27.11.2019

Kandidater till HUS styrelse för år 2020

NYHETETR

HUS delegation väljer styrelse för år 2020 på sitt möte 3.12.2019.

 

Delegationsgrupperna har tillsatt sammanlagt 2 ordförandekandidater och 12 styrelsekandidater till HUS styrelse. Styrelsen väljs på delegationsmötet 3.12.2019. Före detta kan man bekanta sig med kandidaterna på en tillställning som är öppen för alla, den 27 november 2019 kl. 18-20  i Alina. Tillställningen består av en ordförandepanel samt presentation av styrelsekandidaterna.

 

Sökande till ordförande

 

Namn: Claes Bergh

Grupp: SNÄf

Utbildningsområde: Statsvetenskaper och förvaltning (årskurs 7)

Jag söker till styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet för år 2020. Under det pågående året har jag verkat i HUS styrelse med Ylva (studentkårens affärsverksamhet), tvåspråkighet och HUS strategiförnyelse som ansvarsområden. Jag har målmedvetet förnyat Ylvas ägarstyrning  och utvecklat mina projektledningsfärdigheter under strategiprocessen. Jag har erfarenhet av såväl styrelsearbete i  ämnes- och fakultetsföreningar som av att verka som studentrepresentant och  som delegationsgruppordförande. Jag är lättillgänglig och mina styrkor som ordförande är samvetsgrannhet och empati. Jag vill att min styrelse befrämjar välbefinnandet och jämställdheten i studentkåren genom att utveckla stödet och utbildningen som frivilliga och övriga aktörer erbjuds. Min viktigaste uppgift som ordförande är att stöda styrelsemedlemmarna i deras arbete. Genom att tillsammans utveckla våra tillvägagångssätt försäkrar vi att både styrelsen och studentkåren i slutet av året är handlingskraftig och förberedd för nya utmaningar.

 

Namn: Samuli De Pascale

Grupp: HYAL

Utbildningsområde: Allmän-och vuxenpedagogik (årskurs 7)

Jag är pedagogikstuderande, en erfaren ledare och halvitaliensk passionerad matentusiast. Jag söker till HUS styrelseordförande för att jag vill vara med och målmedvetet leda studentkåren mot ett nytt årtionde och utnyttja mina förändringsledningskunskaper. HUS har varit en viktig gemenskap för mig under hela min studietid och att utveckla den  att bli mer inflytelserikare  och mer delaktiggörande motiverar mig enormt. Det vore en heder för mig att nästa år få leda den här gemensamma rörelsen som modigt driver våra studenters intressen och rättigheter såväl vid universitetet som i samhället. Som ledare ger jag plats för mina styrelsemedlemmar, ansvarar för orkandet och välbefinnandet, stöder i självständig prioritering och delaktiggör hela teamet i det gemensamma beslutsfattandet. Av mig får studentkåren en erfaren, mänsklig och lösningsinriktad ledare som har förutsättningar att stöda hela gemenskapen i projekten nästa år.

 

 

Sökande till styrelsen

 

Namn: Sami Hasunen

Grupp: Delegationsgruppen Osakuntalainen

Utbildningsområde: Magisterprogrammet i juridik (Årskurs 5)

Jag är Sami Hasunen, magisterstuderande i juridik och söker till vår studentkårs styrelse.

Jag har varit en aktiv föreningsaktör redan i åtta års tid och förkovrat min erfarenhet i tiotals olika förtroendeuppdrag samt bekantat mig med påverkare runtom i Finland. Vid HUS har jag till exempel verkat i presidiet för min delegationsgrupp sedan år 2018 och  som Ylvas förvaltningsrådsmedlem.

Som föreningsaktör har jag ofta beskrivits som en hängiven ansvarsbärare vars agerande förmedlar ett äkta intresse och mod för att befrämja ärenden.

I HUS styrelse vill jag ge mitt kunnande och min insats för att driva studenternas intressen. Som ansvarsområden är jag intresserad av bland annat Ylva, rättsskydd, försörjning och stadspåverkan.

Studentkåren och dess föreningar är mycket viktiga för mig och därför önskar jag en heder att få arbeta för dem i  HUS styrelse år 2020.

