12.4.2022

Sammandrag av HUS delegationsmöten 1/2022 & 2/2022

NYHET

​​Sammanfattning av delegationens första möte år 2022

HUS delegation sammanträdde 24.2 på distans via Zoom. På mötet diskuterade man bland annat aktuella nyheter från centralkansliet, uppdateringen av HUS valordning och verksamhetsplanen för år 2022 presenterades. I mötet deltog 54 av delegationens medlemmar.

Det enda beslutsärendet på mötet var uppdateringen av studentkårens valordning. Delegationsgruppen Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) lade fram ett förslag om att bordlägga ärendet om valordningen, dvs. att beslut om ärendet fattas senare. Efter bordläggningsförslaget presenterade Linnéa Partanen från Obunden vänster (SitVas) att ärendet ska behandlas som brådskande. Efter omröstning beslöts att ärendet bordläggs till delegationens nästa möte.

Mötet diskuterade ytterligare aktuella ärenden från centralkansliet och verksamhetsplanen för år 2022 presenterades också. Verksamhetsplanen är ett styrdokument för studentkårens styrelse, sakkunniga och HUS övriga aktörer. Enligt verksamhetsplanen fokuserar man under innevarande år på kommande val, likabehandlingsfrågor, medlemsservice samt på att stöda de internationella studerandena och studentrepresentanterna.

Till slut höll delegationen en tyst minut för att visa sitt stöd för det ukrainska folket på grund av de militära operationer som inletts i landet samma dag.

 

Sammandrag av HUS delegationsmöte 24.3.2022

HUS delegation höll årets andra möte 24.3 på Haartman-institutet på Mejlans campus. På mötet fördes fem remissdebatter och medlemsinitiativet HUS blir vegansk behandlades. Dessutom behandlade mötet bland annat verksamhetsberättelsen för år 2021, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarspersoner år 2021, bokslutet för studentkårens fastighetsekonomi samt uppdateringen av valordningen. I mötet deltog 44 av delegationens medlemmar.

I remissdebatterna diskuterades HUS riksdagsvalprogram, uppdateringen av ekonomiplanen på medellång sikt, åtgärdsprogrammen för antiableism och antirasism, styrdokumentet för Ylioppilaslehtis verksamhet samt uppdateringen av reglementet för studentrepresentanterna inom förvaltningen.

Delegationen röstade om medlemsinitiativet HUS blir vegansk. Omröstningen gav följande resultat:
JA 20

NEJ 22

TOMMA 1

FÖRKASTADE 1