10.2.2021

Studentens äventyr i understödsdjungeln

BLOGG

Studiernas huvudsakliga stödform är studiestödet, som består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Studierna framskrider ändå inte alltid enligt planerna och således kan studiestödsmånaderna ta slut, eller så kan man drabbas av sjukdom. Det är möjligt att studera även med andra stödformer. Läs vår sakkunniga Tiia Niemis tips och råd för de vanligaste dilemman en studerande kan råka ut för.

 

DÅ STUDIESTÖDSMÅNADERNA TAR SLUT

Förlängning av studiestödstiden

Om du har använt alla dina studiestödsmånader kan du ansöka om förlängning av stödtiden. Förlängning kan beviljas om det finns välgrundade skäl till att dina studier fördröjts. Till exempel tolkas insjuknande i sjukdom som en tillräckligt god orsak till fördröjningen. Du kan få förlängning för högst nio månader.

Beviljad förlängning påverkar inte stödtiden för hela din examen. Om du har fått förlängd stödtid mellan kandidat- och magisterexamen, se då till att Fpa inte drar av förlängningsmånaderna från den högre högskoleexamen.

Om du ansöker om förlängning av stödtiden kan du endast beviljas tilläggsstöd upp till din totala stödtid. Din totala stödtid är 54, 64 eller 70 månader beroende på när du inlett dina studier.

Exempel: Du har avlagt lägre och högre högskoleexamen och använt sammanlagt 48 studiestödsmånader till detta. Du bestämmer dig för att avlägga en andra högskoleexamen och inleder dessa studier 1.8.2019. Du kan endast få studiestöd för din andra examen under sex månader, i och med att den totala stödtiden för studier som inletts 1.8.2017 eller senare är 54 månader.

 

Grundläggande utkomststöd

Studerande kan visserligen ansöka om grundläggande utkomststöd av Fpa, men utkomststödet kan endast användas till att kortvarigt stödja dina studier. Dina studier bör framskrida i tillräckligt snabbt takt och din utexaminering ska ske inom ett år.

Beakta ändå att grundläggande utkomststöd inte är avsett till att stödja studier. Det är en sistahandsförmån, vilket innebär att du först måste ha ansökt om alla andra möjliga förmåner som Fpa eller andra institutioner kan bevilja. Dessutom måste personliga besparingar användas och fonder och aktier realiseras. Om du bor med din make kommer även hens inkomster att beaktas.

Fpa kommer förmodligen att uppmana dig att ansöka om andra förmåner eller att säkerställa din utkomst på annat sätt, till exempel genom arbete. Bered dig på detta ifall du inte får dina studier avklarade inom ett år.

Om du avlägger en andra högskoleexamen kan du tyvärr inte få grundläggande utkomststöd för mer än några månader. I så fall tolkar Fpa en examen som tillräcklig för att få arbete och kan därmed sänka på stödet, om du inte anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.

Om du inte kan studera på sommaren och du inte har ett sommarjobb kan du ansöka om grundläggande utkomststöd. Du måste ändå bevisa att du har sökt jobb och att det inte är möjligt för dig att studera på sommaren. Ifall du är berättigad till studiestöd beaktas även studielån som inkomst.

 

Allmänt bostadsbidrag

Låginkomsttagare kan få allmänt bostadsbidrag för hushåll i hyres- eller ägarbostad. Beakta ändå konceptet hushåll då du ansöker om bidrag. Om du bor i samma lägenhet med en annan person och ni har ett gemensamt hyresavtal, kan Fpa göra tolkningen att ni hör till samma hushåll. Då inverkar bådas inkomster på bostadsbidragets storlek. För att undvika detta lönar det sig för rumskompisar att ha separata hyresavtal.

Det allmänna bostadsbidraget är ändå en bra förmån för ensamboende studerande, eftersom bidraget betalas ut oberoende av ens studier, även på sommaren. Kom dock ihåg att regelbundet kontrollera bidragets storlek, eftersom bostadsbidragets storlek kan ändra med ökad eller minskad inkomst. Gör också bostadsbidragets årsjustering då Fpa uppmanar till det, så att bidraget inte dras in.

