16.2.2024

Utveckla bibioteket, studielokalerna eller kursutbudet! Studentrepresentanter sökes till 15 påverkansplatser

NYHET

Nu söker HUS studenter till påverkansplatser vid universitetet för att förbättra studerandetjänsterna och delta i ledningen av universitetets nationella specialuppdrag. Läs mer och ansök senast den 3 mars!

 

Direktionen för Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en av Helsingfors universitets fristående institutioner och ansvarar för att bevara och göra det publicerade kulturarvet tillgängligt. Nationalbiblioteket fungerar också som ett vetenskapligt forskningsbibliotek och en nationell kulturinstitution samt som en nationell serviceenhet för bibliotekstjänster. I direktionen för Nationalbiblioteket får du delta i arbetet för en historiskt och nationellt betydelsefull institution. Du får en möjlighet att påverka Nationalbibliotekets verksamhet tillsammans med den övriga direktionen i vilken ingår medlemmar med olika bakgrund och expertis.

 

Styrelsen för Språkcentret

Här kan du påverka i frågor som rör en stor del av studenterna vid Helsingfors universitet, dvs. språkstudier! Till styrelsens uppgifter hör att styra och utveckla verksamheten vid Språkcentrum. Aktuella ärenden är till exempel språkundervisningen efter coronatiden. Denna styrelse är med andra ord en mycket viktig plats där studenterna kan påverka!

 

Direktionen för Helsingfors universitetsbibliotek

Hur skulle det vara att studera utan tentamensböcker, vetenskapliga artiklar eller bibliotekens arbetsutrymmen? Till Helsingfors universitetsbibliotek hör fyra campusbibliotek, som producerar högklassiga informationstjänster för att uppfylla de behov forskningen, undervisningen och inlärningen vid universitetet har. Biblioteken främjar också tillgången till vetenskaplig information i samhället. I bibliotekets direktion har du en möjlighet att bekanta dig med vad som sker bakom kulisserna i ett vetenskapsbibliotek, vad som sker internationellt på området och påverka i frågor som rör service som är livsviktig för studenter.

 

Bibliotekens förhandlingsdelegationer på Helsingfors universitetscampus

Ansök till bibliotekets förhandlingsdelegation på ditt campus så kan du påverka servicen på just ditt bibliotek! Universitetets alla fyra campusbibliotek har en direktion vars uppgift är att fungera som samarbetsforum för kunder och bibliotek samt att delta i bland annat planeringen av bibliotekstjänsternas strategiska utveckling och anskaffningen av samlingar.

 

Direktionen för Naturhistoriska centralmuseet

Naturhistoriska centralmuseet ansvarar för att bevara, kartlägga och ställa ut de naturvetenskapliga nationalsamlingarna. Museet ansvarar också för forskning och undervisning i anknytning till ovannämnda uppdrag. Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS) är en viktig expertorganisations då det gäller den samhälleliga växelverkan mellan de naturvetenskapliga forskningsområdena. Museet koordinerar också samarbetet mellan Finlands naturvetenskapliga museer och botaniska trädgårdar. Direktionen för centralmuseet är en intressant plats som ger goda insikter i hur man kan jobba för att öka de naturvetenskapliga vetenskapsgrenarnas samhälleliga synlighet och hur det är att verka i ledningen för ett av universitetets nationella uppdrag!

 

Direktionen för Centret för informationsteknologi

Direktionen för Centrum för informationsteknologi fattar beslut i frågor rörande hela universitetets IT-lösningar och utvecklingen av IT-tjänsterna. Här har du en utmärkt möjlighet att bekanta dig med datasäkerhet inom en stor organisation och utvecklingen av IT-funktionerna på bred front!

 

Lokalkommittén

Hurdana behov har studenterna efter pandemitiden med tanke på lokaler och utrymmen? Hur kan vi utveckla känslan av gemenskap och hur kan vi forma universitetets studieutrymmen enligt de behov som finns? I Lokalkommittén har du en möjlighet att påverka i frågor som berör nästan alla studenter, med andra ord universitetets utrymmen!

