29.8.2022

Sök till urvalsommittén och påverka!

NYHET

Vi söker minst tre medlemmar till urvalskommittén vid varje fakultet. Urvalskommittén bereder valet av studentrepresentanter hösten 2022. Läs mera här nedan och sök!

VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

Urvalskommitténs viktigaste uppdrag är att bereda valet av fakultetens studentrepresentanter. Urvalskommittéerna utses för varje fakultet och de består av studenter vid respektive fakultet. Studenterna vid respektive fakultet har den bästa uppfattningen om vilket kunnande och vilka insikter som behövs i utbildningsprogrammens ledningsgrupper.

Medlemmarna i urvalskommittéerna utbildas under en gemensam skolning 13.10. Ansökningarna behandlas och beredningen av förslagen av val av representanter görs under vecka 44-47. Två mötestidpunkter reserveras för varje urvalskommitté. Du hittar urvalskommittéernas mötestider i slutet av detta meddelande. Det är alltså fråga om ett mycket lätt uppdrag då det gäller möten! HUS styrelse fastställer de valförslag som urvalskommittéerna presenterar. De slutliga utnämningarna av studentrepresentanter i utbildningsprogrammens ledningsgrupper görs av dekanus vid respektive fakultet. Medlemmarna i urvalskommittéerna kan sinsemellan komma överens om vilket språk man arbetar på.

 

VAD FÅR JAG UT AV UPPDRAGET?

Urvalskommitténs huvudsakliga uppgift är att gå igenom ansökningarna och sammanställa förslag till val av representanter enligt kriterier som fastställts på förhand. I det här uppdraget får du med andra ord på sätt och vis pröva på hur det är att rekrytera någon till ett jobb! Du samlar samtidigt på dig viktiga arbetslivskunskaper som du har nytta av då du själv söker jobb. Du får också bra erfarenhet av att delta i möten och förhandla, eftersom urvalskommitténs medlemmar tillsammans funderar på valförslagen. Samtidigt blir du också bekant med god förvaltningssed, eftersom processen för att välja studentrepresentanter är ett viktigt lagstadgat uppdrag.

Det här är alltså en utmärkt möjlighet för dig att bekanta dig med förvaltning, mötespraxis och att fatta beslut som inverkar på studenternas ställning i universitetssamfundet utan att du behöver binda dig vid uppdraget för många år framöver.

 

VEM KAN SÖKA TLL UPPDRAGET?

Det finns två förutsättningar för att man ska kunna vara medlem i urvalskommittén: man ska vara närvaroanmäld studerande vid den fakultet i vars urvalskommitté man är representant och man bör kunna delta i kommitténs möten enligt den tidtabell som finns längst ned i detta meddelande. Lägg märke till att du inte kan vara medlem i urvalskommittén om du tänker söka en plats som studentrepresentant i en ledningsgrupp för något av de utbildningsprogram som finns vid din fakultet.

Urvalskommittén ska ha en ordförande, en vice ordförande och minst en medlem. Tänk ändå inte att positionen som ordförande eller vice ordförande är något svårt eller skrämmande: kommittén har en sekreterare som hjälper till och som förbereder mötesmaterialet.  Som sekreterare fungerar antingen HUS urvalskoordinator eller utbildningspolitiska sakkunniga. Ordförandens uppgift är främst att leda mötet. Så kan alla medlemmar i urvalskommittén koncentrera sig på det egentliga uppdraget, det vill säga att gå igenom ansökningarna och förbereda förslagen till val av medlemmar. Urvalskommittéerna får också ta del av en utbildning som ger ett gott stöd för uppdraget, så det lönar sig absolut att ta chansen och pröva på att vara ordförande!

Urvalskommittéernas utbildning hålls 13.10 med start kl. 17.00. Du söka en plats i urvalskommittén även om du inte har möjlighet att delta i utbildningen. Materialet skickas till alla medlemmar i urvalskommittéerna, men vi rekommenderar ändå att alla deltar i den egentliga skolningen!

 

HUR SÖKER MAN EN PLATS I URVALSKOMMITTÉN?

Man lämnar in ansökan på adressen https://beta.halloped.fi/sv senast söndagen 18.9.2022 kl. 23:59.

Ange tydligt i din ansökan ditt nuvarande utbildningsprogram och din studieinriktning samt ditt studentnummer (studentnumret används endast för att kontrollera att du är anmäld som närvarande och informationen raderas genast efter kontrollen). Meddela också om du kan ställa upp som ordförande och/eller vice ordförande. Meddela också om ditt arbetsspråk är någon annat än finska, så kan vi vid behov förbereda oss genom att till exempel översätta ansökningarna. Följande faktorer är ytterligare till din fördel:

  • Motivation
  • Relevant erfarenhet med tanke på uppdraget
  • Tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant inom förvaltningen, studieansvarig eller i något annat uppdrag i anknytning till studenternas intressebevakning.

Studentkåren önskar att uppdragen söks av representanter för olika kön med mångsidig bakgrund, och av studenter som är i olika skeden av studierna. Minst tre medlemmar utses till urvalskommittén och vid valet strävar vi efter att beakta att olika områden inom fakulteten är representerade.

Närmare information om att verka i urvalskommittén och att söka en plats ger

Urvalskoordinator Timo Kalliokoski, 050 4775561, timo.kalliokoski@hyy.fi

Utbildningspolitisk sakkunnig Marianna Suokas, 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi.

Mera information om att vara studentrepresentant och valet av studentrepresentanter hittar du på adressen https://hyy.fi/sv/bli-studentrepresentant

 

MÖTESTDTABELLER FÖR URVALSOMMITTÉERNA

Bifogat mötestidtabellerna för urvalskommittéerna vid respektive fakultet. På det första mötet går man igenom alla ansökningar och fattar eventuellt redan då beslut om vem man föreslår att ska väljas. Dessutom beslutar man om det behövs mera information från någon sökande och om tidpunkter för intervjuerna. På den andra mötesdagen är det möjligt att hålla intervjuer och jobba vidare med urvalet. Det här betyder att det andra mötet hålls enligt behov. Urvalskommittéernas utbildning hålls 13.10 kl. 17.00.

 

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: 31.10 och 7.11.

Veterinärmedicinska fakulteten: 15.11 och 22.11.

Farmaceutiska fakulteten: 15.11 och 22.11.

Humanistiska fakulteten: 14.11 och 21.11.

Pedagogiska fakulteten: 1.11 och 8.11.

Medicinska fakulteten: 1.11 och 8.11.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: 3.11 och 10.11.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: 14.11 och 21.11.

Juridiska fakulteten: 31.10 och 7.11.

Teologiska fakulteten: 17.11 och 23.11.

Statsvetenskapliga fakulteten: 3.11 och 10.11.