 

Nimi: Taavi Heikkilä

Grupp: Obunden vänster

Utbildningsområde: Teoretisk fysik (årskurs 5)

Jag är Taavi Heikkilä, en 24-årig kandidatstuderande i teoretisk fysik, vänsteraktör, feminist, föreningsaktiv och  entusiastisk utövare av förvaltning och plandokument. Mer än allt annat skulle jag vilja använda ett helt år på att bygga en bättre Studentkår, universitet, stad och samhälle. Genom att välja mig får HUS en sakkunnig, analytisk aktör med nätverk. Utan att glömma åsiktsglöden och aktivitetsivern.

I styrelsen år 2020 skulle jag vilja göra en djupdykning i verksamhetsekonomins hemligheter som Ekonomidirektionsordförande. Genom att välja mig får HUS en flitig aktör som skapar ett fint team av Ekonomidirektionen, styrelsen och föreningssektorn. Lika fint vore det att verka som förvaltningsrådets ordförande bevakandes ägarstrategins förverkligande och beredandes följande steg för ansvarsfullhet. Vid sidan av ekonomi- och ansvarsärenden bultar mitt hjärta för utbildningspolitik och stadspåverkan. Jag står även till förfogande som styrelsens viceordförande.

 

Namn: Lovisa Hirvonen

Grupp: HYAL

Utbildningsområde: Allmän- och vuxenpedagogik (årskurs 4)

Jag är en 24-årig huvudämnesstudent i pedagogik från Savolax. Som biämnen studerar jag  socialvetenskaper och kommunikation. Jag har aktivt verkat i föreningar sedan år 2013 förkovrandes mina erfarenheter i föreningar som varit  mycket olika till sitt verksamhetsfält och – kultur. I och med en aktiv och mångsidig verksamhet har jag vuxit till en självsäker van och empatisk aktör. Jag vill skapa och upprätthålla en öppen diskussionskultur, en sporrande atmosfär och en verksamhetskultur som beaktar olika aktörer. Jag är inte rädd för att ta tag i utmanande uppgifter och strävar alltid  att  utveckla verksamheten till det bättre på ett delaktiggörande sätt.

Jag vill vara en del av HUS styrelse nästa år och utveckla vår studentkår till en äkta meningsfull gemenskap för medlemmarna där alla kan hitta sin plats och alla uppskattas som sig själv.

 

Namn: Jessika Isomeri

Grupp: HYAL

Utbildningområde: Ämneslärarstuderande i geografi och biologi (årskurs 4)

Jag är Jessika Isomeri, en 24-årig ämneslärarstuderande i geografi och biologi. Mitt mål är att utveckla studentkåren till en jämlik och tillgänglig gemenskap för alla. Jag är en erfaren föreningsaktiv och HUS verksamhet är bekant för mig ur delegationsmedlems-, utskottsordförande- och studentrepresentantperspektiv. Jag har varit ansvarsperson för många uppdrag och är van att prioritera och få saker gjorda på hederligt sätt. Samtidigt har min stresstålighet ökat och jag har lärt mig att identifiera mina egna gränser samt ansvara för mitt eget och andras orkande. Av mig skulle HUS få en byggare av  naturlig sammanhållning som har en stark syn och motivation. Jag är tacksam för det jag fått uppleva och nu är det min tur att ge tillbaka. Därför söker jag till HUS styrelse med frivilliga, jämlikhet och föreningar som specialintresseområden.

 

Namn: Timo Kalliokoski

Grupp: HYAL

Utbildningsområde: Engelska (årskurs 7)

Jag är Timo Kalliokoski, en 26-årig sjundeårsstuderande i engelska. Jag studerar semiotik som biämne och min fritid går åt till föreningsuppdrag och  studentrepresentantuppdrag i universitetsförvaltningen.

