12.10.2021

Sök till Svenska verksamhetsnämnden och samarbetsgruppen!

NYHET

Vid Helsingfors universitet finns en lagstadgad nämnd för svenskspråkiga ärenden, Svenska verksamhetsnämnden och Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus, till vilka det nu söks nya studentrepresentanter för perioden 1.1.2022–31.12.2023. Läs mer och sök!

VAD INNEBÄR SVENSKA VERKSAMHETSNÄMNDEN?

Svenska verksamhetsnämnden fokuserar på universitetets svenskspråkiga ärenden och främjandet av dem. Nämnden utvecklar och ger utlåtanden om universitetets svenskspråkiga undervisning och verksamhet samt deltar i samordningen av den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Nämnden utvecklar också samarbetet mellan Helsingfors universitet och allianshögskolorna (Svenska handelshögskolan och Arcada). Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i universitetslagen. Dess ordförande är en rektor eller prorektor som valts bland innehavarna av professurerna som hör till professurerna för undervisning på svenska.

Universitetets styrelse utnämner nämndens medlemmar för en period på fyra år, och studentrepresentanterna för en period på två år. I nämnden finns representanter från alla fakulteter vid universitetet, Svenska social- och kommunalhögskolan, samarbetsuniversiteten och samarbetsinstituten samt studerande. Till nämnden söks två ordinarie studentmedlemmar och två suppleanter. Nämnden har bett studentkåren komplettera studentmedlemmarna för perioden 1.1.2022–31.12.2023.

VAD INNEBÄR SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS?

Vid universitetet finns olika grupper med syfte att främja tvåspråkigheten, särskilt inom utbildningen. En av dessa grupper är Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus. Gruppens allmänna uppgift är att utveckla och samordna den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamhet som fakulteterna och utbildningsprogrammen bedriver, var för sig och tillsammans, samt det stöd som universitetsservicen ger för verksamheten. Svenska ärendens campuskoordinator fungerar som gruppens sekreterare.

Gruppen kan till exempel behandla frågor som berör:

  • gränsöverskridande undervisning på svenska och samordning av resurserna för denna
  • studenternas möjlighet att delta i undervisning som ordnas av andra utbildningsprogram än det egna
  • studenternas möjligheter att avlägga tvåspråkiga examina
  • universitetets särskilda svenska riksansvar inom utbildningen
  • övriga frågor som berör den svensk- och tvåspråkiga verksamheten på campusområde

Mandattiden för de medlemmar som är studenter är två år, medan mandattiden för de övriga medlemmarna är fyra år. Svenska verksamhetsnämnden utnämner samarbetsgruppen. Du kan söka till den här gruppen om du studier i humanistiska, juridiska, pedagogiska, statsvetenskapliga fakulteten eller i Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Studentmedlemmarnas period i gruppen är 1.1.2022-31.12.2023. Till gruppen söks två ordinarie studentmedlemmar och två suppleanter.

Vad förväntas av dig?

Du ska vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet. Studentmedlemmarna förväntas ha kontakt med studentgemenskapen och vara modiga och initiativkraftiga i arbetet i nämnden eller i gruppen. Erfarenhet av intressebevakning för studerande krävs inte, men det räknas som merit.

Studentrepresentanterna tar i nämnden och i gruppen upp de studerandes perspektiv på den svenskspråkiga verksamheten och kan på så sätt påverka utvecklingen av den. Arbetspråk är svenska. Nämnden sammanträder minst två gånger per läsår. Dessutom kan det ta tid att förbereda sig inför mötet, beroende på hur stort materialet som ska läsas innan mötet är. Du kan också alltid fråga till exempel studentföreningar och studentkåren om åsikter och tankar.

HUR ANSÖKER JAG OM ATT BLI STUDENTREPRESENTANT?

Ansökningarna ska göras på adressen https://beta.halloped.fi/sv senast 24.10.2021  kl. 23:59. Till nämnden söks två ordinarie studentmedlemmar och två suppleanter både i nämnden och i gruppen. Vi antar att du är tillgänglig både för uppgiften som ordinarie medlem och suppleant.

Av ansökan ska tydligt framgå ditt nuvarande huvudämne eller utbildningsprogram och studieriktning samt studentnumret (studentnumret används endast för kontroll av fakulteten och närvaroanmälan, uppgiften raderas efter kontrollen). Studentkåren anser att följande är till fördel för sökande och önskar att de beskrivs också i ansökan:

1) motivation för uppgiften

2) åsikter särskilt om aktuella frågor som gäller den svenskspråkiga verksamheten

3) kontakt med studentföreningar

4) tidigare erfarenhet som studentrepresentant inom förvaltningen, som studieansvarig eller i andra uppgifter som hänför sig till intressebevakning för studerande.

Studentkåren önskar sökande av olika kön och från olika bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Studentkåren strävar efter att se till att de olika ämnesområdena representeras då studentrepresentanterna utses.

Ytterligare information om uppgifterna och ansökningsprocessen ger

sakkunnig i högskolepolitik Marianna Suokas, 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi.