17.5.2023

Sök en plats som studentrepresentant, det finns fyra lediga platser där du kan påverka!

NYHETER

Sök en plats som studentrepresentant i rättsskyddsnämnden, Una Europa student board, styrgruppen för vetenskapsfostran eller styrgruppen för digitalisering av undervisningen. Ansökningstiden slutar 1.6 kl. 23:59.

 

Det är studenterna själva som fattar de bästa besluten för studenter. Om du är intresserad av att till exempel utveckla universitetet och arbeta för ett bättre studieliv rekommenderar vi att du söker något av de uppdrag som nu är lediga. Förutom att du får värdefull erfarenhet av att arbeta för att främja våra gemensamma mål och jobba med intressebevakning, får du också studiepoäng då du verkar som studentrepresentant!

 

Rättsskyddsnämnden

Studentens rättsskydd är en av hörnstenarna i universitetsutbildningen. Studentens rättsskydd garanterar till exempel att studenterna behandlas rättvist och jämlikt vid bedömningen av studieprestationer. Vill du vara med och jobba för att studenternas rättigheter på ett konkret plan säkerställs och utvecklas. Samtidigt får du viktig erfarenhet av universitetsförvaltning, beslutsfattande och påverkan i centrala frågor.

I enlighet med universitetets stadgar har universitetet en rättsskyddsnämnd, som utnämns av rektor, och vars uppgift är att behandla begäran om omprövning av bedömningen av studieprestationer. Rättsskyddsnämnden tar också initiativ i frågor som handlar om att utveckla studenternas rättsskydd och nämnden ger även utlåtanden i frågor som gäller studenternas rättsskydd. Arbetsspråket i rättsskyddsnämnden är finska. Närmare information om rättsskydd och rättsskyddsnämnden hittar du på universitetets webbplats (linkki tähän).

Vi söker två ordinarie medlemmar och två personliga suppleanter i rättsskyddsnämnden för mandatperioden 1.8.2023–31.7.2025.

Hos sökanden värdesätter vi:

 • – Motivation och förmåga att förbinda sig till uppdraget
 • – Intresse för att jobba med att säkerställa studentens rättigheter och tankar om hur man kunde utveckla detta
 • – Erfarenhet av att verka som studentrepresentant, studieansvarig eller inom annan intressebevakning för studenter.

 

Una Europa student board

Una Europa (una-europa.eu) är en europeisk universitetsallians i vilken elva ledande forskningsuniversitet med globalt anseende och globala nätverk samarbetar. Vårt mål är att tillsammans forma Europas framtid. Una Europas mission är att skapa en genuin europeisk verksamhetsmiljö för universiteten där framstående forskning förenas med transnationellt lärande och innovativt, kritiskt tänkande.

Helsingfors universitet har en styrelsemedlem och en suppleant i Una Europas studerandestyrelse (student board). Mandatperioden för studentrepresentanten är 1.8.2023-31.7.2025. Studentrepresentanterna kan studera på kandidat-, magister- eller doktorsnivå.

Studerandestyrelsen följer systematiskt upp aktiviteterna inom Una Europa och deltar i möten med viktiga intressentgrupper, som till exempel Una Europas styrelse. Studenterna är också en central intressentgrupp som kontinuerligt ger respons på kvaliteten på och relevansen av de resultat och uppnådda mål som arbetet inom alliansen leder till. Studentrepresentanterna deltar två gånger per år i fysiska möten med hjälp av Una Europas stabila budget och stöd för studenternas verksamhet inom ramen för alliansen. Ett exempel på ett projekt, som nu är avslutat, är den studentledda arbetsgruppen ”Affordably Abroad” (på svenska ungefär ”ha råd att åka utomlands”) som gjorde en utredning om vilka lösningar det finns på olika utmaningar så att alla ska kunna uppnå fysisk rörlighet.

Studerandestyrelsen väljer två personer som delar på ordförandeskapet. De representerar studenterna i Una Europas projektstyrgrupp. Under mandatperioden hålls mötena både online och som fysiska möten. Helsingfors universitet betalar resekostnaderna.

