9.12.2020

Sök till ordförande eller sekreterare för HUS utvecklingssamarbetsutskott 2021!

Sök senast 15.12

Studentkårens utvecklingssamarbetsutskott söker fortfarande en ordförande och en sekreterare för nästa år. Utvecklingssamarbetsutskottet är ett organ under Helsingfors universitets studentkår HUS, som

  • driver studentkårens utvecklingssamarbetsprojekt,
  • upprätthåller diskussionen om utvecklingsländer och utvecklingssamarbete i studentkåren,
  • organiserar olika evenemang kring utveckling, utvecklingsländer och utvecklingssamarbete, samt
  • ger ut tidningen Kimppu, som behandlar utvecklingsfrågor.

I utskottet får du med låg tröskel delta i verksamheten, oberoende om du nyligen blivit intresserad av ämnet eller redan är erfaren inom utvecklingssamarbetet. Medlemmar av studentkåren som är intresserade av Utsam-utskottets verksamhet är välkomna på alla utskottets evenemang!

Ordförande
Ordförandes främsta uppgift är att koordinera organiserandet av utskottets officiella möten två gånger i månaden samt motivera de frivilliga i utskottet. Ordförande bereder innehållet för mötena, gör föredragningslistorna i tid samt justerar protokollet. Till ordförandes övriga uppgifter hör bland annat att utarbeta budgeten och verksamhetsplanen, att ha kontroll över helhetsbilden för verksamheten och att arkivera handlingar.

Ordförande strävar efter att utveckla utskottets verksamhet och ansvarar tillsammans med resten av utskottet för utskottets synlighet och kontinuiteten i verksamheten. Ordförande bör i så stor utsträckning som möjligt kunna delta i utskottets verksamhet, såsom i evenemang och projektmöten som utskottet ordnar. Ordförande leder och stöder de andra utskottsmedlemmarna, och koordinerar verksamheten kring HUS utvecklingssamarbete tillsammans med HUS styrelses utvecklingssamarbetsansvariga och viceordförandena genom att delta i ledningsgruppens möten och i FSF:s utvecklingssamarbetssektors möten. HUS utvecklingssamarbetsansvariga ger också anvisningar för projektens verksamhet. Posten som ordförande är tidskrävande, men desto mer givande och lärorik. Den kan öppna dörrarna till många uppdrag även på annat håll.

Sekreterare
Sekreteraren protokollför möten, renskriver protokollen, skickar dem till ordförande för justering och skriver ut dem för underteckning på nästa möte. Protokollföring kräver noggrannhet och koncentrationsförmåga. Posten som sekreterare är ett enkelt sätt att komma med i verksamheten. Till sekreterarens uppgifter hör också att aktivt delta i utskottets olika evenemang. Av sekreteraren förväntas noggrannhet och engagemang för posten under år 2021.

De fritt formulerade ansökningarna till uppdragen skickas till studentkårens styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete, Timo Kalliokoski (timo.kalliokoski@hyy.fi) senast 15.12. Uppdragen tillsätts baserat på ansökningarna 16.12, varefter de sökande informeras om valen. Introduktion till uppdragen ordnas efter att valen gjorts.

Du kan bekanta dig med utvecklingssamarbetsutskottet på utskottets blogg: https://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta/

Ytterligare upplysningar:
Timo Kalliokoski
styrelsemedlem
timo.kalliokoski@hyy.fi