30.8.2021

Sök till urvalskommittén!

NYHET

Vi söker minst tre medlemmar från varje fakultet till urvalskommittéer som förbereder val av studentrepresentanter på hösten 2021.

VAD HANDLAR DET OM?

Urvalskommittén läser ansökningarna för uppdragen som studentrepresentant vid fakultetsråden och universitetskollegiet och lägger fram motiverade förslag till personer som ska väljas för studentkårens styrelse och delegation. För denna uppgift sammanträder urvalskommittéerna under veckor 43–45 (noggrannare tidtabell nedan). De slutgiltiga besluten om val av studentrepresentanter till fakultetsråden fattas av studentkårens styrelse och när det gäller kollegiet fattas beslutet av HUS delegation. I kommittén får du påverka din fakultets studentrepresentation och se till att de mest motiverade sökandena väljs för att bevaka studenternas intressen.

VEM KAN SÖKA UPPGIFTEN?

Förutsättningen till att verka i en urvalskommitté är att du är en närvarande studerande vid den fakultet som din urvalskommitté representerar för och att du kan delta i kommitténs möten i enlighet med tidtabellen nedan. Observera att du inte kan sitta i urvalskommittén om du tänker söka till fakultetens fakultetsråd eller till universitetskollegiet.

Urvalskommittén ska ha en ordförande, en viceordförande och minst en medlem. Bli ändå inte förskräckt över posten som ordförande eller viceordförande: sekreteraren stöder dig hela tiden och förbereder material.  Som sekreteraren verkar antingen HUS urvalskoordinator eller sakkunnig för utbildningspolitik. Ordförandeskapet huvudsakligen leder mötet. Så där kan medlemmar i urvalskommittén koncentrera sig på den väsentliga uppgiften, d.v.s. att behandla ansökningarna och förbereda urvalsförslaget. Det här är en utmärkt möjlighet att få skaffa sig insikt i förvaltning och mötesseden och att fatta beslut som påverkar studentgemenskapen utan att binda sig till uppgiften för flera år! I urvalskommittéer kan du arbeta på finska, svenska eller engelska. Var god och anmäl om ditt arbetsspråk är engelska eller svenska så att vi kan förbereda oss på att skaffa översättningar.

HUR SÖKER MAN SIG TILL EN URVALSKOMMITTÉ?

Ansökningarna skickas på adressen https://beta.halloped.fi senast söndag den 19 september 2021 kl. 23:59.

Av ansökan ska tydligt framgå erfarenhet och motivation som är relevanta för uppdraget, ditt nuvarande huvudämne och/eller utbildningsprogram och studieinriktning samt studentnumret. (Studentnumret används endast för att kontrollera fakulteten och närvaron. Uppgifter raderas efter kontrollen.). Ange också i din ansökan om du står till förfogande som ordförande och/eller viceordförande i urvalskommittén. Ansökan behöver inte vara lång. Som meriter räknas motivation och tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller av något annat uppdrag som är kopplat till bevakning av studenternas intressen.

Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Minst tre medlemmar utnämns till urvalskommittén och i valet strävar man efter att beakta representationen för fakultetens olika studieområden.

Mer information om att verka i urvalskommittén och ansökningen fås av

urvalskoordinatorn Timo Kalliokoski, 050 570 2295, timo.kalliokoski@hyy.fi samt

sakkunnig för utbildningspolitik Marianna Suokas, 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi.

Mer information om att verka i urvalskommittén och val av studentrepresentanter finns på adressen https://hyy.fi/sv/bli-studentrepresentant

TIDTABELLER ÖVER URVALSKOMMITTÉERNAS MÖTEN

Tidtabeller över möten av fakulteternas urvalskommittéer finns bifogad. I det första mötet gås igenom ansökningarna och eventuellt fattas beslut om val eller om att ordna intervjuer. Den andra mötesdagen är för de eventuella intervjuerna och fortsatt arbete. Därför hålls mötet i ett annat datum vid behov.

Bio- och miljövetenskapliga fakultet: 25.10. och 1.11.

Veterinärmedicinska fakultet: 28.10. och 4.11.

Farmaceutiska fakultet: 29.10. och 8.11.

Humanistiska fakultet: 2.11. och 9.11.

Pedagogiska fakultet: 4.11. och 10.11.

Medicinska fakultet: 29.10. och 9.11.

Agrikultur-och forstvetenskapliga fakultet: 26.10. och 3.11.

Matematisk-naturvetenskapliga fakultet: 28.10. och 3.11.

Juridiska fakultet: 25.10. och 8.11.

Svenska social- och kommunalhögskolan: 26.10. och 1.11.

Teologiska fakultet: 27.10. och 10.11.

Statsvetenskapliga fakultet: 27.10. och 2.11.