2.2.2022

Universitetskollegiet övergår till trepartsmodellen och nu är det dags att säga tack!

BLOGG

Helsingfors universitets styrelse fattade ett historiskt beslut vid sitt möte 26.1.2022. Beslutet innebär en förändring i gruppindelningen i universitetskollegiet då man nu övergår till en trepartsmodell. Övergången till trepartsmodellen är en seger för studenterna och universitetsdemokratin!

 

Trepartsmodellen innebär att de tre grupperna i organet har samma antal medlemmar. Då universitetskollegiet nu övergår till trepartsmodellen betyder det att den nuvarande indelningen av medlemmarna i 20 professorer, 15 representanter för mittengruppen (forsknings-, undervisnings- och övrig personal) och 15 studentmedlemmar ändras så att alla tre grupper har 16 medlemmar.  Kollegiet består sålunda av sammanlagt 48 medlemmar.

Tidigare har professorerna haft de största möjligheterna att påverka i omröstningssituationer, eftersom de haft flest röster. Därför har de lättare kunnat styra de beslut som har fattats. Ur studenternas synvinkel blir det nu, tack vare trepartsmodellen, möjligt att öka sannolikheten för att initiativ och beslut som gynnar studenterna godkänns. Studenterna utgör också den överlägset största gruppen inom universitetssamfundet och följaktligen berörs de av en stor del av universitetets beslut. Det är med andra ord ett viktigt steg för demokratin att man nu övergår till trepartsmodellen. På detta sätt lyfter man fram att varje medlem i universitetssamfundet har samma värde och möjligheterna att påverka i frågor som berör en själv förbättras.

Sebastian Österman och Antti Kähkönen, som fungerade som studentrepresentanter i universitetets styrelse under föregående period (2020-2021), jobbade hela hösten 2021 ihärdigt i styrelsen för införandet av trepartsmodellen i kollegiet. Vi deltog i denna viktiga uppgift genom att stödja studentrepresentanterna i deras arbete och genom att i denna fråga hålla kontakt med kollegiet, fakultetsråden och studentrepresentanterna i de andra förvaltningsorganen. Dessutom kontaktade vi andra grupper av intressenter, såsom forskningspersonal, och formulerade ett gemensamt ställningstagande. Vi upprätthöll också diskussionen om universitetsdemokrati med relevanta kontaktpersoner inom universitetsvärlden.

Förutom att det är en seger för studenterna då kollegiet nu övergår till trepartsmodellen, är det också ett bevis på att studentrepresentanterna gör ett viktigt arbete och att de har möjligheter att påverka. Processen inleddes i universitetets styrelse, med andra ord i universitetets viktigaste beslutsfattande organ med många medlemmar. Initiativet till förändringsprocessen togs av studentrepresentanterna. Under hösten deltog studentrepresentanter (för perioden 2020-2021) från kollegiet, fakultetsråden och universitetets övriga förvaltningsorgan i arbetet. Studentrepresentanter på olika håll inom universitetets organisation beslöt att man arbetar tillsammans för att uppnå det gemensamma målet och detta ledde till att man enhetligt och målmedvetet kunde föra talan för införandet för trepartsmodellen i kollegiet på många olika nivåer inom universitetet. Vi riktar därför vårt tack i första hand till studentrepresentanterna, som innehar det verkliga inflytandet inom universitetet!

Övergången till trepartsmodellen är ett steg mot jämlikhet i styrkeförhållandena också inom andra förvaltningsorgan såsom fakultetsråden. Arbetet med att uppnå ett jämlikt och demokratiskt universitet, som inkluderar hela samfundets alla medlemmar har inte tagit slut, men det har tagit ett modigt steg framåt!

 

Marianna Suokas
Sakkunnig för utbildningspolitik
marianna.suokas@hyy.fi
050 325 5202