29.3.2023

Rektorsvalet år på slutrakan

BLOGG

Helsingfors universitets nästa rektor väljs 30.3 och nu är det endast tre kandidater kvar. Vi deltog i hörandet av rektorskandidaterna som ordnades 9.3 av universitetskollegiet. Vi fick ta del av vilka tankar kandidaterna har om universitetets framtid. Kandidaterna Sari Lindblom, Kai Nordlund, Kimmo Nuotio och Johanna Mäkelä besvarade kollegiets frågor.

 

Kai Nordlund, Sari Lindblom och Kimmo Nuotio gick vidare till styrelsens sista valomgång. Johanna Mäkelä gick inte vidare efter samfundets hörande 15.3. Universitetets nästa rektor väljs bland de tre ovannämnda kvarvarande kandidaterna vid styrelsens möte 30.3.

Vi har plockat ut teman som är centrala för studerandesamfundet och som togs upp på kollegiets hörandetillfälle. Bland annat avgiftsfri utbildning och studenternas välmående framstod som centrala teman i diskussionen. I den här texten presenterar vi kandidaternas åsikter och vilka skillnader det finns i åsikterna då det gäller teman som är viktiga för studenterna.

I början av diskussionen tog man upp aktuella politiska teman. Det blev en klar skillnad i kandidaternas åsikter då det gällde terminsavgifter. Majoriteten av kandidaterna, Lindblom, Nuotio och Nordlund säger kategoriskt nej till terminsavgifter.

– Utbildning är ett principiellt val som vi måste hålla fast vid, sa Nuotio och sammanfattade majoritetens åsikter i frågan.

Mäkelä skilde sig från de andra kandidaterna genom att framföra en aning positivare inställning till terminsavgifter.

– Det skulle vara bra att inledningsvis utreda saken och först efter det utesluta läsårsavgifter som ett alternativ, konstaterade Mäkelä.

Ur HUS synvinkel är det viktigt att den kommande rektorn understöder tanken på avgiftsfri utbildning. Konstaterandet att det är fråga om ett principiellt val är mycket väsentligt för hela universitetssamfundet och för framtiden. Rektorn har betydande makt både då det gäller interna diskussioner och diskussioner som förs på samhällelig nivå.

Kandidaterna fick också svara på frågor om studenternas välmående. Lindblom öppnade diskussionen om välmående genom att kort och gott konstatera att

– Det ska inte vara så att det finns bara ett slags stöd för välmående för alla, utan alla ska få individuellt stöd.

Lindblom betonade också i sitt svar vikten av att aktivt hålla kontakt med studerandena.

Också de andra kandidaterna hade mycket åsikter då det gällde studenternas välmående. Mäkelä betonade vikten av flexibilitet och att fastställa gränser för detta. Nuotio lyfte å andra sidan fram studenternas svaga ekonomiska situation och vikten av tillgången till stöd under studierna. Nordlund ville ha studenterna tillbaka till campus och en tätare kontakt mellan universitetet, studentkåren och föreningarna.

– Samarbetet med HUS föreningar är viktigt, betonade Nordlund.

Universitetets styrelse har som mål att välja rektor vid sitt nästa möte 30.3.2023. Vi följer med läget och ser till att studenternas åsikter beaktas under hela urvalsprocessen.

 

Teemu Kovanen

Styrelsemedlem med ansvar för utbildningspolitik