 

Direktionen för forskarkollegiet

Är du forskarstuderande och intresserad av att utveckla toppforskningen på det humanistiska, samhällsvetenskapliga, teologiska, juridiska och beteendevetenskapliga området? I Forskarkollegiet har du möjlighet att utveckla verksamheten och ekonomin vid ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut!

 

Direktionen för Alexanderinstitutet

Är du intresserad av tvärvetenskaplig forskning och samhällelig påverkan med fokus på Ryssland, Östeuropa eller Centralasien? Direktionen för Alexanderinstitutet ger en god inblick i ett av Helsingfors universitets nationella uppdrag! Här kan du också skapa nätverk med forskare, intressentgrupper och representanter från andra universitet.

 

Direktionen för Ruralia-institutet

Hållbar utveckling, förhållandet mellan den globala och lokala miljön på landsbygden – det här är frågor som sysselsätter Ruralia-institutet! Om du är studerande vid agro-forstvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteten kan du ansöka om en plats som studentrepresentant i denna tvärvetenskapliga direktion! Via detta uppdrag bekantar du dig med Helsingfors universitets verksamhet också i S:t Michel och Seinäjoki!

Helsingfors universitets delegation for övningsskolorna

Enligt universitetets instruktion 11 § har Helsingin normaalilyseo och Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu en delegation som är ett sådant gemensamt organ som nämns i universitetslagen. Rektorn tillsätter delegationen och dess mandatperiod är två år. Delegationen deltar i planeringen av lärarpraktiken vid övningsskolorna samt planerar strategisk linjedragning för forskning och fortbildning och följer hur de verkställas. Delegationens arbetsspråk är finska

 

Beredningsgruppen för de gemensamma kandidatprogrammen inom UNA Europa

Beredningsgruppen planerar kandidatprogrammens innehåll och struktur i samarbete med de övriga universiteten inom alliansen. Du får med andra ord delta i skapandet av ett nytt kandidatprogram inom ett unikt utbildningssamarbete! Det ena kandidatprogrammet är inom Europaforskning och det andra kandidatprogrammet är inom hållbarhetsvetenskap. Det finns två ordinarie studentrepresentanter i beredningsgruppen. Studentrepresentanterna ska ha avlagt studier och/eller ha insikter i de frågor som kandidatprogrammen omfattar.

 

VAD FÅR JAG UT AV UPPDRAGET?

Du får viktig erfarenhet av att delta i möten, förhandlingar och av att fatta beslut. Beroende på vilket organ du söker till har du möjlighet att bekanta dig med verksamheten vid ett forskningscentrum eller ett museum. Du kan också delta i utvecklingen av bibliotekets tjänster, delta i remissbehandlingar för olika lagförändringar eller utveckla språkundervisningen och dess utbud.

Som studentrepresentant bekantar du dig tvärvetenskapligt med professionella från olika områden, med forskare och experter. Du får goda kontakter som du kan ha mycket nytta av senare, till exempel i arbetslivet! Dessutom kan du få studiepoäng för ditt uppdrag och du kan alltid ansöka om att få ett intyg från HUS på att du utfört ett viktigt uppdrag.

 

HUR ANSÖKER JAG OM ATT BLI STUDENTREPRESENTANT?

Lämna in din ansökan i Halloped-ansökningssystemet senast 3.3.2024 kl. 23.59. I ansökningssystemet hittar du noggrannare information om och eventuella särskilda ansökningskriterier för varje studentrepresentantplats du kan söka till. Det är bra att i varje ansökan ange åtminstone ditt nuvarande huvudämne eller utbildningsprogram och studieinriktning.

Ytterligare lönar det sig att ta med följande punkter. Studentkåren ser dessa som fördelar i ansökan:

  • tidigare erfarenhet av att ha fungerat som studentrepresentant, studieansvarig eller från annan intressebevakning
  • annan erfarenhet som är relevant för uppdraget
  • motivation att sköta uppdraget

Studentkåren önskar att uppdragen söks av representanter för olika kön med mångsidig bakgrund, och av studenter i olika skeden av studierna. Vi utgår från att du kan åta dig uppgiften både som egentlig medlem och som suppleant. Studentkåren strävar efter att beakta att olika studieområden är representerade då studentrepresentanterna väljs.

 

Mer information

Riku-Petteri Kyllönen

sakkunnig i högskolepolitik

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

0503255202