19.5.2020

Bli studentrepresentant i en utsiktspunkt till digitaliseringen!

Vill du vara med och skapa en vision om hur undervisningens eller forskningens strategienliga mål förverkligas samt representera medstudenternas synpunkter och följa digitaliseringen av Finlands största universitet från en utsiktspunkt? Bli studentrepresentant i universitetets nya styrgrupper för digitalisering!

Vid Helsingfors universitet bildas två nya styrgrupper för att stöda universitetets strategienliga utvecklingsåtgärder för undervisning och forskning med hjälp av digitalisering. Under de kommande åren satsar universitetet på sådana undervisnings- och forskningsutvecklingsprojekt som universitetsgemenskapsmedlemmarna upplever vara viktiga alltså vars framgång eller åstadkommande är viktiga för undervisningens och forskningens framtid. Gruppernas arbetsspråk är finska.

Styrgrupper för digitalisering har främst tre uppgifter:

  1. fungera som en beredande sakkunniggrupp som ger prioriterings- och beslutsförslag för utvecklandet av undervisnings- och forskningsförutsättningarna på universitetsnivå (när utvecklandet av dem märkbart kräver och drar nytta av digitalisering).
  2. bedömning av universitetets investeringsförmåga (så att digitaliseringen befrämjas undervisnings- och forskningslett, inte med datasystemen i förgrunden)
  3. ta ställning till projekten i fakulteternas uppföljningsportfölj eller övriga digitaliseringsprojekt vid övriga enheter (och eventuellt utvidgande av dem till universitetsnivå)

Digitaliseringsgruppens uppgift är även att ansvara för att digivisionen som utarbetas på nationell nivå utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt vid HU.

I styrgruppen för undervisningens digitalisering representeras studenterna av en medlem, och styrgruppen för digitalisering av forskning har en representantplats för doktorander. Det är de här medlemmar som vi söker med den här annonsen. Studentrepresentanternas mandatperiod börjar omedelbart och utgår den 31.12.2022.

Fritt formulerade ansökningar riktade till studentkårens styrelse ska skickas senast onsdagen den 27 maj 2020 på adressen www.halloped.fi.

Studentkåren efterlyser sökande med mångsidiga bakgrunder.

Bli studentrepresentant i styrgruppen för undervisningens digitalisering – sök här!

Bli representant för doktorander i styrgruppen för digitaliseringen av forskning – sök här!

 

Mer information om uppdraget och ansökning ger:
Jenna Sorjonen
sakkunniga för utbildningspolitik
050-3255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi.