20.1.2022

Katso avoimet opiskelijaedustajapaikat!

Kiinnostaako sinua, millaista opetusta koulutusohjelmassasi järjestetään? Taittuuko ruotsi ja haluaisit vaikuttaa ruotsinkielisiin toimintoihin yliopistolla? Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa! Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia vaihteleviin tehtäviin. Katso alta kaikki avoimena olevat paikat!

 

KOULUTUSOHJELMIEN JOHTORYHMÄT

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. OPS-valmistelu on aloitettu, eli pääset suoraan johtoryhmän mielenkiintoisimpiin tehtäviin mukaan!

Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Opiskelijaedustajia haetaan kuluvalle kaudelle 1.1.2021-31.12.2022. Katso hakukuulutuksen lopusta avoimet johtoryhmäpaikat tiedekunnassasi.

 

YLIOPISTOKOLLEGIO

Yliopistokollegio on koko yliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin, jonka jäseninä on professoreita, yliopiston muuta henkilöstöä ja opiskelijoita kaikista yliopiston tiedekunnista. Yliopistokollegion tehtävänä on mm. valita yliopiston kansleri ja tilintarkastajat sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus ja valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen. Kollegio kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan yliopistoa koskevista asioista.

Helsingin yliopiston hallintokieli on yliopistolain mukaan suomi, mistä johtuen yliopistokollegio työskentelee pääasiassa suomeksi. Kokouksissa on sopimuksen mukaan mahdollista käyttää myös muita kieliä.

Yliopistokollegion jäsenenä pääset vaikuttamaan koko yliopiston tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Katso hakukuulutuksen lopusta avoimet kollegiopaikat kaudelle 2022-2023.

 

TIEDEKUNTANEUVOSTOT

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata laadunhallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta ja opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

 

Helsingin yliopiston hallintokieli on yliopistolain mukaan suomi, mistä johtuen tiedekuntaneuvostot työskentelevät pääasiassa suomeksi. Kokouksissa on sopimuksen mukaan mahdollista käyttää myös muita kieliä.

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekuntasi ja tieteenalasi tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Katso hakukuulutuksen lopusta tiedekuntaneuvostojen avoimet paikat kaudelle 2022-2023.

 

KIELIKESKUKSEN OPETUKSENKEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Opetuksenkehittämisryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Se suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Opetuksenkehittämisryhmässä keskustellaan ajankohtaisista Kielikeskuksen ja Helsingin yliopiston opetukseen ja erityisesti kieliopintoihin liittyvistä aiheista. Opetuksenkehittämisryhmän työkieli on suomi. Saat lisätietoa työryhmistä esimerkiksi täältä: https://www2.helsinki.fi/fi/kielikeskus/opetus-ja-tutkimus/vaikuta-opiskelijana-kielikeskuksen-toimintaan.

Opiskelijajäsenenä tuot työryhmässä esille opiskelijoiden tarpeita, mielipiteitä ja kehittämisideoita kieliopintoihin ja niiden järjestämiseen liittyen. Voit halutessasi osallistua koulutustilaisuuksien ja seminaarien suunnitteluun yhdessä henkilökunnan kanssa. Toiminta opetuksenkehittämistyöryhmässä antaa yleisiä työelämävalmiuksia (mm. yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, kokoustaidot, valmiuksia arviointi- ja kehittämistoimintaan). Haemme työryhmään kahta varajäsentä kaudelle 1.1.2022-31.12.2023.

 

SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på cetnrumcampus eli keskustakampuksen kaksikielisten asioiden yhteistyöryhmässä kehitetään ja koordinoidaan kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä toimintaa ja opetusta. Ryhmä voi käsitellä esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä tenttejä kaksikielisesti tai saada poikkitieteellistä opetusta ruotsiksi.

Yhteistyöryhmä asetetaan neljäksi vuodeksi niin, että opiskelijajäsenten kausi on kaksi vuotta. Voit hakea toimielimeen, jos opiskelet humanistisessa, oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Ryhmään haetaan yhtä varsinaista ja kahta varaopiskelijajäsentä kaudelle 1.1.2022-31.12.2023.

