4.4.2024

HUS Delegationens möte 2/2024

NYHET

Delegationen sammanträdde till möte på centrumcampus på Porthania 26.3.2024 och behandlade särskilt frågor i anknytning till studentkårens ekonomi. På föredragningslistan var bl.a. studentkårens och fastighetsekonomins bokslut för 2023 samt remissbehandlingar om ekonomiplanen på medellång sikt och ägarstrategin. Ytterligare tog delegationen del av verksamhets- och ekonomiberättelserna för 2023 och beviljade föregående års styrelse ansvarsfrihet.

Delegationen slår fast de stora riktlinjerna för HUS verksamhetsekonomi för de följande två åren utifrån planen på medellång sikt. Riktlinjerna styr studentkårens ekonomi. I remissbehandlingarna tog delegationsgrupperna upp oron för studentkårens ekonomiska situation. Genom en uppdatering av planen önskade delegationen att man reagerar på den aktuella situationen och förbereder sig på olika ekonomiska framtidsutsikter. Delegationen godkänner den uppdaterade ekonomiplanen på medellång sikt på hösten. HUS ägarstrategi styr för sin del de stora riktlinjerna och principerna för hurdan affärsverksamhet Ylva utövar. Under remissbehandlingen kom det fram önskemål att ägarstrategin skulle visa att affärsverksamheten återgår till ett stabilt läge så att det igen skulle vara möjligt att dela ut vinst och skapa en ekonomisk buffert.

Övriga ärenden som delegationen diskuterade var bland annat det låga valdeltagandet i delegationsvalet, EU-valet och behövliga åtgärder som HUS och HU borde vidta då det gäller Palestina.