17.2.2020

Utveckla biblioteket, studielokalerna eller kursutbudet! Studentrepresentanter sökes till över 20 påverkansplatser

NYHETER

Nu söker HUS studenter till påverkansplatser vid universitetet för att förbättra studerandetjänsterna och delta i ledningen av universitetets nationella specialuppdrag. Läs mer och ansök senast den 4 mars!

VAD GÄLLER DET?

 

Vi studenter har vår egen plats på universitetets påverkningsarenor från utbildningsprogrammens ledningsgrupper till universitetets högsta beslutande organ. På dessa platser för studentrepresentanterna fram studenternas åsikter på möten, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna. I samarbete med personalen utvecklas universitetet allt mer i den riktning som studenterna vill.

I de här uppdragen får du vara med och besluta om universitetets verksamhet, föra fram studenternas åsikt och samtidigt skapa nyttiga nätverk. Du kan även få studiepoäng för uppgiften.

VAD FÖRVÄNTAS AV EN STUDENTREPRESENTANT?

 

Studentrepresentanten  är studentens röst i universitetets beslutsfattande. Det finns bara ett tydligt krav: du ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet. Speciella kunskaper krävs inte på förhand, men kunskaper i finska är till fördel. För att klara uppdraget räcker det bra med att noggrant läsa mötesmaterialet  inför mötet, fråga studiekamraterna eller ämnesföreningen om synpunkter på ärendena som behandlas och tala på själva mötet. Studentkåren utbildar också dem som valts till studentrepresentanter och erbjuder stöd och expertis för påverkandet av universitetsbeslutsfattandet.

ANSÖKNING

 

Ansökningarna ska lämnas in på adressen www.halloped.fi senast måndag 4.3.2020.

Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram eller huvudämne ska tydligt framgå av ansökan. Som meriter ser studentkåren tidigare  erfarenhet som studentrepresentant, studieansvarig eller annan studentintressebevakning samt förmåga att kommunicera aktivt med studentkåren och övriga studenter under uppdraget.

Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Vi antar att du är tillgänglig både som ordinarie medlem och ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika studieområdena i valet av studentrepresentanter.

BEKANTA DIG NOGRANNARE MED LEDIGA PÅVERKANSPLATSER!

Direktionen för Öppna universitetet

Öppna universitetet öppnar dörrarna till universitetsbildningen genom att erbjuda studier för alla intresserade i enlighet med Helsingfors universitets undervisningsplaner. Direktionen har bl.a. till uppgift att utveckla Öppna universitetets verksamhet i helhet, i enlighet med universitetets verksamhetsmål och ekonomiska mål samt universitetets strategi och institutionens målprogram.  Direktionen är en fantastisk utsiktsplats bland lösningarna för framtidens kontinuerliga inlärning och tillgängliga utbildning!

Direktionen för Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en fristående institution vid Helsingfors universitet som ansvarar för att bevara och tillgängliggöra det publicerade kulturarvet, fungerar som vetenskapligt forskningsbibliotek och som nationell kulturinstitution samt som serviceenhet för de riksomfattande biblioteksnättjänsterna. Nationalbibliotekets direktion leder och främjar bibliotekets verksamhet, fastställer verksamhets- och ekonomiplaner samt beslutar i andra vittomfattande frågor som berör Nationalbiblioteket.

Styrelsen för Språkcentret

Språkcentret är en fristående institution vid Helsingfors universitet. Centret har bland annat till uppgift att ge undervisning i språk och kommunikation, att ägna sig åt forskning i anslutning till området samt att utveckla språkundervisning, läromedel och mångsidiga inlärningsformer. Dessutom producerar Språkcentret även språktjänster för universitetet, vilket har en väsentlig roll i tryggandet av flerspråkigheten vid universitetet. Till styrelsens uppgifter hör att styra och utveckla Språkcentrets verksamhet – under den kommande perioden är det centralt att bland annat förtäta samarbetet med övriga högskolor i huvudstadsregionen.

Språkcentrets arbetsgrupp för undervisningsutveckling

Saknas det något från universitetets språkkursutbud? Är undervisningsmetoderna ren memorering? Om du törstar efter praktisk erfarenhet i utveckling av språkundervisning och vill förbättra studieutbudet för dig själv och dina medstuderande, så är den här gruppen din grej!

Bibliotekets direktion

Hurdant vore studier utan tentamensböcker, vetenskapliga artiklar och bibliotekets arbetslokaler?  Helsingfors universitetsbibliotek består av fyra campusbibliotek som producerar högklassiga informationstjänster för Helsingfors universitets forsknings-, undervisnings- och inlärningsbehov samt befrämjar tillgången till vetenskaplig information i samhället. I bibliotekets direktion har du möjlighet att titta in bakom kulisserna på ett vetenskapligt bibliotek, ta del av internationella vindar och påverka livsviktiga tjänster för studenterna.

