21.11.2023

Vill du påverka universitetets studiefrågor, stipendier eller tvåspråkiga saker?

NYHETER

Flera platser för studentrepresentanter i universitetets kommittéer blir lediga för nästa period.

 

Utbildningsrådet

Det här är en riktig drömplats för studerande som vill påverka! Utbildningsrådet är universitetets högsta kommitté för studiefrågor. Här om någonstans kan man kan påverka studiefrågor direkt! I rådet finns också en sakkunnig i högskolepolitik från HUS. Rådets studerandemedlemmar är jämställda med de övriga medlemmarna.

Utbildningsrådet har till uppgift att bereda och följa upp de strategiska riktlinjerna för utbildningen vid universitetet samt att främja och följa upp kvaliteten på undervisningen och lärandet. I denna uppgift är du i centrum för studentpåverkan och lyfter fram de studerandes perspektiv i omfattande diskussioner och riktlinjer som gäller hela universitetet. Ett intresse för och åsikter om universitets- och högskolepolitiska frågor på universitetsnivå räknas som merit i uppgiften. Utbildningsrådet sammanträder cirka en gång i månaden under terminerna och dess huvudsakliga mötesspråk är finska. Till rådet söks en studentrepresentant. Nästa period är 1.1.2024-31.12.2025.

 

Kommittén för hållbarhet och ansvar

Kommittén för hållbarhet och ansvar leder beredningen och förverkligandet av riktlinjerna i universitetets program för hållbarhet och ansvar. Målet är att inkludera HU:s helhet för hållbarhet och ansvar tätare i universitetets verksamhet. Om hållbarhetsfrågor ligger nära ditt hjärta och ett mer ansvarsfullt universitet inspirerar dig, det här är din chans att styra hela universitetet i en hållbarare riktning!

 

Förvaltningsnämnden för vetenskasfonderna

Förvaltningsnämnderna har i uppgift att utlysa stipendier, priser och andra eventuella understöd som delas ut från de medel som donerats till fonderna och att fatta beslut om beviljandet av dem. Förvaltningsnämnderna har tillsatts enligt campus, dvs. varje campus vetenskapsfond förvaltas av en egen nämnd.

Du får alltså bekanta dig med förvaltningen av fonderna, behandlingen av ansökningar och beslutsfattandet. Du får erfarenhet av förhandlingar, mötespraxis och förvaltning. Du kan också ansöka om ett intyg över uppdraget hos HUS! Förvaltningsnämndernas mötesspråk är finska. Nästan period är 1.1.2024-31.12.2025.

Du kan söka till en sådan förvaltningsnämnd som representerar den fakultet där du själv är närvarande studerande. Du ska dessutom behärska finska flytande. Det finns inga andra begränsningar eller krav! Vi önskar att du har intresse och entusiasm för arbetet med fonderna. Vi vill gärna ha sökande från så olika bakgrunder som möjligt och i våra val strävar vi efter att se till att olika ämnen representeras på ett jämlikt sätt. Läs närmare om de lediga platserna för studentrepresentanter nedan:

 • Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Campus Vik representerar veterinärmedicin, farmaci, bio- och miljövetenskaper och agrikultur-forstvetenskap. Till förvaltningsnämnden söks två studerandemedlemmar som ska vara närvarande studerande vid Veterinärmedicinska fakulteten, Farmaceutiska fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten eller Agrikultur- forstvetenskapliga fakulteten.
 • Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Mejlans representerar medicin. Till förvaltningsnämnden söks en studerandemedlem som ska vara närvarande studerande vid Medicinska fakulteten.
 • Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Gumtäkt representerar matematik och naturvetenskaper. Till förvaltningsnämnden söks en studerandemedlem som ska vara studerande vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
 • Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Centrumcampus 1 representerar humanistiska vetenskaper. Till förvaltningsnämnden söks en studerandemedlem som ska vara studerande vid Humanistiska fakulteten.
 • Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Centrumcampus 2 representerar juridik, teologi, samhällsvetenskaper och pedagogik. Till förvaltningsnämnden två studerandemedlemmar som ska vara studerande vid Juridiska fakulteten, Teologiska fakulteten, Statsvetenskapliga fakulteten eller Pedagogiska fakulteten.

 

Språkcentrums arbetsgrupp för undervisningsutveckling!

Språkcentrum vid Helsingfors universitet ordnar kommunikations- och språkstudier som hör till examen. På Språkcentrum studerar årligen ungefär 14 000 inhemska och internationella studerande från olika campus och utbildningsprogram. Språkcentrums grupp för  undervisningsutveckling har både personal- och studerandemedlemmar. Studerandemedlemmarna består av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Gruppen för undervisningsutveckling befrämjar och stöder planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen vid Språkcentrum. Den planerar och ordnar pedagogiska utbildningstillfällen samt seminarier vid Språkcentrum. I gruppen för undervisningsutveckling diskuteras aktuella ärenden gällande Språkcentrums och Helsingfors universitetets undervisning och framför allt språkstudier. Undervisningsutvecklingsgruppens arbetssspråk är finska.

