14.12.2020

Den nya Planen för hållbar utveckling träder i kraft i början av 2021!

NYHETER

Vi har i år gjort en ny Plan för hållbar utveckling för åren 2021–2023! Delegationen godkände planen på sitt möte 13.10. Kolla de mest centrala utdragen nedan!

 

Vilken hållbarhetsplan?

Med hjälp av målen och åtgärderna i planen kan vi i vår verksamhet bemöta frågor kopplade till klimat- och miljökrisen. Genom planen utvecklar vi vår verksamhet i en mer hållbar riktning på många olika sätt. Konkreta, mätbara mål och uppföljning av dem bidrar till att planen fungerar som ett verktyg för att implementera målen.

Med hjälp av olika åtgärder förs miljö- och hållbarhetsfrågor allt starkare fram i arbetet inom alla HUS verksamhetssektorer och förutsättningar för en allt mer hållbar verksamhet skapas.  Planen ger oss också hjälpmedel och incitament för att uppmärksamma hållbarhetsfrågor i de över 250 organisationerna inom HUS.

Vägen till en färdig plan

Planen är en förnyad version av HUS miljöprogram 2016–2020. Uppdateringen inleddes på våren detta år och har fortsatt under resten av året. Ansvariga för uppdateringsprocessen har varit styrelsens miljö- och klimatansvariga Akseli Rouvari samt utvecklingssamarbetsansvariga Timo Kalliokoski. Hela HUS centralkansli, miljöutskottet, utvecklingssamarbetsutskottet och alla delegationsgrupper har bidragit med kommentarer och idéer under processens gång.

 

Vad gäller i praktiken?

Några plock ur planen:

  • Principerna för hållbar utveckling ska bli en aktiv del av verksamheten i varje HUS sektor.
  • HUS verksamhetsekonomi utreder storleken av sitt koldioxidavtryck, ställer upp ett mål för koldioxidneutralitet samt gör en plan för att minimera och kompensera för koldioxidavtrycket under planens giltighetstid.
  • Antalet utbildningar för HUS egna aktiva och för föreningarna inom HUS ökas och hjälpmedel, incitament och samarbetskanaler för föreningarnas miljöverksamhet skapas.
  • HUS samarbetar endast med ekologiskt, socialt och etiskt hållbara samarbetspartner.
  • I fortsättningen kompenserar HUS för allt sitt resande: för alla flyg- och båtbiljetter som HUS köper görs en donation på 30 % av priset till miljöverksamhet. För över 50 km resor med tåg, buss eller bil görs likaså en 10 % donation.

 

Kolla de viktigaste utdragen och hela planen via denna länk och inspireras av våra mål och riktlinjer för de närmaste åren!