Jag verkar för femte året i studentföreningar. Jag började år 2015 som studieansvarig för min ämnesförening SUB ry och från och med det har utbildningspolitik och studenternas intressebevakning varit en del av mitt liv. Dessutom har jag till exempel verkat som ordförande för Humanisticum, i Hoas delegation, i Ylvas förvaltningsråd och i många andra förtroendeuppdrag inom HUS. På grund av min mångsidiga erfarenhet har jag fått en god helhetsuppfattning om intressebevakningen på studentkåren och strategiska utvecklingsposter.

Jag söker till HUS styrelse för år 2020 för jag tror att en god beredning, ändamålsenliga processer och öppet beslutsfattande tjänar studentkåren och dess verkningsfullhet bäst även i fortsättningen.

 

Namn: Okko Karvonen

Grupp: De gröna vid HUS

Utbildningsområde: Socialt arbete (årskurs 4)

Hej! Jag är Okko Karvonen, en 22-årig tredjeårsstuderande i socialt arbete och socialvetenskaper från Statsvetenskapliga fakulteten. Jag söker till HUS styrelse där jag  speciellt är intresserad av ansvarsområden som gäller socialpolitik och intressebevakning. Under det pågående året har jag varit delegationsgruppordförande för De gröna vid HUS och verkat i Ylvas förvaltningsråd, och tidigare  även varit ekonomidirektionsmedlem. Jag har mycken sakkunskap i socialpolitiska frågor på grund av mina studier, hobbyer och tidigare påverkningserfarenhet. Rent allmänt är jag mycket intresserad av påverkning och av att befrämja viktiga och intressanta mål samt av att utveckla studentkåren. Jag är bra på att kommunicera med olika människor samt sätta mig in i viktiga ärendefrågor och projekt. På min fritid utövar jag även motionsidrott och läsning utöver påverkningsverksamhet. Det skulle vara fint att få arbeta i HUS  styrelse för studenternas viktiga mål!

 

Namn: Riku-Petteri Kyllönen

Grupp: Obunden vänster

Utbildningsområde: Matematik (årskurs 4)

Hej! Jag är Riku-Petteri Kyllönen och söker till HUS styrelse för år 2020. Jag har ända sedan mitt gulnäbbsår entusiastiskt deltagit i intressebevakningsverksamheten. Jag inledde min föreningskarriär i ämnesföreningen Matrix ry och i HUS delegation. Under min färd har jag  bland annat varit studieansvarig, ordförande för HUS studieutskott och delegationsgruppen Obunden Vänster.

Mitt största intresse som intressebevakare finns i utbildningspolitiken och i socialpolitiken. I den förra är jag speciellt intresserad av intressebevakning på områdena studieförmåga och försörjning. Jag upplever att jag  skulle ha mycket att ge för studentgemenskapen på ovannämnda verksamhetsområden. Som intressebevakare är jag modig, entusiastisk och ansvarsfull.

Om jag väljs till HUS styrelse, kan jag inte vänta på att få visa mina klor som en högljudd och ihärdig intressebevakare. Mitt dröm-HUS är en modig påverkare och jag lovar att göra mitt allt för det.

 

Namn: Ira Niemistö

Grupp: SNÄf

Utbildningsområde: Socialt arbete och socialpolitik (årskurs 4)

Jag är Ira Niemistö och studerar socialt arbete och socialpolitik vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc & kom, samt genusforskning som biämne, sedan år 2017. Under min studietid har jag haft olika ansvarsuppdrag i olika föreningars styrelser samt varit studentrepresentant. Jag vill aktivt verka i studentrörelsen även i fortsättningen och därför söker jag till HUS styrelse för år 2020.

I HUS styrelse skulle jag speciellt vilja fortsätta arbeta med studenternas orkande och välbefinnande samt utveckla den interna mobiliteten vid universitetet. I universitetets beslutsfattandeprocess tror jag på jämntrepartprincipen och vill arbeta för att bevara, utveckla och upprätthålla universitetsdemokratin. Ett gott exempel på  delaktiggörandet av studenterna är till exempel kommenteringsmöjligheten för alla studentkårens studenter under strategiförslagets beredningsfas.  Flera sådana deltagnings- och påverkningsmöjligheter behövs.

