6.3.2023

Sök en plats som studentrepresentant i styrelsen för Helsingfors unversitet!

NYHET

VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker två studentrepresentanter till universitetets styrelse, som är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av universitetet och fattar beslut i viktiga frågor som gäller hela universitetet (se närmare nedan). Som styrelsemedlem får du vara med och inverka på universitetets stora linjedragningar, du får erfarenhet av att arbeta i styrelsen för Finlands största universitet och du skapar nyttiga nätverk.

Universitetets styrelse sammanträder minst en gång i månaden. Förutom mötena kan det förekomma planeringsmöten som är av mera inofficiell natur. Inom styrelsen verkar också olika grupper som arbetar med särskilda uppgifter. Studentrepresentanterna deltar också i dessa. Till uppdraget hör även att delta i olika tillställningar som ordnas för intressentgrupper och för universitetets ledning. Uppdraget är inte ett heltidsjobb, men kräver stort engagemang och beredskap att använda tid för att delta i möten och bekanta sig med material.

Förvaltningsspråket vid Helsingfors universitet är enligt universitetslagen finska och på grund av detta arbetar styrelsen på finska.

VILKA ÄR KRAVEN FÖR UPPDRAGET?

Mandatperioden för styrelsens studentrepresentanter är två år och pågår 1.1.2024–31.12.2025. En person kan utses till studentrepresentant i styrelsen om hen

 • har rätt att avlägga lägre eller högre högskoleexamen, licentiat- eller doktorsexamen, specialistläkar-, specialisttandläkar- eller specialveterinärexamen, speciallärarexamen eller lärarexamen inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet
 • är närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet
 • inte står i ett arbetsförhållande till Helsingfors universitet som enligt universitetets valinstruktion kan anses vara en heltidsanställning. Om valbarheten stadgas i universitetets valinstruktion 9 § och i studentkårens reglemente 4 § som reglerar hur universitetsförvaltningens studentrepresentanter väljs.

Då vi väljer studentrepresentant förutsätter vi

 • omfattande insikter i frågor som gäller utveckling av universitetet och högskolepolitik,
 • kännedom om universitetsförvaltning och universitetets ekonomi,
 • förståelse för teman i anknytning till studier vid Helsingfors universitet och hur studenternas åsikter beaktas i styrelsearbetet,
 • motivation och beredskap att förbinda sig till styrelsearbetet.

Vi ser som positivt att du har

 • erfarenhet av att verka inom universitetsförvaltningen
 • god kommunikations- och interaktionsförmåga
 • förmåga att argumentera
 • förmåga att greppa stora helheter

 

HUR SÖKER DU UPPDRAGET?

Du skickar din meritförteckning och ansökan till studentkårens centralkansli (Mannerheimvägen 5 B, 2:a vån., 00100 HELSINGFORS eller per e-post till adressen hallinto@hyy.fi. Ansökan skrivs på finska och ska vara cirka en sida lång samt innehålla en motivering till varför du söker platsen. Ansökan lämnas in senast 26.3.2023 kl. 23:59. Vi kan tyvärr inte beakta försenade ansökningar i ansökningsprocessen. Skriv ”Yliopiston hallituksen opiskelijaedustaja” som rubrik på e-postmeddelandet.

Den centrala urvalskommittén fattar beslut om vem som kallas till intervju i början av april. De som kallas till intervju får information om det senast 5.4. Intervjuerna hålls 12.4 och 13.4 från och med kl. 17. De som kallas till intervju får i kallelsen samtidigt veta datumet för intervjun.

Studentkårens delegation väljer de två studentrepresentanterna till universitetets styrelse vid sitt möte som enligt den preliminära tidtabellen är 30.5. Studentkåren hoppas få så många ansökningar som möjligt från sökande med olika bakgrund och av olika kön och som dessutom är i olika skeden av sina studier.

Studentkårens utbildningspolitiska sakkunniga Marianna Suokas, 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi ger närmare information om uppdraget och urvalsprocessen fram till 17.3. Från och med 18.3 svarar studentkårens generalsekreterare Mikko Kymäläinen på frågor, 0400816426, mikko.kymalainen@hyy.fi.

Enligt universitetslagen ska styrelsen med iakttagande av noggrannhet främja universitetets intressen. Styrelsen för Helsingfors universitet har följande uppgifter:

 • fatta beslut om centrala mål, strategier och styrningsprinciper för universitetets verksamhet och ekonomi
 • fatta beslut om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt om budgeten och uppgörandet av bokslutet
 • ansvara för universitetets förmögenhetsförvaltning och hur förmögenheten används, om styrelsen inte har flyttat över befogenheterna till rektor
 • se till att bokföringen och förmögenhetsförvaltningen övervakas
 • godkänna avtal som är betydande eller principiellt viktiga för universitetets verksamhet samt ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor om universitetet
 • för universitetets del godkänna det resultatavtal som görs upp med undervisningsministeriet
 • välja rektor eller rektorer och besluta om rektorernas arbetsfördelning samt avskeda rektor om det finns en godtagbar och motiverad orsak till det med tanke på uppdragets karaktär
 • godkänna reglementen och andra bestämmelser som gäller allmänt förfarande samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur
 • presentera förslag för undervisningsministeriet om ändring av universitetets utbildningsansvar
 • fatta beslut om antalet studenter som antas till universitetet