Läs mer: Finns det risk för att stödmånaderna tar slut för tidigt? Gör så här

 

DÅ DU INSJUKNAR

Sjukdagpenning

Då du som studerande blir sjuk kan du få sjukdagpenning. Med sjukdagpenning kan man studera småskaligt, det vill säga 40 procent av terminens eller läsårets rekommenderade studietakt. På högskolor innebär detta 3 studiepoäng i månaden, 12 studiepoäng i terminen och 24 studiepoäng i läsåret. Man kan lyfta sjukdagpenning i 300 vardagar, alltså i ungefär ett år.

Fpa rekommenderar att man ansöker om sjukdagpenning för sjukdom som varat över två månader. På så vis använder du inte upp studiestödsmånader i onödan. Sjukdagpenning och studiestöd kan inte fås samtidigt, så håll koll på att du inte får för mycket stöd. Fpa kan nämligen senare kräva det tillbaka.

 

Rehabilitering

Du kan studera med rehabiliteringspenning och rehabiliteringsstöd, ifall en långvarig sjukdom eller skada försvagar din förmåga att studera.

Högskolestudier kan räknas som yrkesinriktad rehabilitering och då understödjas med rehabiliteringspenning. Rehabiliteringens mål är att avlägga högskoleexamen och ta del i arbetslivet. Rehabiliteringspenning kan fås även på sommaren.

Rehabiliteringsstöd är en tidsbegränsad pension för arbetsoförmögenhet i det fall att du är oförmögen att studera eller arbeta under en längre tid. Pensionen beviljas för en viss tid, under vilken din återhämtning följs upp. Man får studera medan man får rehabiliteringsstöd. Om du avlägger en hel examen ska du anmäla det till Fpa.

 

ARBETSLÖS ELLER I ARBETSLIVET

Arbetslöshetsförmån

Utgångsläget är att en studerande med studierna som huvudsyssla inte är berättigad till arbetslöshetsförmån. Med studier som huvudsyssla avses studier som leder till en examen och där medelstudietakten är fem studiepoäng i månaden. Även om dina studiestödsmånader tar slut kan du inte övergå till att lyfta arbetslöshetsförmån för att finansiera dina studier.

Du kan däremot överväga frivilliga studier med arbetslöshetsförmån ifall dina studier har varit avbrutna i över ett år och du har anmält dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Frivilliga studier kan understödas i 24 månader om du uppfyller kriterierna. Du ska vara över 25 år gammal och på förhand komma överens om studierna med TE-byrån. Studierna ska kunna förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. Läs mer på TE-byrån webbsidor.

Vuxenutbildningsstöd

Det är möjligt att studera med vuxenutbildningsstöd, som kan fås i högst 15 månader. Stödet är dock riktat till personer i arbetslivet som har arbetat i totalt åtta år innan de ansöker om vuxenutbildningsstöd. Du kan ansöka om antingen fullt eller jämkat stöd. Läs mer och ansök om vuxenutbildningsstöd på Sysselsättningsfondens sidor.

En stödtagare som får vuxenutbildningsstöd är berättigad till statens studielånsgaranti. Du kan erhålla lånegaranti om du får fortlöpande stöd i åtminstone två månader och 18 dagar i månaden. Studielånets storlek är 650 €/mån. Lånegaranti ansöks av Fpa med en skild ansökan. Om beslutet är positivt kan du ansöka om studielån hos din bank.

 

OBS! Till följd av coronavirusepidemin har förändringar skett i många förmåner – läs mer här.

 

BE OM HJÄLP

Ta modigt kontakt med Fpa eller socialförvaltningen i din kommun om du upplever frågor kring din utkomst vara svåra. Även HUS sakkunniga hjälper dig med alla frågor gällande utkomst och Fpa. Navigatorn erbjuder hjälp i mångahanda former för under 30-åriga.

 

KOM IHÅG FÖLJANDE

  • Planera inom dina egna förutsättningar hur länge dina studier kommer att ta och hur du finansierar dem
  • Be om hjälp av Fpa eller HUS sakkunniga
  • Ansök om förmåner i god tid
  • Lämna alltid in alla handlingar som begärts