15.2.2024

Ansökning till centralvalnämnden

NYHET

Delegationsval inom HYY kommer att äga rum i höst. Enligt valordning måste den centrala valnämnden utses senast i slutet av mars.

Vi ber om förslag på medlemmar och ersättare från representativa grupper senast den 28 februari kl. 12:00 via e-post till adressen hallinto@hyy.fi.

Den centrala valnämnden består av 4-9  medlemmar och högst 12 ersättningsmedlemmar.

 

Mer information

Mikko Kymäläinen

Generalsekreterare

mikko.kymalainen@hyy.fi

040 081 6426

 

 

HUS valordning 4 §

Tillsättande av centralvalnämnd och dess verksamhet

Studentkårens styrelse tillsätter senast i mars under valåret en centralvalnämnd för att förrätta valet. Som ordförande för nämnden fungerar studentkårens ordförande, övriga medlemmar är studentkårens två vice ordförande samt fyra till nio (4-9) andra tidigare eller nuvarande studentkårsmedlemmar. Medlemmarna väljs så att de åsiktsgrupperingar som deltog i föregående val i mån av möjlighet är representerade i centralvalnämnden. Medlemmar och suppleanter i centralvalnämnden kan inte kandidera i delegationsvalet. Centralvalnämnden utser en vice ordförande inom sig. Som sekreterare för centralvalnämnden fungerar studentkårens generalsekreterare eller en person som utsetts av denna. Centralvalnämnden är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Centralvalnämnden avgör ärenden med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst.