21.2.2022

Inpåverka på studieutrymmena, utveckla biblioteket eller dyk in i forskningscentrumens värld!

NYHET

Vi söker studentrepresentanter till en mängd olika slags förvaltningsorgan inom universitetet. Som studentrepresentant får du bekanta dig med och förbättra den service som erbjuds till studenterna. Representantplatserna ger dig en utmärkt möjlighet att få en inblick i olika specialuppdrag som Helsingfors universitet har. Läs mera och sök senast 6.3.2022!

VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

Studenterna har en viktig roll i universitetssamfundet och därför är de representerade i de flesta av universitetets beslutsfattande, beredande och koordinerande organ. Studentrepresentanterna i förvaltningen ger synlighet åt studenternas åsikter och åt frågor som är viktiga för dem. Studenterna utvecklar i samarbete med universitetets personal universitetet så att det uppfyller behoven och förväntningarna hos den största guppen som är verksam inom universitetet, dvs. studenterna.

Du ska vara intresserad och ivrig att lära dig nya saker för att fungera som studentrepresentant! Du behöver inte vara en erfaren förhandlare, utan tiden som studentrepresentant ska uttryckligen vara en tid då du lär dig något nytt. Du klarar dig bra om diu läser förhandsmaterialet för mötena, om du funderar på de ärenden som mötet ska diskutera ur studentens synvinkel och om du vid behov ber om stöd och åsikter av andra studerande, föreningar eller av HUS. HUS utbildar och erbjuder också stöd till studentrepresentanterna, så du är inte ensam!

Kolla de platser som nu kan sökas i listan nedan!

Direktionen för Alexanderinstitutet

Är du intresserad av tvärvetenskaplig forskning och samhällelig påverkan med fokus på Ryssland, Östeuropa eller Centralasien? Direktionen för Alexanderinstitutet ger en god inblick i ett av Helsingfors universitets nationella uppdrag! Här kan du också skapa nätverk med forskare, intressentgrupper och representanter från andra universitet.

Direktionen för Öppna universitetet

Öppna universitetet öppnar portarna till den bildning universitetet ger genom att erbjuda studier enligt Helsingfors universitets undervisningsplaner till alla intresserade. Till direktionens uppgifter hör att utveckla verksamheten vid Öppna universitetet så att denna följer både de mål som ställts för både universitetets verksamhet och ekonomi och de mål som formulerats i universitetets strategi och Öppna universitetets eget målprogram. Öppna universitetet har en viktig roll i utvecklingen av den kontinuerliga inlärningen, så i detta uppdrag får du jobba med verkligt aktuella frågor!

Direktionen för Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en av Helsingfors universitets fristående institutioner och ansvarar för att bevara och göra det publicerade kulturarvet tillgängligt. Nationalbiblioteket fungerar också som ett vetenskapligt forskningsbibliotek och en nationell kulturinstitution samt som en nationell serviceenhet för bibliotekstjänster. I direktionen för Nationalbiblioteket får du delta i arbetet för en historiskt och nationellt betydelsefull institution. Du får en möjlighet att påverka Nationalbibliotekets verksamhet tillsammans med den övriga direktionen i vilken ingår medlemmar med olika bakgrund och expertis.

Styrelsen för Språkcentrum

Här kan du påverka i frågor som rör en stor del av studenterna vid Helsingfors universitet, dvs. språkstudier! Till styrelsens uppgifter hör att styra och utveckla verksamheten vid Språkcentrum. Aktuella ärenden är till exempel språkundervisningen efter coronatiden. Denna styrelse är med andra ord en mycket viktig plats där studenterna kan påverka!

Direktionen för Helsingfors universitetsbibliotek

Hur skulle det vara att studera utan tentamensböcker, vetenskapliga artiklar eller bibliotekens arbetsutrymmen? Till Helsingfors universitetsbibliotek hör fyra campusbibliotek, som producerar högklassiga informationstjänster för att uppfylla de behov forskningen, undervisningen och inlärningen vid universitetet har. Biblioteken främjar också tillgången till vetenskaplig information i samhället. I bibliotekets direktion har du en möjlighet att bekanta dig med vad som sker bakom kulisserna i ett vetenskapsbibliotek, vad som sker internationellt på området och påverka i frågor som rör service som är livsviktig för studenter.

Bibliotekens förhandlingsdelegationer på Helsingfors universitetscampus

Ansök till bibliotekets förhandlingsdelegation på ditt campus så kan du påverka servicen på just ditt bibliotek! Universitetets alla fyra campusbibliotek har en direktion vars uppgift är att fungera som samarbetsforum för kunder och bibliotek samt att delta i bland annat planeringen av bibliotekstjänsternas strategiska utveckling och anskaffningen av samlingar.