Som studerandemedlem framför du studerandenas behov, åsikter och utvecklingsidéer för språkstudierna och ordnandet av dem. Om du vill så kan du delta i planeringen av utbildningstillfällen och seminarier tillsammans med personalen. Verksamheten i arbetsgruppen för undervisningsutveckling ger allmänna arbetslivsfärdigheter (bl.a. samarbets- och kommunikationsfärdigheter, mötesfärdigheter, färdigheter för utvärderings- och utvecklingsverksamhet). Den gör dig även förtrogen med universitetets verksamhet i mer omfattande grad än bara ur egna studiers/utbildningsprograms perspektiv.  Du kan även få studiepoäng för att verka som studeranderepresentant!

 

Svenska verksamhetsnämnden

Svenska verksamhetsnämnden fokuserar på universitetets svenskspråkiga ärenden och främjandet av dem. Nämnden utvecklar och ger utlåtanden om universitetets svenskspråkiga undervisning och verksamhet samt deltar i samordningen av den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Nämnden utvecklar också samarbetet mellan Helsingfors universitet och allianshögskolorna (Svenska handelshögskolan och Arcada). Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i universitetslagen. Dess ordförande är en rektor eller prorektor som valts bland innehavarna av professurerna som hör till professurerna för undervisning på svenska.

Universitetets styrelse utnämner nämndens medlemmar för en period på fyra år, och studentrepresentanterna för en period på två år. I nämnden finns representanter från alla fakulteter vid universitetet, Svenska social- och kommunalhögskolan, samarbetsuniversiteten och samarbetsinstituten samt studerande. Till nämnden söks två ordinarie studentmedlemmar och två suppleanter. Nämnden har bett studentkåren komplettera studentmedlemmarna för perioden 1.1.2024–31.12.2025.

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus

Vid universitetet finns olika grupper med syfte att främja tvåspråkigheten, särskilt inom utbildningen. En av dessa grupper är Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus. Gruppens allmänna uppgift är att utveckla och samordna den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamhet som fakulteterna och utbildningsprogrammen bedriver, var för sig och tillsammans, samt det stöd som universitetsservicen ger för verksamheten. Svenska ärendens campuskoordinator fungerar som gruppens sekreterare.

Gruppen kan till exempel behandla frågor som berör:

 • gränsöverskridande undervisning på svenska och samordning av resurserna för denna
 • studenternas möjlighet att delta i undervisning som ordnas av andra utbildningsprogram än det egna
 • studenternas möjligheter att avlägga tvåspråkiga examina
 • universitetets särskilda svenska riksansvar inom utbildningen
 • övriga frågor som berör den svensk- och tvåspråkiga verksamheten på campusområde

Mandattiden för de medlemmar som är studenter är två år, medan mandattiden för de övriga medlemmarna är fyra år. Svenska verksamhetsnämnden utnämner samarbetsgruppen. Du kan söka till den här gruppen om du studier i humanistiska, juridiska, pedagogiska, statsvetenskapliga fakulteten eller i Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Studentmedlemmarnas period i gruppen är 1.1.2024-31.12.2025. Till gruppen söks två ordinarie studentmedlemmar och två suppleanter.

 

Vad förväntas av mig i uppgiften?

Framför allt önskar man att du är intresserad av och har motivation för att sköta uppgifterna. I dessa organ representerar du hela studentgemenskapen och har till uppgift att verka för de studerandes bästa genom att ge studerandeperspektivet i de ärenden som behandlas. Du ska dessutom vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet.

Du behöver inte heller alls sköta uppgiften ensam! Du kan be om synpunkter på de frågor som behandlas till exempel av fakultets- och ämnesföreningar för att få en mer omfattande uppfattning om de studerandes åsikter. Du kan också alltid kontakta HUS sakkunniga i högskolepolitik om du behöver råd. HUS utbildar också i studentpåverkan under hela året, det lönar sig att delta i utbildningarna!

 

Hur ansöker jag om att bli studentrepresentant?

Ansökan ska lämnas i ansökningssystemet Halloped senast 7.12.2021 kl. 23.59. Ansökan behöver inte vara lång. I din ansökan ska du åtminstone ange ditt nuvarande huvudämne, ditt utbildningsprogram eller din studieinriktning samt ditt studentnummer (studentnumret används endast för kontroll av närvaron, uppgiften raderas efter kontrollen). Studentkåren anser dessutom att följande är till fördel för sökande och önskar att de beskrivs också i ansökan:

 • Motivation för uppgiften.
 • Möjlig tidigare erfarenhet som studentrepresentant inom förvaltningen, som studieansvarig eller i andra uppgifter som hänför sig till intressebevakning för studerande.

Studentkåren önskar sökande av olika kön och från olika bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Vid urvalet strävar man efter att se till att olika fakulteter representeras så väl som möjligt.

 

Mer information om ansökan och uppgifterna ger sakkunnig i högskolepolitik Riku-Petteri Kyllönen, 0503255202, riku-petteri.kyllonen@hyy.fi.