 

SVENSKA VERKSAMHETSNÄMNDEN

Ruotsinkielisten asioiden lautakunta, Svenska verksamhetsnämnden, keskittyy yliopiston ruotsinkielisiin asioihin ja niiden edistämiseen. Se kehittää ja antaa lausuntoja yliopiston ruotsinkielisestä opetuksesta ja toiminnasta sekä osallistuu ruotsinkielisen korkeakoulutuksen yhteensovittamiseen kansallisesti. Lautakunta myös kehittää Helsingin yliopiston ja allianssikorkeakoulujen (Svenska handelshögskolan ja Arcada) välistä yhteistyötä. Lautakunnan toiminnasta säädetään yliopistolaissa. Sen puheenjohtajana toimii ruotsinkielisten professuurien viranhaltijoiden joukosta valittu rehtori tai vararehtori.

Yliopiston hallitus nimittää lautakunnan jäsenet neljän vuoden kaudeksi, josta opiskelijaedustajien kausi on kaksi vuotta. Lautakunnassa on edustettuna kaikki yliopiston tiedekunnat, Svenska social- och kommunalhögskolan, yhteistyöyliopistot ja –instituutit sekä opiskelijat. Lautakuntaan haetaan yhtä varaopiskelijajäsentä kaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Lautakunnan työkieli on ruotsi.

 

TVEX-SAMARBETSGRUPPEN

Helsingin yliopisto tarjoaa ainoana yliopistona Suomessa kaksikielisiä tutkintoja, tvåspråkig examen, eli tvex-tutkintoja. Yhteistyöryhmä tukee kaksikielisiin tutkintoihin liittyvää yhteistyötä yli tiedekuntarajojen ja jakaa hyviä käytänteitä. Yhteistyöryhmä kokoustaa noin neljä kertaa lukuvuodessa.

Ryhmässä on edustettuna Viikin, Kumpulan ja keskustakampuksen toimijat. Haemme kahta tvex-tutkintoja opiskelevaa opiskelijaedustajaa Viikin ja Kumpulan kampuksilta Tvex-samarbetsgruppeniin. Viikin edustajaksi hakevan tulee opiskella tvex-opintoina kandiohjelmassa biologiaa, maataloustiedettä, ympäristö- ja elintarviketaloutta, ympäristötieteitä tai molekyylitieteitä. Kumpulan edustajaksi hakevan tulee opiskella tvex-opintoina kandiohjelmassa kemiaa tai fysikaalisia tieteitä. Hakijoiden tulee olla läsnä olevia opiskelijoita.

 

UNA EUROPA’S STUDENT BOARD

UNA Europa on eurooppalaisen yliopistoallianssi, joka yhdistää kahdeksan eurooppalaista yliopistoa. Una Europan tehtävänä on luoda eurooppalainen yliopistojen välinen ympäristö, jossa laadukas tutkimus yhdistyy kansainväliseen oppimiseen ja innovatiiviseen, kriittiseen ajatteluun.

Opiskelijajäsenet osallistuvat Una Europan työryhmiin, järjestävät Una Europan opiskelijoiden kongressin sekä viestivät oman yliopistonsa opiskelijoille Una Europan toiminnasta ja tarjoamista mahdollisuuksista.  Työskentelykielenä on englanti, eli sujuva englanninkieli on välttämätön toimiakseen UNA Europa’s Student Boardissa. Kirjoita siis hakemuksesi englanniksi. Haemme yhtä varajäsentä kaudelle 1.8.2021-31.7.2023.

 

MITÄ SINULTA ODOTETAAN?

Sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Erityistä osaamista ei edellytetä, vaan tärkeintä on halu oppia ja motivaatio toimia opiskelijaedustajana. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Ohessa on eritelty avoimien opiskelijaedustajapaikkojen erityiskriteerit, tai eduksi katsottavat asiat:

Koulutusohjelmien johtoryhmät: sinulla on oltava perusteltu yhteys koulutusohjelmaan (esimerkiksi opinto-oikeus tai suunnitelma suorittaa opintoja kyseisessä ohjelmassa)

Yliopistokollegio: Olet läsnäoleva opiskelija edustettavassa tiedekunnassa, ja voit olla yliopistolla korkeintaan alle 6 kuukauden työsuhteessa alle 50% työajalla

Tiedekuntaneuvostot: Olet läsnäoleva opiskelija edustettavassa tiedekunnassa, ja voit olla yliopistolla korkeintaan alle 6 kuukauden työsuhteessa alle 50% työajalla

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus: sinun on oltava läsnä oleva opiskelija humanistisessa, oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Soc&Komissa. Pystyt työskentelemään ruotsiksi.

