19.9.2022

Sök till ledningsgruppen för ditt utbildningsprogram!

Hurdan undervisning ordnas det inom ditt utbildningsprogram? Hålls kurserna i en konsekvent ordningsföljd och kan man garantera att man beaktat olika sätt att avlägga kurserna på? Om du någonsin funderat på de här frågorna har du nu din chans! Sök en plats som studentrepresentant i ledningsgruppen för ditt utbildningsprogram för perioden 1.1.2023-31.12.2024. Kom med och gör ditt utbildningsprogram ännu bättre!

VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp vars uppgift är att fungera som stöd för utbildningsprogrammets ledare och att behandla de viktigaste frågorna som gäller utbildningsprogrammet. Ledningsgruppen för utbildningsprogrammet bereder utbildningsprogrammets undervisningsplan. Undervisningsplanen görs upp för tre år i taget och i den fastställs,

 • Vilka studieperioder som ingår i examina?
 • Vilka sätt att avlägga studieperioderna erbjuds?
 • Vad har kursen för närvarokrav?
 • Hurdana kunskapsmål har studieperioderna?

Utbildningsprogrammets ledningsgrupp fattar årligen beslut om utbildningsprogrammets undervisningsprogram. Undervisningsprogrammet kan ses som en plan för hur man genomför undervisningsplanen. Undervisningsprogrammet reglerar till exempel

 • när studieperioderna hålls,
 • läsordningarna,
 • undervisningsplatserna,

det vill säga alla synnerligen viktiga detaljer om en studieperiod under hela året som berör studenten. I ledningsgruppen för utbildningsprogrammet har du med andra ord möjlighet att påverka i frågor som i praktiken förverkligas i undervisningen inom ditt utbildningsprogram. Detta är verkligen en plats med möjligheter att påverka på ett konkret och praktiskt plan!

I alla utbildningsprograms ledningsgrupper finns två ordinarie studentrepresentanter och två ersättare. Dessutom finns det i ledningsgrupperna högst sex lärare som arbetar inom utbildningsprogrammet. Dessa har inte ersättare. Ledningsgruppen leds av utbildningsprogrammets ledare. Studentrepresentanternas mandatperiod är 1.1.2023-31.12.2024. Arbetsspråket i utbildningsprogrammens ledningsgrupper är, beroende på utbildningsprogrammets språk, finska, engelska eller svenska, men det är möjligt att separat komma överens om vilket språk man använder vid mötena.

VAD FÖRVÄNTAS AV DIG SOM STUDENTREPRESENTANT?

Du arbetar för studenternas gemensamma bästa, eftersom du för studenternas talan i ledningsgruppen. Det finns bara två egentliga krav: du ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet och du ska ha ett motiverat samband till det utbildningsprogram till vars ledningsgrupp du söker.

Det krävs inget specialkunnande, det viktigaste är intresse och motivation för att bekanta sig med och förbinda sig att arbeta med utbildningsprogrammets frågor. Möten hålls varje månad och de räcker ca 1-2 timmar. Dessutom får man räkna med att det tar tid att bekanta sig med förhandsmaterialet före mötena. Uppdraget är först och främst en utmärkt möjlighet för dig att lära dig något nytt!

Du lämnas inte heller någonsin att sköta uppdraget ensam. Du samarbetar i ledningsgruppen med andra studentrepresentanter, eftersom ni är fyra stycken i ledningsgruppen (två ordinarie medlemmar och två ersättare). HUS ordnar dessutom en skolning 8.12 för studentrepresentanterna i utbildningsprogrammens ledningsgrupper, och man får alltid ta kontakt med oss till exempel via den sakkunniga i HUS som ansvarar för studentrepresentanterna.

HUR SÖKER MAN EN PLATS SOM STUDENTREPRESENTANT?

Man lämnar in ansökan på adressen (beta.halloped.fi) senast 16.10.2022. Ange i din ansökan ditt nuvarande utbildningsprogram och din studieinriktning samt ditt studentnummer (studentnumret används endast för att kontrollera att du är anmäld som närvarande och informationen raderas genast efter kontrollen). Du ska också ange ett motiverat samband till utbildningsprogrammet, särskilt om du då du söker platsen som studentrepresentant inte studerar vid det utbildningsprogram till vars ledningsgrupp du söker.

Ytterligare lönar det sig att ta med följande punkter, som studentkåren ser som fördelaktiga för dig:

 • Motivation och beredskap att förbinda dig till uppdraget
 • Förståelse om aktuella frågor och utmaningar inom utbildningsprogrammet samt tankar om hur utbildningsprogrammet kunde utvecklas.
 • Kontakt till utbildningsprogrammets studenter och färdigheter att kommunicera till studenterna om arbetet i ledningsgruppen.
 • Tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant inom förvaltningen, studieansvarig eller i något annat uppdrag i anknytning till studenternas intressebevakning

Urvalskommittéerna, som består av fakultetens studenter, bereder förslagen till val av studentrepresentanter till utbildningsprogrammens ledningsgrupper. HUS styrelse fastställer valförslagen, utgående från urvalskommittéernas förslag. På basis av dessa fattar fakultetens dekanus det officiella beslutet om utnämningen av studentrepresentanter.

Urvalskommittéerna går igenom ansökningarna och kan, om de så önskar, ordna intervjuer eller be att få tilläggsinformation av sökandena. Eventuella begäran om tilläggsinformation och inbjudan till intervjuer följer tidtabellen nedan och urvalskommittéerna har också fått tider för att hålla intervjuer om kommittéerna beslutar att de önskar intervjua sökandena. Det här behöver ändå inte hindra dig från att söka platsen som studentrepresentant, även om en eventuell intervjutid nödvändigtvis inte skulle passa dig!

Studentkåren önskar att uppdragen söks av representanter för olika kön med mångsidig bakgrund. Vi utgår från att du kan åta dig uppgiften både som ordinarie medlem och som suppleant. Studentkåren strävar efter att beakta att olika studieområden är representerade då studentrepresentanterna väljs.

Närmare information om vad det innebär att verka i utbildningsprogrammets ledningsgrupp och om utlysningen av de lediga platserna ger

 

Urvalskoordinator

Timo Kalliokoski

timo.kalliokoski@hyy.fi

050 4775561

 

Utbildningspolitisk sakkunnig

Marianna Suokas

marianna.suokas@hyy.fi

0503255202

 

TIDTABELLER FÖR INTERVJUER

Om urvalskommittéerna önskar ordna intervjuer hålls dessa den dag som meddelats, från och med kl. 17. Datumet inom parentes är den tidpunkt då man senast meddelar om att intervjuerna kommer att hållas.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: 7.11. (1.11)

Veterinärmedicinska fakulteten: 22.11. (16.11)

Farmaceutiska fakulteten: 22.11. (16.11)

Humanistiska fakulteten: 21.11. (15.11)

Pedagogiska fakulteten: 8.11. (2.11)

Medicinska fakulteten: 8.11. (2.11)

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: 10.11. (4.11)

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: 21.11. (15.11)

Juridiska fakulteten: 7.11. (1.11)

Teologiska fakulteten: 23.11. (18.11)

Statsvetenskapliga fakulteten: 10.11. (4.11)