20.1.2022

Öppna platser för studentrepresentanter!

Är du intresserad av hurdan undervisning som ordnas i ditt utbildningsprogram? Vill du påverka de svenskspråkiga funktionerna vid universitetet? Det här är din chans att påverka! Studentkåren vid Helsingfors universitet söker studentrepresentanter för varierande uppgifter. Ta en titt på alla lediga platser nedan!

 

LEDNINGSGRUPPERNA FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMEN

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som stöder utbildningsprogrammets ledare och behandlar centrala ärenden som gäller utbildningsprogrammet. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Särskilt viktigt för studenterna är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Studieplansberedningen har börjat, så du får genast ta del av ledningsgruppens intressantaste uppgifter!

I ledningsgruppen kan du påverka undervisningen i utbildningsprogrammet, föra fram studenternas synpunkter och samtidigt bygga upp nyttiga nätverk. Du kan också få studiepoäng för arbetet i ledningsgruppen. Studentrepresentanter söks för innevarande period, 1.1.2021–31.12.2022. I slutet av utlysningen ser du vilka lediga platser det finns i din fakultets ledningsgrupp.

UNIVERSITETS KOLLEGIET

Universitetskollegiet är ett kollegialt förvaltningsorgan som är gemensamt för hela universitetet och som består av professorer, universitetets övriga personal och studerande från alla fakulteter. Universitetskollegiet har bland annat till uppgift att välja universitetets kansler och revisorer, fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse och utse de externa medlemmarna i universitetets styrelse. Kollegiet sammanträda minst två gånger om året för att diskutera frågor som gäller hela universitetet.

Helsingfors universitets förvaltningsspråk är finska i enlighet med universitetslagen, och därför arbetar universitetskollegiet huvudsakligen på finska. På mötena är det möjligt att använda andra språk enligt överenskommelse.

Som medlem av universitetskollegiet kan du påverka universitetets framtid, göra studerandenas röst hörd och samtidigt skapa viktiga nätverk. I slutet av utlysningen ser du vilka lediga platser det finns i kollegiet för period 2022-2023.

Helsingfors universitets förvaltningsspråk är finska i enlighet med universitetslagen, och därför arbetar fakultetsråden huvudsakligen på finska. På mötena är det möjligt att använda andra språk enligt överenskommelse.

Som medlem av fakultetsrådet kan du påverka din fakultets och ditt vetenskapsområdes framtid, göra studerandenas perspektiv hört och samtidigt skapa viktiga nätverk. I slutet av utlysningen ser du vilka lediga platser det finns i din fakultets fakultetsrådet.

FAKULTETSRÅDEN

Det kollegiala förvaltningsorganet för en fakultet är fakultetsrådet, vars ordförande är dekanus. Fakultetsrådet har till uppgift att utveckla undervisningen och forskningen vid fakulteten ansvara för kvalitetsledningen, besluta bland annat om examensfordringar, undervisningsprogrammet och grunderna för antagning av studerande och behandla fakultetens vittsyftande planer och andra principiellt viktiga frågor.

SPRÅKCENTRUMS ARBETSGRUPP FÖR UNDERVISNINGSUTVECKLING

Gruppen för undervisningsutveckling befrämjar och stöder planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen vid Språkcentrum. Den planerar och ordnar pedagogiska utbildningstillfällen samt seminarier vid Språkcentrum. I gruppen för undervisningsutveckling diskuteras aktuella ärenden gällande Språkcentrums och Helsingfors universitetets undervisning och framför allt språkstudier. Undervisningsutvecklingsgruppens arbetssspråk är finska. Du får mer information om arbetsgruppen till exempel här: https://www2.helsinki.fi/fi/kielikeskus/opetus-ja-tutkimus/vaikuta-opiskelijana-kielikeskuksen-toimintaan.

Som studerandemedlem framför du studerandenas behov, åsikter och utvecklingsidéer för språkstudierna och ordnandet av dem. Om du vill så kan du delta i planeringen av utbildningstillfällen och seminarier tillsammans med personalen. Verksamheten i arbetsgruppen för undervisningsutveckling ger allmänna arbetslivsfärdigheter (bl.a. samarbets- och kommunikationsfärdigheter, mötesfärdigheter, färdigheter för utvärderings- och utvecklingsverksamhet). Vi söker två suppleanter för period 1.1.2022-31.12.2023.

SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på Centrumcampus utvecklar och samordnar den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamheten och undervisningen på campus. Gruppen kan till exempel behandla studenternas möjligheter att skriva tentamina på två språk eller att få tvärvetenskaplig undervisning på svenska.

