23.5.2019

HUS ekonomidirektions beslut att stryka Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset ur HUS föreningsregister

Ekonomidirektionen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har på sitt möte 21.5.2019 beslutat att stryka Helsingin akateemiset perussuomalaiset HAPSU ry ur HUS föreningsregister.

Den 4 mars publicerade HAPSU ställningstagandet ”Finlands universitet bör kännas finska”. HUS ekonomidirektion beslutade att behandla fallet eftersom det misstänktes att HAPSU inte verkat i enlighet med HUS likabehandlingsplan och således brutit mot reglerna för föreningar som verkar inom HUS.  HAPSU ombads en skriftlig utredning om ärendet och hördes på ekonomidirektionens möte 10.4. Ekonomidirektionen anser på basis av HAPSUs  ställningstagande och hörande  att föreningen inte förbundit sig till HUS likabehandlingspolicy och att HAPSU, på basis av hörandet, inte har för avsikt att rätta till verksamheten i enlighet med den. På grund av dessa orsaker beslutade ekonomidirektionen att stryka HAPSU ur studentkårens krets.

Att stryka föreningen ur HUS krets betyder att föreningen inte har rätt till HUS föreningstjänster, såsom mötes- och festlokaler. Föreningar som hör till politiska partier står utanför HUS bidrag och HAPSU har inte fått ekonomiskt stöd av studentkåren.  Trots beslutet kan de HAPSUs medlemmar som även är studentkårsmedlemmar ställa upp som kandidater i HUS delegationsval och delta i studentkårens verksamhet.

I enlighet med HUS stadgar har HAPSU rätt att överklaga ekonomidirektionens beslut och  yrka på rättelse hos HUS styrelse inom 14 dygn från beslutets tillkännagivande.

Mer information:
Aaro Riitakorpi
generalsekreterare
040 0816 426