 

Namn: Sammy Nurminen

Grupp: HELP

Koulutusala: Juridik (årskurs 3)

Jag är en 32-årig tredjeårsstuderande i juridik från Helsingfors, Sveaborg. Att bevaka olika gruppers intressen och att driva ärenden har varit en del av mitt liv sedan högstadieåldern. Utbildning och dess kvalitet har alltid varit speciellt viktiga för mig- att upprätthålla och utveckla dem som en naturlig del som integreras i livet är ett kontinuerligt arbetsområde.

Under kalenderåret 2019 har jag deltagit i HUS verksamhet som delegationsmedlem, delegationsgruppordförande (HELP), ordförande för beredningsutskottet, medlem i stadgekommittén och  märkeskommittén. Jag kommer väl överens med alla, tror på samarbete och på att uppnå goda slutresultat genom diskussion. Jag uttrycker mina åsikter högt i god anda och uppmuntrar och önskar detsamma av andra. Till mina hobbyer hör tennis, hemvård och trädgårdsskötsel samt matlagning.

 

Namn: Joonas Pulliainen

Grupp: Edistykselliset

Utbildningsområde: Statslära

Jag är Joonas Pulliainen, 23-årig pol. studerande från Helsingfors.

Under den pågående hösten har jag verkat i studentkårens styrelse och fått en helhetsbetonad  bild om studentkårens verksamhet och krav på styrelsearbetet.

Jag är intresserad av att arbeta med studentkårens ekonomi nästa år. Min styrelse-, delegations- och ekonomidirektionserfarenhet har gett mig en djup uppfattning  om kraven för såväl vår affärsverksamhet som verksamhetsekonomi. Jag vill att studentkårens ekonomi står på en så hållbar grund som möjligt så att vi kan fortsätta vårt värdefulla arbete för våra studenter.

Hus affärsverksamhet ska vara en föregångare på det ansvarsfulla affärsverksamhetsfältet och föregå med exempel på hur stabila resultat och social hållbarhet kan förenas. Det skulle vara inspirerande att få arbeta som styrelsemedlem med ansvar för Ylvas ägarstyrning nästa år.

 

Namn: Akseli Rouvari

Grupp: De gröna vid HUS

Utbildningsområde: Politik och kommunikation

Hej! Jag är Akseli, en 23-årig politik- och kommunikationsstuderande och studentaktiv från statsvetenskapliga. En studentkår som aktivt och kompromisslöst verkar och agerar för att utrota samhälleliga missförhållanden som berör studenterna ligger nära mitt hjärta, samt erbjuder en trygg och hemtrevlig plattform för att förverkliga sig själv för sina studenter och sin medlemskår. Under det här året har jag utöver delegationsgrejerna verkat på det utbildningspolitiska området: som studiesekreterare för Kannunvalajat samt som studentrepresentant i flera organ vid vår fakultet. Främst teman som gäller utbildningspolitik, studenternas orkande och bekämpandet av miljökrisen ligger nära mitt hjärta. På fritiden utövar jag musik i alla former samt skriver, skådespelar och idrottar och gör bland annat memer. Jag är en människovänlig och livsglad optimist som för tillfället kanske mest känner samhörighet med uttrycket för min livsfilosofi ”roligt med vänner” Vi ses!

 

Namn: Sakari Saari

Grupp: HELP

Utbildningsområde: Juridik

Jag är en 23-årig tredjeårsstuderande i juridik från Helsingfors. Jag inspireras av utveckling, att ingripa i problemområden och av allmän samhällelig påverkan. Jag sägs vara orubblig och en av mina bästa egenskaper anser jag är förmågan att gå från ord till handling. Ett gott exempel på detta är tävlingen Oikeusguru och de två förbunden på området  som jag fick att gå med efter att ha gett idén. Till min personlighet upplever jag mig vara en aktiv förnyare och är inte rädd för att ifrågasätta föråldrade uppfattningar eller tillvägagångssätt.

 

Jag tror starkt på samarbetets kraft såväl i styrelseverksamhet som i intressebevakningsarbete. För mig är just att verka med olika och nya människor mest belönande varför jag så aktivt deltagit i föreningsverksamheten. På min fritid tycker jag om att fotografera och laga mat.