16.8.2019

HUS styrelse har förkastat HAPSU ry:s rättelseyrkan av beslutet att stryka föreningen ur HUS föreningsregister

Den 4 mars publicerade HAPSU ställningstagandet ”Finlands universitet bör kännas finska”. HUS ekonomidirektion beslutade att behandla fallet eftersom det misstänktes att HAPSU inte verkat i enlighet med HUS likabehandlingsplan och således brutit mot reglerna för föreningar som verkar inom HUS.

HAPSU ombads en skriftlig utredning om ärendet och hördes på ekonomidirektionens möte i april. Ekonomidirektionen ansåg på basis av HAPSU: s ställningstagande och hörande att föreningen inte förbundit sig till HUS likabehandlingspolicy och att HAPSU inte har för avsikt att rätta till verksamheten i enlighet med den. På grund av dessa orsaker beslutade ekonomidirektionen på sitt möte 21.5.2019 att stryka HAPSU ry ur HUS föreningsregister. I enlighet med HUS stadgar har en förening rätt att överklaga ekonomidirektionens beslut och yrka på rättelse hos HUS styrelse inom 14 dygn från beslutets tillkännagivande.

Styrelsen beslutade på sitt möte 15.8.2019 att förkasta rättelseyrkan och därmed är ekonomidirektionens beslut att stryka föreningen ur HUS föreningsregister fortsättningsvis i kraft.

Att stryka föreningen ur HUS krets betyder att föreningen inte har rätt till HUS föreningstjänster, såsom mötes- och festlokaler. Föreningar som hör till politiska partier står utanför HUS bidrag och HAPSU har inte fått ekonomiskt stöd av studentkåren. Trots beslutet kan de HAPSU:s medlemmar som även är studentkårsmedlemmar ställa upp som kandidater i HUS delegationsval och delta i studentkårens verksamhet. En förening som strukits ur föreningsregistret kan ansöka om att bli återupptagen av HUS på nytt, då det återbedöms om föreningen uppfyller förutsättningarna för att upptas i föreningsregistret.

Föreningen har informerats om beslutet, och motiveringspromemorian skickas till vederbörande i samband med beslutsförteckningen på tisdag 20.8.

Mer information:
Aaro Riitakorpi
generalsekreterare
040 0816 426