12.3.2021

Sök projektbidrag till dig själv, ditt kompisgäng eller din förening!

Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4.

Har du, dina kompisar eller din förening något projekt under arbete vars genomförande skulle behöva ekonomiskt bidrag? HUS projektbidrag är lösningen på problemet! Vi beviljar projektbidrag för föreningarna som verkar hos oss och till grupper betstående av våra medlemmar. Totalt 6000 € delas ut. Med beloppet kan även lite dyrare och vildare idéer förverkligas lite större och högklassigare! Efter projektet berättar du väl om projektframgången och vad pengarna användes till! Du kan söka projektstöd med en frittformulerad,högst två (2) A4-sidor lång ansökan. Du hittar noggrannare anvisningar och kriterier för beviljandet av bidraget nedan.

Projektbidraget ska endast användas för själva projektet. Tyvärr måste vi återkräva bidraget om det här inte kan bevisas efteråt. Om det blir pengar över kan det hända att vi återkräver det kvarblivna beloppet.

Du kan ansöka om projektbidrag från den 22 mars, deadline för ansökan är 25 april kl. 23.59. Ansökan med bilagor skickas till adressen jarjesto@hyy.fi.

Villkor för beviljande och användning av projektbidrag (ekonomidirektionen, 11.3.2021)

 

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Projektets namn
 • Organiserande aktör (förening/annan)
 • Kontaktuppgifter till den ansvariga personen: namn, telefonnummer, e-postadress
 • Aktörens kontonummer

Ansökan ska innehålla följande uppgifter som själva projektet:

 • Projektidé: vad kommer att göras
 • Mål: vad vill man åstadkomma
 • Orsak: varför vill man genomföra projektet
 • Tidpunkt: när ska projektet genomföras/pågår projektet en dag/en vecka/en annan tidsperiod
 • Ansvarsfördelning: vem ansvarar för vilket delområde.
 • Målgrupp: till vem riktas projektet
 • Eventuellt samarbete dvs. genomförs projektet i samarbete med en annan part

Ansökan ska också innehålla en projektbudget, dvs. en beskrivning av intäkter och utgifter.

 

Allmänna begränsningar och kriterier för projektbidrag:

 • Projektet som beviljas bidrag bör pågå under tiden 1.3.2021-28.2.2022
 • Projektbidrag beviljas inte för fester eller andra projekt där starka bevis pekar på att pengarna används för alkohol
 • Projektbidrag beviljas inte heller för fortlöpande föreningsverksamhet, till exempel för webbplatsförnyelser
 • Projektbidraget får inte användas för att betala löner eller arvoden.
 • I fråga om studieresor görs en helhetsprövning där de viktigaste kriterierna är evenemangets genomslag och bidragets ändamålsenlighet.
 • Bidrag beviljas inte för flygresor
 • För evenemang som i regel upprepas varje år beviljas inte bidrag om inte evenemanget på ett väsenligt sätt ändras eller förnyas så att projektbidraget är motiverat. Det lönar sig att lyfta fram det här i ansökan och även för sådana evenemang görs en helhetsprövning.

 

Ansökan med bilagor skickas till adressen jarjesto@hyy.fi innan ansökningstiden går ut 25.4 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte. Alla sökande informeras inom loppet av maj om bidragsbesluten.

Varje aktör som har fått projektbidrag ska rapportera om projektet till HUS föreningssakkunniga inom tre (3) månader från projektet, dock senast 31.3.2022. I rapporten ska ingå en beskrivning om projektförloppet, en bedömning av hur det lyckats särskilt i jämförelse med ansökan samt budgetutfallet.

Mer information:

Miran Hamidulla
sakkunnig (föreningar)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798