21.9.2022

Sök till HUS styrelse för år 2023

NYHET

HUS styrelse ansvarar för ledningen av studentkåren under sin mandatperiod. Styrelsens mandatperiod är ett år och snart är det igen dags att välja en ny styrelse för studentkåren. HUS delegation väljer en styrelsebildare (=ordförande) och resten av styrelsen väljs vid styrelsemötet 1.12.2022.

HUS styrelse är ett förtroendeuppdrag på heltid, för vilket det betalas ett månatligt arvode. Styrelsemedlemmarna får dessutom en lunchförmån enligt reglerna för halvtidstjänst. Styrelsemedlemmarnas arbete består av styrelsens gemensamma arbete samt arbete inom den egna sektorn tillsammans med studentkårens personal. I praktiken fördelas arbetstiden så att drygt halva tiden går till styrelsens gemensamma arbete och knappt hälften till arbetet inom sektorerna på de egna ansvarsområdena.

Till styrelsens mest centrala uppgifter hör att leda studentkåren och verkställa delegationens beslut samt att företräda studentkåren i förhållande till universitetet och andra intressentgrupper. Styrelsen fattar dessutom beslut om studentkårens rekryteringar och väljer studentrepresentanterna till universitetsförvaltningen. HUS styrelse är också bolagsstämma för Ylva som administrerar studentkårens affärsverksamhet.

Styrelsen sammanträder flera gånger i veckan för att diskutera och fatta beslut om studentkårens riktlinjer. Kontaktuppgifterna för styrelsens medlemmar finns på HUS webbplats.

Styrelsen är ansvarig för all sin verksamhet inför delegationen. Varje styrelsemedlem ansvarar i styrelsen för verksamheten inom en eller flera sektorer.

För dem som är intresserade av att söka till styrelsen ordnas ett infotillfälle 11.10 på HUS centralkansli. På tillfället får du mera information om vad det innebär att vara verksam i styrelsen. Tillfället är öppet för alla som är intresserade av att bli medlem i styrelsen. Då delegationen har valt styrelsen 1.12 börjar introduktionsperioden för den nya styrelsen. Introduktionen tar ungefär en vecka och ordnas i december. Det är inte en förutsättning för att vara verksam i styrelsen att man kan delta i alla introduktionstillfällen, men vi hoppas att så många som möjligt deltar i alla tillfällen. Styrelsens verksamhet inleds officiellt på styrelsestugan som ordnas i januari 2023.

 

Viktiga datum

11.10.2022 Infotillfälle för dem som är intresserade av att bli styrelsemedlem kl. 18-20

Slutet av november Styrelseförhandlingar

1.12.2022 Delegationens möte och val av styrelse

7.12.2022 Introduktionen för den nya styrelsen inleds kl. 10-16

8.12.2022 Introduktion för den nya styrelsen

9.12.2022 kl.13-15 Introduktion

14.12.2022 FSF:s glögg på kvällen

15.12.2022 Introduktion kl. 13-15

9.1.2023 HUS styrelse inleder året med styrelsens stugresa

 

Q&A HUS styrelse

Kan jag studera under året i styrelsen?

Under året i styrelsen kan du studera i lugn takt vid sidan av styrelsearbetet eller till exempel under sommaren. Då du planerar studierna är det bäst att du förbereder dig på att styrelseuppdraget tar lika mycket tid som ett heltidsarbete. Styrelsen har dessutom vissa fastslagna uppdrag och program varje vecka, till exempel morgonskolan varje onsdag och veckomöten med det egna sakkunnigparet, vilka det inte går att vara borta från. En del av arbetsveckans uppgifter kan med andra ord schemaläggas i början av året så att det kan vara möjligt att delta i en föreläsningskurs. Då du planerar året är det viktigt att beakta ditt eget välbefinnande och hur mycket du orkar med.

 

Kan jag jobba med något annat under året i styrelsen?

Det lönar sig att betrakta året i styrelsen som heltidsarbete. Styrelsen har utöver arbetsuppgifterna också i viss mån annat program som det antingen är nödvändigt eller åtminstone önskvärt att delta i. Under året i styrelsen kan du ändå till exempel jobba på sommaren om du vill. HUS styrelse får ett arvode för hela året, också under sommarsemestern. Kom ihåg att tänka på ditt eget välbefinnande och på vad du orkar med när du funderar på att eventuellt jobba.

 

Är det okej om man inte ännu är expert inom något område?

Medlemmarna i HUS styrelse är studerande och som studerande har de sakkunskap om att vara studerande, vilket är viktigast. Under året i styrelsen lär man sig otroligt mycket om substansinnehållet inom den egna sektorn och om frågor inom andra sektorer. Det lönar sig att komma ihåg att HUS verksamhetsfält är synnerligen omfattande och att ingen behärskar det helt och hållet. Styrelsemedlemmarnas sakkunskap växer enormt mycket under året och det kunnande som du får under året i styrelsen är värdefullt också efter året på HUS.

 

Hurdan kompetens krävs av mig för att jag ska kunna vara verksam i styrelsen?

I styrelsen har du nytta av erfarenhet av att hantera omfattande mängder information, eftersom styrelsen under samma vecka kan behandla flera olika ärendehelheter i studentkårens verksamhet. Eftersom styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter är så mångsidiga, krävs det också att man kan prioritera uppgifterna och leda sitt eget arbete. I allt detta utvecklas du säkert också i arbetet som styrelsemedlem! Förutsättningar för styrelsearbetet är förmåga att arbeta i grupp, respekt för andra och samarbetsvilja. Styrelsen består av medlemmar från olika grupper och med olika bakgrund, och för att fatta beslut måste man kunna samarbeta och nå kompromisser.

 

Hur mycket jobb har man under en vecka?

Beroende på hur veckan ser ut jobbar man i medeltal 37,5 timmar per vecka. En del veckor kan också vara klart längre medan en del är betydligt lättare. HUS styrelse arbetar från måndag till fredag. Styrelsens ställvis långa veckor balanseras med en lång ledighet på sommaren.

 

Är det möjligt åka på utbyte under året i styrelsen? Tänk om jag blir klar under året i styrelsen?

Nej det är inte möjligt. Styrelsemedlemmarna ska också vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet, och därför leder utexaminering under året i styrelsen automatiskt till utträde ur styrelsen. Det är skäl att komma ihåg att styrelsearbetet är ett heltidsjobb som kräver att man är bosatt i huvudstadsregionen.

 

Gör det något om jag inte är väldigt extrovert eller född till att mingla?

Nej det gör inget. I styrelsens arbete ingår i viss mån representation, men också i det får du skolning och stöd. Styrelsen har i någon mån gemensamma representationstillfällen och dessutom har vissa enskilda styrelsemedlemmar egna representationstillfällen och evenemang beroende på sektor. Det lönar sig att tala om dina önskemål och rädslor med styrelsens ordförande genast i början av året, så att ordföranden också känner till vilka frågor som intresserar dig.

 

 

Närmare information

Mikko Kymäläinen

mikko.kymalainen@hyy.fi

040 081 6426