Svenska verksamhetsnämnden: Pystyt työskentelemään ruotsiksi

Tvex-samarbetsgruppen: Opiskelet tvex-koulutusohjelmassa Viikissä tai Kumpulassa

UNA Europa’s Student Board: Pystyt työskentelemään englanniksi.

 

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa beta.halloped.fi 6.2.2022 klo 23.59.

Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Ilmoita hakemuksessasi ja nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta sekä opiskelijanumerosi (Opiskelijanumeroa käytetään vain läsnäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistamisen jälkeen). Katso vielä ylempää, oliko hakukohteellasi jotain erityisiä kriteerejä tai eduksi katsottavia asioita, jotka kannattaa ilmoittaa hakemuksessa. Ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi:

  • motivaation ja sitoutumisen tehtävän hoitamiseen,
  • aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä, sekä
  • yhteydet opiskelijajärjestöihin ja muihin opiskelijoihin

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja koulutusohjelman johtoryhmässä toimimisesta ja hausta antaa

Marianna Suokas
koulutuspoliittinen asiantuntija
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi

 

KOULUTUSOHJELMAT, JOIDEN JOHTORYHMISSÄ ON AVOIMIA PAIKKOJA:

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN TIEDEKUTNA

Biologian kandiohjelma: 2 varajäsentä

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology) : 2 varajäsentä

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (Genetics and Molecular Bioscience): 1 varajäsen

Kasvitieteen maisteriohjelma (Integrative Plant Sciences): 1 varajäsen

Neurotieteen maisteriohjelma (Neuroscience): 2 varajäsentä

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (Environmental Change and Global Sustainability): 2 varajäsentä

 

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Eläinlääketieteen kandiohjelma: 1 varajäsen

 

FARMASIAN TIEDEKUNTA

Lääketutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja lääkitysturvallisuuden maisteriohjelma: 1 varajäsen

 

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (English Studies): 1 varajäsen

Historian kandiohjelma: 1 varajäsen

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (Intercultural Encounters): 1 varajäsentä

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma:  2 varajäsentä

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma:  2 varajäsentä

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma:  1 varajäsen

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma: 1 varajäsen

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma (Russian Studies): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

 

KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen

 

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Logopedian kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen

Lääketieteen koulutusohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma (Translational Medicine): 1 varajäsen

 

MAATALOUS- JA METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma:  1 varajäsen

Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Science): 1 varajäsen

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour): 2 varajäsentä

Maataloustieteiden maisteriohjelma (Agricultural Science): 1 varajäsen

Metsätieteiden kandiohjelma: 2 varajäsen

Metsätieteiden maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma: 1 varajäsen

 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Datatieteen maisteriohjelma (Data Science): 1 varajäsen
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (Geology and Geophysics): 1 varajäsen

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (Urban Studies and Planning): 2 varajäsentä

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Kemian kandiohjelma: 2 varajäsentä

Maantieteen maisteriohjelma (Geography): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (Mathematics and Statistics): 2 varajäsentä

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma1 varajäsen

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research): 1 varajäsen

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (Theoretical and Calculational Methods): 1 varajäsenTietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (Computer Science): 1 varajäsen

 

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kansainvälisen liikejuridiikan maisteriohjelma (International Business Law): 2 varajäsentä

Oikeusnotaarin koulutusohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma: 1 varajäsen

 

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Globaalin politikan ja viestinnän matierohjelma (Global Politics and Communication): 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma: 1 varajäsen

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

 

YLIOPISTOKOLLEGIO

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: 1 varajäsen

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: 1 varajäsen

Teologinen tiedekunta: 1 varajäsen

 

TIEDEKUNTANEUVOSTOT

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: 1 varsinainen jäsen, 5 varajäsentä

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: 1 varajäsen

Farmasian tiedekunta: 1 varsinainen jäsen, 3 varajäsentä

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: 2 varajäsentä

Oikeustieteellinen tiedekunta: 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

Teologinen tiedekunta: 2 varajäsentä

 

MUUT YLIOPISTON TOIMIELIMET

Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmä: 2 varajäsentä

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Svenska verksamhetsnämden: 1 varajäsen

Tvex-samarbetsgruppen: 1 varsinainen jäsen Viikistä, 1 varsinainen jäsen Kumpulasta

Una Europa’s Student Board: 1 varajäsen