Direktionen för Naturhistoriska centralmuseet

Naturhistoriska centralmuseet ansvarar för att bevara, kartlägga och ställa ut de naturvetenskapliga nationalsamlingarna. Museet ansvarar också för forskning och undervisning i anknytning till ovannämnda uppdrag. Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS) är en viktig expertorganisations då det gäller den samhälleliga växelverkan mellan de naturvetenskapliga forskningsområdena. Museet koordinerar också samarbetet mellan Finlands naturvetenskapliga museer och botaniska trädgårdar. Direktionen för centralmuseet är en intressant plats som ger goda insikter i hur man kan jobba för att öka de naturvetenskapliga vetenskapsgrenarnas samhälleliga synlighet och hur det är att verka i ledningen för ett av universitetets nationella uppdrag!

Direktionen för Centrum för informationsteknologi                    

Direktionen för Centrum för informationsteknologi fattar beslut i frågor rörande hela universitetets IT-lösningar och utvecklingen av IT-tjänsterna. Här har du en utmärkt möjlighet att bekanta dig med datasäkerhet inom en stor organisation och utvecklingen av IT-funktionerna på bred front!

Lokalkommittén

Hurdana behov har studenterna efter pandemitiden med tanke på lokaler och utrymmen? Hur kan vi utveckla känslan av gemenskap och hur kan vi forma universitetets studieutrymmen enligt de behov som finns? I Lokalkommittén har du en möjlighet att påverka i frågor som berör nästan alla studenter, med andra ord universitetets utrymmen!

Direktionen för Forskarkollegiet

Är du forskarstuderande och intresserad av att utveckla toppforskningen på det humanistiska, samhällsvetenskapliga, teologiska, juridiska och beteendevetenskapliga området? I Forskarkollegiet har du möjlighet att utveckla verksamheten och ekonomin vid ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut!

Direktionen för Ruralia-institutet

Hållbar utveckling, förhållandet mellan den globala och lokala miljön på landsbygden – det här är frågor som sysselsätter Ruralia-institutet! Om du är studerande vid agro-forstvetenskapliga eller statsvetenskapliga fakulteten kan du ansöka om en plats som studentrepresentant i denna tvärvetenskapliga direktion! Via detta uppdrag bekantar du dig med Helsingfors universitets verksamhet också i S:t Michel och Seinäjoki!

VAD FÅR JAG UT AV UPPDRAGET?

Du får viktig erfarenhet av att delta i möten, förhandlingar och av att fatta beslut. Beroende på vilket organ du söker till har du möjlighet att bekanta dig med verksamheten vid ett forskningscentrum eller ett museum. Du kan också delta i utvecklingen av bibliotekets tjänster, delta i remissbehandlingar för olika lagförändringar eller utveckla språkundervisningen och dess utbud.

Som studentrepresentant bekantar du dig tvärvetenskapligt med professionella från olika områden, med forskare och experter. Du får goda kontakter som du kan ha mycket nytta av senare, till exempel i arbetslivet! Dessutom kan du få studiepoäng för ditt uppdrag och du kan alltid ansöka om att få ett intyg från HUS på att du utfört ett viktigt uppdrag.

 

JAG ÄR INTRESSERAD! HUR KAN JAG SÖKA?

Lämna in din ansökan i Halloped-ansökningssystemet senast 6.3.2022 kl. 23.59. I ansökningssystemet hittar du noggrannare information om och eventuella särskilda ansökningskriterier för varje studentrepresentantplats du kan söka till. Det är bra att i varje ansökan ange åtminstone ditt nuvarande huvudämne eller utbildningsprogram och studieinriktning samt studentnummer (Studentnumret används endast för att kontrollera att du är anmäld som närvarande. Informationen raderas genast efter kontrollen).  Ytterligare lönar det sig att ta med följande punkter. Studentkåren ser dessa som fördelar i ansökan:

  • tidigare erfarenhet av att ha fungerat som studentrepresentant, studieansvarig eller från annan intressebevakning
  • annan erfarenhet som är relevant för uppdraget
  • motivation att sköta uppdraget

Studentkåren önskar att uppdragen söks av representanter för olika kön med mångsidig bakgrund, och av studenter i olika skeden av studierna. Vi utgår från att du kan åta dig uppgiften både som egentlig medlem och som suppleant. Studentkåren strävar efter att beakta att olika studieområden är representerade då studentrepresentanterna väljs.

Tilläggsinformation om de lediga platserna och om ansökningsprocessen ger

Utbildningspolitiska sakkunniga

Marianna Suokas

marianna.suokas@hyy.fi