Bibliotekets förhandlingsdelegationer

Alla campusbibliotek vid universitetet har en egen förhandlingsdelegation- här har du en möjlighet att påverka tjänsterna, samlingarna och verksamheten vid ditt eget bibliotek! Campusets förhandlingsdelegations uppgift är att fungera som ett samarbetsforum för biblioteksanvändarna och  bland annat delta i den strategiska utvecklingen av bibliotekstjänsterna och i planerandet av samlingsanskaffningarna.

Direktionen för Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS):

Naturhistoriska centralmuseet ansvarar för att bevara, utöka och ställa ut de naturvetenskapliga nationalsamlingarna och för forskning och undervisning med anknytning till samlingarna. LUOMUS är en viktig expert för naturvetenskapsområdenas samhälleliga växelverkan och koordinerar samarbetet mellan alla  naturvetenskapsmuseer och botaniska trädgårdar i Finland. Centralmuseets direktion är en intressant utsiktsplats bland naturvetenskapsområdenas samhälleliga synlighet och för ledningen av universitetets nationella uppdrag!

 Direktionen för Centret för informationsteknologi

Centret för informationsteknologi vid Helsingfors universitet ansvarar för styrningen av  universitetets  informationsteknologiska område, de centraliserade dataskyddstjänsterna och för den strategiska planeringen av den informationsteknologiska verksamheten samt producerar centraliserade informationsteknologitjänster för universitetet som stöd för universitetets grunduppgifter. Direktionen för Centret för informationsteknologi beslutar om informationsteknologiska frågor som gäller hela universitetet och om utvecklingen av tjänster. En betydande möjlighet att titta in i kulisserna på en stor organisations informationssystem.

Lokalkommittén

Är du intresserad av  universitetscampusens och undervisnings- och studentlokalernas framtid? Hur kunde lokalerna stöda gemenskaplighet och byggandet av en hållbar framtid? Lokalkommittén är ett expertorgan vid universitetet med uppgiften att biträda styrelsen och rektorn i styrningen av den strategiska planeringen i fråga om lokalerna. Kommittén behandlar förslagen till universitetets styrelse angående utvecklingsprogrammet och investeringsplanen för lokalerna och övriga betydande ärenden som gäller lokalerna och lokalsäkerheten.

Direktionen för forskarkollegiet (för forskarstuderande)

Är du forskarstuderande? Är du intresserad av en utsiktsplats i forskningsinstitutionens ledning? Forskarkollegiets verksamhet omfattar humaniora, samhällsvetenskaper, teologi, juridik och beteendevetenskaper, men kollegiet stöder även tvärvetenskaplig forskning. Direktionen för forskarkollegiets uppgift är bland annat att styra och bevaka institutionens verksamhet och ekonomi, besluta om institutionens forskningsteman och övriga centrala verksamhetdelområden.

Direktionen för Alexanderinstitutet

Är du intresserad av forskning och samhälleligt påverkande i fråga om Ryssland, Östeuropa och Centralasien? Alexanderinstitutets direktion är en genuin utsiktsplats till en av Helsingfors universitets nationella specialuppdrag!

Direktionen för Ruralia-institutet

Är du studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten eller statsvetenskapliga fakulteten? Är du intresserad av hållbar utveckling eller effekten av global och lokal samverkan ur landsbygdens synvinkel? Vill du lära dig mer om vilken verksamhet Helsingfors universitetet har i S:t Michel och Seinäjoki? Om du svarade ja, kan det här vara en plats för dig!

Utvecklingsarbetsgruppen för ämneslärarutbildning

Studerar du till ämneslärare? Vill du få erfarenhet av utbildningsutveckling? De centrala målen för utvecklingsarbetsgruppen för ämneslärarutbildningen är att öka det ömsesidiga samarbetet mellan ämneslärarutbildningsaktörerna, att kritiskt granska nuvarande verksamhetsmetoder och att skapa nya effektivare verksamhetsmetoder.

Styrgruppen för tvåspråkigt centrumcampussamarbete

Sprudlar du av idéer för fakultetsgränsöverskridande svenskspråkigt samarbete såsom tvärvetenskapliga kurser eller utvecklandet av evenemang på centrumcampus? I styrgruppen får du kläcka idéer och innovera meningsfull svensk-eller tvåspråkig verksamhet för studenterna, där fakulteterna får förena sina krafter.

 

Läs mera på vår ansökningssida!

 

Tilläggsinformation om uppgifterna och ansökningen ger:

Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202