiet och universitetets styrelse görs de egentliga valen av HUS delegation.

  HUS får tidvis en direkt begäran från universitetet om att söka studentrepresentanter till exempel till nya eller tillfälliga arbetsgrupper. I fråga om dessa görs antagningsförslagen av HUS sakkunniga i högskolepolitik, och för de egentliga valen ansvarar alltid HUS styrelse. Det mest väsentliga för en sökande är ändå en bra och motiverad ansökan!

 • Utbildningsprogrammens ledningsgruppsmöten är i allmänhet ganska oformella och diskuterande. Hur ofta ledningsgruppen sammanträder varierar mellan utbildningsprogrammen. På mötena behandlas olika ärenden beroende på årstid som gäller utbildningsprogrammets verksamhet: studerandeurval och introduktion, examensfordringar och ordnandet av följande årets undervisning. Ledningsgruppmedlemmarna utför konkret planerings- och beredningsarbete tillsammans i och med vilket fattas beslut om vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs.

Fråga mer