19.6.2019

Ökning av antalet studieplatser räcker inte för att främja bildning

I nuläget inleder 56 % av den unga årsklassen högskoleutbildning. Övergången från andra stadiet till högskoleutbildning har avtagit sedan år 2007. Utvecklingen har stärkts av  förstagångskvoten som togs i bruk år 2016. Unga taktikerar och är rädda för att välja  fel  och tar därmed inte emot en andrahandsplats av rädsla för att mista förstagångskvoten.

Såsom Hannu Karhunen skrev den 17 maj i Helsingin Sanomats Gästpenna skulle ingången till högskoleutbildningen kunna underlättas genom att öka antalet nybörjarplatser istället för att ha  förstahandskvoter. Att öka antalet nybörjarplatser lyckas inte om inte högskolornas finansiering höjs. Vid sidan av att återinföra universitetsindexet behöver högskolorna en nivåhöjning i sin basfinansiering så att de kan erbjuda en kvalitativ utbildning för en växande studentgrupp.

Att trygga högskolornas ekonomiska verksamhetsförutsättningar är huvudsakligt eftersom studenternas kunskaper inte enbart utvecklas  med studierätt. Kunskap uppstår bäst när människan får en god undervisning. Utöver antalet högutbildade är det av största vikt att fästa uppmärksamhet vid utbildningskvaliteten.  Att förbättra lärar-studerande-relationstalet, inlärningsmiljöerna och handledningsprinciperna främjar det och för det behövs resurser.  För högskolorna lönar det sig att erbjuda allt mer undervisning i ett öppet och flexibelt samarbete.

Utöver examensstudenterna behöver även de livslånga lärandena undervisning. Det är viktigt att alla medborgare får möjlighet att bilda sig. Bildning behövs speciellt nu, när globala utmaningar såsom klimatförändringen behöver lösas. Utbildning ger utöver kunskap även förståelse och empatiförmåga. De är i nyckelroll när en bättre värld skapas.

Att öka antalet högutbildade och att befrämja livslångt lärande kräver satsningar på yrkeshögskolor och universitet. Den blivande regeringen måste ansvara för utbildningskvaliteten genom att höja finansieringen av högskolorna och stöda ungas val genom att slopa förstagångskvoten.

Paula Sajaniemi
Styrelseordförande
Tammerfors universitets studentkår

Paula Karhunen
styrelsemedlem med ansvar för högskolepolitik
Studentkåren vid Helsingfors universitet