Samarbetsgruppen tillsätts för fyra år och studentmedlemmarna för en period på två år. Du kan söka till organet om du studerar vid Humanistiska, Juridiska, Pedagogiska eller Statsvetenskapliga fakulteten eller vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Till gruppen söks en ordinarie studentmedlem och två suppleanter för period 1.1.2022–31.12.2023

SVENSKA VERKSAMHETSNÄMNDEN

Svenska verksamhetsnämnden fokuserar på universitetets svenskspråkiga ärenden och främjandet av dem. Nämnden utvecklar och ger utlåtanden om universitetets svenskspråkiga undervisning och verksamhet samt deltar i samordningen av den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland. Nämnden utvecklar också samarbetet mellan Helsingfors universitet och allianshögskolorna (Svenska handelshögskolan och Arcada). Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i universitetslagen. Dess ordförande är en rektor eller prorektor som valts bland innehavarna av professurerna som hör till professurerna för undervisning på svenska.

Universitetets styrelse utnämner nämndens medlemmar för en period på fyra år, och studentrepresentanterna för en period på två år. I nämnden finns representanter från alla fakulteter vid universitetet, Svenska social- och kommunalhögskolan, samarbetsuniversiteten och samarbetsinstituten samt

studerande. Till nämnden söks en suppleant för mandatperioden 1.1.2022–31.12.2023. Nämndens arbetsspråk är svenska.

 

TVEX-SAMARBETSGRUPPEN

Helsingfors universitet erbjuder som enda universitet i Finland tvåspråkiga examina, (Tvex). Samarbetsgruppen stöder samarbetet kring tvåspråkiga examina över fakulteternas gränser och delar med sig av god praxis. Samarbetsgruppen sammanträder cirka fyra gånger per läsår.

 

I gruppen representeras aktörer från Campus Vik, Campus Gumtäkt och Centrumcampus. Vi söker två studentrepresentanter till Tvex-samarbetsgruppen som studerar vid ett tvåspråkigt utbildningsprogram på Campus Vik och Campus Gumtäkt. Den som ansöker om att bli studentrepresentant för Campus Vik ska studera biologi, lantbruksvetenskap, miljö- och livsmedelsekonomi, miljövetenskaper eller molekylära vetenskaper i ett tvåspråkigt kandidatprogram. Den som ansöker om att bli representant för Campus Gumtäkt ska studera kemi eller fysikaliska vetenskaper ett tvåspråkigt kandidatprogram. De sökande ska vara närvaroanmälda studerande.

 

UNA EUROPA’S STUDENT BOARD

Una Europa är en europeisk universitetsallians som förenar åtta europeiska universitet. Una Europa har som uppgift att skapa en miljö bland europeiska universitet där högkvalitativ forskning kombineras med internationellt lärande samt med innovativt och kritiskt tänkande.

Studentmedlemmar deltar i Una Europas arbetsgrupper, organiserar Una Europas studerandenas kongress samt meddelar studerandena vid sina egna hemuniversitet om Una Europas verksamhet och om möjligheterna som Una Europa erbjuder. Arbetsspråket är engelska, vilket innebär att flytande engelska är ett måste för att kunna verka i Una Europa’s Student Board. Skriv alltså din ansökan på engelska. Vi söker två suppleanter för period 1.8.2021-31.7.2023.

 

VAD FÖRVÄNTAS AV DIG?

Du ska vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet. Ingen särskild kompetens krävs utan viktigast är viljan att lära sig och motivationen för uppdraget som studentrepresentant. För att klara uppdraget räcker det bra med att  läsa mötesmaterialet noggrant  inför mötet, fråga studiekamraterna eller ämnesföreningen om synpunkter på ärendena som behandlas och tala på själva mötet. Studentkåren utbildar också dem som valts till studentrepresentanter och erbjuder stöd och expertis för arbetet i universitetsförvaltningen.

Nedan specificeras de särskilda kriterierna för de lediga platserna som studentrepresentanter eller de egenskaper som räknas som merit:

Utbildningsprogrammens ledningsgrupper: Du måste ha ett motiverat samband med utbildningsprogrammet (t.ex. studierätt eller plan att genomföra studier i det aktuella programmet).

Universitetskollegiet: Du ska vara närvarande studerande vid den representerade fakulteten och du kan endast stå i ett anställningsförhållande till universitetet om det är högst 6 månader med mindre än 50 procents arbetstid.

Fakultetsråden: Du ska vara närvarande studerande vid den representerade fakulteten och du kan endast stå i ett anställningsförhållande till universitetet om det är högst 6 månader med mindre än 50 procents arbetstid,

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på Centrumcampus: Du ska vara närvarande vid Humanistiska, Juridiska, Pedagogiska eller Statsvetenskapliga fakulteten eller vid Soc&Kom. Du kan arbeta på svenska.

Svenska verksamhetsnämnden: Du kan arbeta på svenska.

Tvex-samarbetsgruppen: Du studerar vid ett tvåspråkigt utbildningsprogram på Campus Vik och Campus Gumtäkt.

UNA Europa’s Student Board: Du kan arbeta på engelska.

HUR SÖKER JAG?

Ansökan ska lämnas i ansökningssystemet Halloped senast 6.2.2022 kl. 23.59.

