Guide

Försörjning

Som student består din försörjning i allmänhet av studiepenningen och det allmänna bostadsbidraget. Utöver dessa kan du lyfta studielån med statsborgen. Under svåra tider får du trygghet av sjukdagpenning och grundutkomststöd. Ta vid behov kontakt med HUS sakkunniga – vi är till för dig!

Studiestödet

  • Studiepenning

   Myndiga studerande som bor självständigt får cirka 250 euro i studiepenning per stödmånad. I allmänhet får man studiestöd 9 månader per år, men om du studerar på sommaren kan du ansöka om studiestöd för även sommarmånaderna. Om du är vårdnadshavare till ett minderårigt barn är din studiepenning lite högre, cirka 350 euro. Antalet barn eller hos vem barnet bor påverkar inte studiepenningens storlek.

  • Beskattning av studiepenningen

   Man måste betala skatt på studiestödet. Tidigare drog FPA automatiskt av förskottsinnehållning på studiepenningen men principen ändrades i början av år 2019. Beakta studiepenningen i beskattningen om du utöver studiepenningen har andra inkomster. Kontrollera alltså att studiepenningen och dina övriga inkomster hålls inom den inkomstgräns som meddelats i skattekortet eller beställ ett nytt skattekort vid behov.

  • Inkomstregistret

   Inkomstregistret är en databas som innehåller aktuella löneuppgifter från och med 1.1.2019. Du kan kontrollera dina löneinkomster samt skatter och avgifter som dras av. Inkomstregistret hjälper dig att följa upp dina inkomster och till exempel studiestödets inkomstgränser.

  • Studiestödstiden

   Antalet studiestödsmånader som kan användas är begränsat och separat fördelat på lägre respektive högre högskoleexamen. Antalet studiestödsmånader beror på när du inlett dina studier. De maximala stödtiderna kan du kontrollera här. Du kan ansöka om tilläggsmånader  om dina studier försenats på grund av en tyngande orsak. Om du ansöker om tilläggsmånader för att avlägga lägre högskoleexamen dras de inte av från antalet stödmånader för högre högskoleexamen.

  • Studiestödets inkomstgränser

   Studiestödets inkomstgräns bestäms på basis av hur många månader man lyft studiestöd under ett kalenderår.  Som inkomst räknas skattepliktiga förvärvsinkomster, kapitalinkomster och inkomster från utlandet. Om du inkomstgräns överskridar måste du återbetala studiestöd till FPA.

   Inkomsterna som du tjänat in före och efter din studietid beaktas inte för inkomstgränserna det året du inleder dina studier eller utexamineras. FPA kan ändå ge dig ett återbetalningsförslag för studiestödet om din årsinkomstgräns överskrids. FPA vet inte i vilket skede av året du tjänat dina inkomster. Genom att göra en återbehandlingsbegäran undviker du att studiestödet återkrävs. Läs mer på FPAs webbplats.

  • Studiernas framskridande

   FPA följer årligen upp hur studierna framskrider för de studerande som får studiestöd. Om du lyft studiestöd ska du avlägga i genomsnitt 5 studiepoäng för varje studiestödsmånad du utnyttjat, och alltid minst 20 studiepoäng under läsåret. Minimikravet på 20 studiepoäng gäller om man lyft studiestöd för ens en månad. FPA följer inte upp studieprestationerna under enskilda månader, utan det avgörande är det sammanlagda studiepoängsantalet för hela läsåret. Att avlägga examina innebär alltid att studierna framskrider tillräckligt och då behöver man inte fundera på om man har tillräckligt med studiepoäng.

  • Tiden som kontrolleras i samband med uppföljandet av studiernas framskridande

   FPA beaktar alla högskolestudieprestationer och utnyttjade stödmånader från och med den 1 augusti 2011. Om du alltså har inlett andra studier än dina nuvarande högskolestudier efter detta beaktar FPA det i uppföljningen av prestationer. Tidigare nollställdes läget om studierna avbröts men principen ändrades år 2018. Mer information om uppföljningen av studieframgången finns på FPA:s webbplats. 

  • Studielån

   Statsgarantin för studielånet är 650 euro per månad. Den som studerar utomlands kan få 800 euro per stödmånad. Studielånet kan lyftas enligt stödmånader, utgångläget är alltså 9 månader per år. Om du får studiestöd för sommaren kan du även lyfta studielån.

  • Att ansöka om studielån

   Din bank får dina uppgifter från FPA men du måste ansöka om lån från banken själv. Du kan ansöka om studielån från din egen bank eller jämföra olika bankers alternativ. I jämförelsen gäller det att särskilt fästa uppmärksamhet vid bankens lånemarginal.

