27.1.2023

Vem får nycklarna till universitetet?

NYHET

På våren väljs en ny rektor för Helsingfors universitet. Rektorn väljs för en period på fem år och inleder sitt arbete i augusti. Vilken roll har egentligen rektorn och varför lönar det sig att en studerande är intresserad av det här? I den här artikeln får du läsa om vad som är viktigt för dig att känna till om rektorn för Helsingfors universitet!

Vem fattar beslut om linjedragningar för examina och studier på universitetet? Vem bestämmer om principerna för tentamina? Jo, det gör rektorn för vårt universitet! Rektorn fattar beslut om och arbetar med frågor som har en direkt inverkan på vardagen inom universitetssamfundet.

Man kan med andra ord säga att rektorn har nycklarna till universitetet, både bokstavligt och symboliskt. Därför är frågan om vem som kommer att leda vårt universitet under de kommande åren otroligt viktig.

Universitetslagen fastställer att till rektors arbetsuppgifter hör bland annat att leda universitetets verksamhet, ansvara för universitetets ekonomi och för verkställandet av de beslut som styrelsen fattar samt att anställa och säga upp personal. En rektor måste ha kunskaper i ekonomiska frågor, eftersom hen leder ca 10 000 personer som är anställda vid universitetet och hens beslut påverkar mer än 30 000 examensstuderande.

Universitetets rektor fungerar som en vägvisare både internt för vårt universitetssamfund och externt gentemot samhället. Trots att rektorns uppdrag kan verka invecklat och kännas fjärran ur studentens synvinkel är valet av ny rektor särskilt viktigt med tanke på framtiden för universitetsutbildningen.

På våren 2023 är det riksdagsval, den svåra situationen i världen efter coronapandemin gör att framtiden inte är klart utstakad för någon och i samband med vårens val har man från olika håll i allt högre grad lyft fram frågan om läsårsavgifter. Universitetets rektor har både makt och synlighet då det gäller att till exempel försvara principen om gratis utbildning. Bland annat på grund av de här orsakerna är det viktigt att också studenterna känner till hur den kommande rektorn tänker om dessa frågor.

Då ansökningstiden tog slut hade 19 personer sökt tjänsten som rektor för Helsingfors universitet. Universitetets styrelse gick igenom ansökningarna och av de 19 sökandena kallade styrelsen 9 kandidater till intervju. Styrelsen fattar senare på våren beslut om vem som slutligen väljs till rektor.

Som en del av ansökningsprocessen ordnas i mars ett frågetillfälle där de sökande som kommit vidare i processen besvarar frågor och klargör sina synpunkter om frågor som är viktiga för hela samfundet. Tillfället är öppet för alla inom universitetssamfundet. Efter frågetillfället med de kandidater som kommit vidare i ansökningsprocessen hör universitetets styrelse universitetskollegiets åsikter om kandidaterna.

Vi på HUS för fram studenternas åsikter under processen och vi informerar hela tiden vår medlemskår om hur processen fortskrider. Det lönar sig med andra ord att följa HUS kommunikationskanaler, och kom ihåg att du alltid kan ta kontakt med oss om det är något du vill diskutera!

 

Utbildningspolitiskt sakkunniga

Mathilda Timmer
mathilda.timmer@hyy.fi

Marianna Suokas
marianna.suokas@hyy.fi