Ansökan behöver inte vara lång. I din ansökan ska du åtminstone ange ditt nuvarande huvudämne, ditt utbildningsprogram eller din studieinriktning samt ditt studentnummer (studentnumret används endast för kontroll av närvaron, uppgiften raderas efter kontrollen). Ta ännu en titt ovan och kolla om ditt sökobjekt hade några särskilda kriterier eller egenskaper som kan anses vara till fördel och som det lönar sig att uppge i ansökan. Studentkåren anser att följande är till fördel för sökande och önskar att de beskrivs också i ansökan:

tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller något annat uppdrag som är kopplat till bevakningen av studenternas intressen, samt

Kontakter med studentföreningar och andra studenter.

Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Vi antar att du är tillgänglig både som ordinarie medlem och ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika studieområdena i valet av studentrepresentanter.

Mer information om att verka i ledningsgruppen för utbildningsprogrammet och ansökningen ger:

Marianna Suokas
sakkunnig för utbildningspolitik
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi

 

LEDNINGSGRUPPER:

AGRIKULTUR- FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper:  2 suppleanter

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (Human Nutrition and Food Behaviour):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (Agricultural Sciences): 1 suppleant

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (Food Sciences):  1 suppleanter

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion: 1 suppleant

Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik: 1 suppleant

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper:  2 suppleanter

 

BIO- OCH MILJÖVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Kandidatprogrammet i biologi:
2 suppleanter

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (Ecology and Evolutionary Biology): 2 suppleanter

Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (Genetics and Molecular Biosciences): 1 suppleant

Magisterprogrammet i botanik (Integrative Plant Sciences): 1 suppleant

Magisterprogrammet i neurovetenskap (Neuroscience): 2 suppleanter

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability): 2 suppleanter

 

FARMACEUTISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i Pharamceutical Research, Development and Safety: 1 suppleant

 

HUMANISKA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i historia: 1 suppleant

Kandidatprogrammet i konstforskning: 1 suppleant

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (English Studies): 1 suppleant

Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer: 1 suppleant

Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (Intercultural Encounters): 1 suppleanter
Magisterprogrammet i konstforskning: 1 suppleant

Magisterprogrammet i kulturarv: 2 suppleanter
Magisterprogrammet i litteraturvetenskap: 1 suppleant
Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:  2 suppleanter
Magisterprogrammet i region- och kulturstudier: 1 suppleanter

Magisterprogrammet i ryska studier (Russian Studies): 1 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i översättning och tolkning: 2 suppleanter

 

JURIDISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i internationell affärsjuridik (International Business Law): 2 suppleanter

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie: 1 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i rättsvetenskap: 1 suppleant

 

MATEMATISK –NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i kemi:  2 suppleanter

Magisterprogrammet i data science:  1 suppleant

Magisterprogrammet i datavetenskap (Computer Science):  1 suppleant

Magisterprogrammet i geografi (Geography):  1 ordinarie medlem, 2 suppleanter
Magisterprogrammet i geologi och geofysik (Geology and Geophysics): 1 suppleant

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (Chemistry and Molecular Sciences):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i matematik och statistik (Mathematics and Statistics): 2 suppleanter

Magisterprogrammet i materialforskning (Materials Research):  1 suppleant

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (Theoretical and Calculational Methods):  1 suppleant

Magisterprogrammet i urbana studier och planering (Urban Studies and Planning):  2 suppleanter

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: 1 suppleant

 

MEDICINSKA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i logopedi: 1 ordinarie medlem och 1 suppleant

Magisterprogrammet i translationell medicin (Translational Medicine): 1 suppleant

Utbildningsprogrammet i medicin: 1 ordinarie medlem och 1 suppleant

 

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i pedagogic: 1 ordinarie medlem och 1 suppleant

 

STATVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation: 1 suppleant

Magisterprogrammet i global politik och kommunikation (Global Politics and Communication): 1 ordinarie medlem och 1 suppleant

Magisterprogrammet för samhälle i förändring: 2 suppleanter

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning: 2 suppleanter

 

VETENIÄRMEDICINSKA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i veterinärmedicin: 1 suppleant

 

UNIVERSITETSKOLLEGIET

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: 1 suppleant

Teologiska fakulteten: 1 suppleant

Veteniärmedicinska fakulteten: 1 suppleant

 

FAKULTETSRÅDEN

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: 2 suppleanter

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: 1 ordinarie medlem och 5 supplenater

Farmaceutiska fakulteten: 1 ordinarie medlem och 3 supplenater

Juridiska fakulteten: 1 ordinarie medlem och 1 supplenater

Teologiska fakulteten: 2 suppleanter

Veteniärmedicinska fakulteten: 1 suppleant

 

ANDRA UNIVERSITETS ORGANEN

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus: 1 member, 2 debuties

Språkscentrums arbetsgrupp för undervisningsutveckling: 2 suppleanter

Svenska verksamhetsnämden: 1 debuty

Tvex-samarbetsgruppen: 1 odrinarie medlem från Vik, 1 odrinarie medlem från Gumtäkt

Una Europa’s Student Board: 1 suppleant