  • Att annullera eller återbetala studiestödsmånader

   Studielån återbetalas inte även om du skulle återbetala studiepenningen frivilligt. Återbetalning av lånet sker efter utexaminering. Om du vill lyfta studielån men annullera studiestödsmånaderna för att spara på dem, lyft först lånet och annullera månader efter det.

  • Återbetalning

   Kom överens med banken om ränta och återbetalningsvillkor. Betalningen börjar vanligtvis två år efter utexamineringen. Ta kontakt med banken i god tid om du har problem med återbetalningen. Låginkomsttagare kan även ansöka om ränteunderstöd från FPA för att betala låneräntor.

  • Studielånskompensation

   Om du slutför studierna inom den målsatta tiden kan du beviljas studielånskompensation av FPA! Kompensationen beviljas enbart för din första examen. Efter att du avlagt en lägre högskoleexamen lönar det sig att överväga om du tror att du också kan avlägga magisterexamen inom den målsatta tiden och om du kommer att finansiera en del av de högre högskolestudierna med studielån, eller om det lönar sig att utnyttja kompensationen redan tidigare. FPA:s räknare är till din hjälp.

  • Studielånsavdrag

   Studielånsavdraget i beskattningen gäller dem som inlett sina studier mellan 2005 och 2014. När du betalar tillbaka ditt studienlån, du betalar mindre skatt.

  • Betalningsanmärkning och studielån

   Betalningsanmärkning hindrar inte längre helt från att få lånegaranti men banken kan ändå låta bli att bevilja lånegaranti på grund av anmärkningen.

  • Sjukdagpenning

   Om du får sjukdagpenning kan du studera lite eller upp till 40 % av den rekommenderade studietakten. Vid en högskola betyder det tre studiepoäng per månad, 12 studiepoäng per termin och 24 studiepoäng per läsår. Sjukdagpenning betalas under 300 vardagar, alltså ungefär ett års tid. FPA rekommenderar att du ansöker om sjukdagspenning för över två månader långa sjukdomsfall.

Allmänt bostadsbidrag

  • Allmänt bostadsbidrag

   Du kan ansöka om allmänt bostadsbidrag genast när du fått en bostad. Om du ännu inte har en bostad se tipsen i vår guide för bostadssökande!

  • Hushåll

   Utgångspunkten är att alla personer som bor i samma bostad anses vara ett hushåll – allas inkomster påverkar beloppet på bostadsbidraget. Ett gemensamt hushåll ansöker om bidraget som helhet, och bidraget betalas till det konto som anges i ansökan. Som hushåll räknas sambor, gifta par och hyresgäster som har gemensamt hyresavtal eller hyresavtal med en solidaritetsklausul. Nära släktingar som bor tillsammans hör alltid till samma hushåll.

  • Separata hyresavtal

   Kontrollera ditt hyresavtal och dina inkomster innan du ansöker om bostadsbidrag. Separata hyresavtal är personliga, fristående avtal som alla hyresgäster ingår för det rum eller den del av bostaden de hyr.  Också separata hyresavtal kan emellertid innehålla en så kallad solidaritetsklausul som innebär att de separata hyresgästerna gemensamt ansvarar för hyran. Klausulen gör också personer som bor i samma bostad med separata hyresavtal till ett hushåll.

  • Olika hushåll och intygandet för FPA

   Om du bor i en delad lägenhet där de boende inte hör till samma hushåll, fråga av hyresvärden om er möjlighet att göra upp separata hyresavtal. Alla hyresvärdar går tyvärr inte med på det. Ett möjligt sätt att förklara boendearrangemangen för FPA är också en planritning som visar  boendenas egna rum, en redogörelse över att personerna har egna hushållstillbehör eller en utredning över hur man hittat den gemensamma bostaden. Det väsentliga är att de som delar bostaden har separata hyresavtal eller ett underhyresavtal. Läs mer på FPAs webbplats.

  • Uppskatta dina inkomster och använd FPA:s räknare

   Bostadsbidragets belopp beror till exempel på boendekostnaderna och hushållets bruttoinkomster. Vid ansökan om stöd räknas inkomsterna antingen som kontinuerliga eller som genomsnittsinkomster. Om dina inkomster inte förblir lika stora i över 3 månader beräknas stödbeloppet enligt de uppskattade genomsnittliga inkomsterna för de kommande 12 månaderna.

  • Meddela om förändringar!