Arbetsspråket i studerandestyrelsen är engelska och det är väsentligt att man har flytande kunskaper i engelska i det här uppdraget. Skriv din ansökan på engelska.

Vi räknar med att du är intresserad av uppdraget både som ordinarie medlem och som suppleant. Studentkåren strävar efter att det finns representanter från olika ämnesområden vid valet av studentrepresentanter.

Hos sökanden värdesätter vi:

 • – Motivation och förmåga att förbinda sig till uppdraget,
 • – Tydligt intresse och förståelse för internationell högskolepolitik, och
 • – Erfarenhet av att verka som studentrepresentant eller från annat intressebevakningsarbete för studenter.
 • – Tidigare verksamhet i Una Europas aktiviteter, antingen i den lokala arbetsgruppen eller som medlem i vilken som helst av Una Europas aktiviteter.

 

Styrgruppen för nätverket för vetenskapsfostran

Med hjälp av vetenskapsfostran och vetenskapsinformation sprider vi kunskap om vetenskap utanför universitetet. Ett av de viktigaste syftena med vetenskapsfostran är att sprida kunskap i samhället om hur man ska förstå vetenskap, särskilt på områden där vetenskapen sedan tidigare inte har en stark position. Vetenskapsfostran har en betydande roll då det gäller att höja bildningsnivån i samhället.

I styrgruppen för nätverket för vetenskapsfostran får du stödja nätverkande mellan fakulteterna, stärka samarbetet mellan olika enheter och även jobba med att främja nätverkets aktiva verksamhet. I styrgruppen får du också arbeta med planer för verksamheten och ekonomin samt andra dokument som styr verksamheten.

Vi söker en studentrepresentant i styrgruppen för mandatperioden 1.5.2023-31.5.2025.

Hos sökanden värdesätter vi:

 • – Motivation och förmåga att förbinda sig till uppdraget
 • – Intresse för vetenskapsfostran
 • – Tidigare erfarenhet av att verka som studentrepresentant

 

Styrgruppen för digitalisering av undervisningen

Är du intresserad av att utveckla digitaliseringen av undervisningen? Är du ivrig och har idéer om hur man till exempel kunde förbättra distansundervisningen eller hur man kunde utnyttja inlärningsanalyser i undervisningen. Styrgruppen för digitalisering av undervisningen kunde då vara rätt plats för dig.

Styrgruppen för digitalisering av undervisningen har tre huvudsakliga uppdrag:

1) Att fungera som beredande expertgrupp som ger förslag på prioriteringar och beslut då det gäller att utveckla förutsättningarna för undervisningen på universitetsnivå (då utvecklingen av dessa kräver eller har uppenbar nytta av digitalisering).

2) Bedömning av universitetets investeringsförmåga (så att vi främjar digitalisering utgående från undervisningen, inte utgående från datasystem).

3) Tar ställning till de digitaliseringsprojekt som finns i projektens uppföljningsportföljer vid fakulteterna och i andra enheter (och möjligheten att eventuellt utvidga projekten till universitetsnivå).

Styrgruppen har också som uppgift att säkerställa att den nationella digivisionen förverkligas på ett ändamålsenligt sätt på universitetet.

Vi söker en ordinarie medlem till uppdraget. Mandatperioden tar slut 31.12.2024.

Hos sökanden värdesätter vi:

 • – Motivation och förmåga att förbinda sig till uppdraget
 • – Intresse för och insikter i utveckling av digitaliseringen av undervisningen
 • – Tidigare erfarenhet av att verka som studentrepresentant

 

Skicka in din ansökan till en eller flera platser senast 1.6 kl. 23:59 på adressen beta.halloped.fi. Vi hoppas att studenter med olika bakgrund söker uppdragen. Du måste vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet för att kunna söka uppdragen.

 

Närmare information:

Riku-Petteri Kyllönen

Utbildningspolitisk sakkunnig

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

050 325 5202