   Man bör meddela om ändringar i inkomsterna till FPA själv. Du måste meddela FPA om inkomsterna ökar med mer än 400 euro i månaden eller minskar med åtminstone 200 euro jämfört med den uppskattade inkomsten enligt det senaste stödbeslutet. I praktiken sker det genom att ansöka om granskning av bostadsbidraget.

  • Ändringar i boendet

   Ansökan om justering av bostadsbidraget görs om hushållets boendekostnader förändras med minst 50 €/mån jämfört med de godtagbara boendekostnaderna i föregående beslut. Om hushållet byter bostad ska bostadsbidraget också justeras. En mellanjustering görs också om antalet medlemmar i hushållet eller underhyresavtalet ändras.

  • Årsgranskning av bostadsbidraget

   Om inga av ovanstående saker ändras under året, alltså det inte finns behov av någon mellanjustering, ska den som får stödet göra en årsgranskning av bostadsbidraget senast en månad före stödtidens slut. FPA skickar en påminnelse men man bör ansöka om granskningen själv. Gör det i tid så att utbetalningen av bostadsbidraget inte avbryts! Om saken ändå glöms kan du få bostadsbidrag retroaktivt för en månad.

  • Allmänt bostadsbidrag året om

   Det allmänna bostadsbidraget är inte knutet till studiestödsmånaderna. Du kan ansöka om bidrag för hela året, också för månader då du inte har rätt till studiestöd. Stödbeloppet beräknas antingen utifrån dina regelbundna inkomster eller de uppskattade inkomsterna under de följande 12 månaderna. Om du återbetalar studiestödsmånader behöver du inte återbetala det allmänna bostadsbidraget för de månaderna. Månader då du får allmänt bostadsbidrag men inget studiestöd påverkar inte uppföljningen av studieframgången.

  • Bostadstillägg för utbytesstudier!

   Studenterna omfattas av det allmänna bostadsbidraget från och med augusti 2017. När du åker utomlands för studentutbyte ska du ändå ansöka om bostadstillägg för studerande. Detta beror på att allmänt bostadsbidrag endast beviljas för bostäder i Finland. Om du åker på utbyte ska du alltså ansöka om studiestödets bostadstillägg för den tiden.

Grundläggande utkomststöd

Utkomststöd till studerande

Studeranden har rätt att ansöka om grundläggande utkomststöd. Du kan ansöka om det om du inte är berättigad till studiestöd eller om dina stödmånader tagit slut. Om du inte hittar arbete för sommaren eller nyttiga studier kan du ansöka om grundutkomststöd från FPA. Förebyggande och kompletterande utkomststöd ska sökas på den egna kommunens socialbyrå. Tyvärr måste du lyfta hela läsårets studielån innan du kan ansöka om utkomststöd.

Nyttiga länkar

Vanliga frågor

 • Nej, inte om du har beviljats studiestöd för hela din examenstid. I ditt studiestödsbeslut ser du stödtiden som du beviljats. Du ska ändå ansöka om studielån på din bank varje år.

 • Du kan ansöka om sommarstudiestöd om du studerar på sommaren. Studiestödet för sommaren består av studiepenningen och statsborgen för studielånet. Beakta att sommarstudierna förbrukar studiestödsmånader och inverkar på studiestödets inkomstgränser. Läs mer.

  Utbetalningen av det allmänna bostadsbidraget fortsätter även på sommaren. Kom ändå ihåg att granska bidragsmängden om dina utgifter eller inkomster ändras för sommaren. FPA rekommenderar justering om dina inkomster ökar med 400 euro eller minskar med 200 euro per månad.

  Under sommaren kan du också få ett brev om årsjusteringen av det allmänna bostadsbidraget. Justeringen görs ungefär inom ett år från att bostadsbidraget beviljats eller föregående justering. Du måste själv ansöka om justeringen på FPA:s e-tjänst eller med en pappersblankett. Om du inte lämnar in en ansöka i tid, avbryts ditt bostadsbidrag. Läs mer.

  Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd om du inte kan studera på sommaren och inte har fått sommarjobb. Du måste ändå bevisa att du sökt arbetsplatser och att sommarstudier inte är möjliga.

 • Det huvudsakliga stödet för studerande är studiestöd. Beroende på din situation kan du vara berättigad till andra förmåner, till exempel sjukdagpenning. Läs mer här.

 • Nej, det behövs inte. FPA får informationen om vårdnaden ur befolkningsdatasystemet. Höjningen kan tidigast fås inom en månad från att vårdnaden börjat.