ehdokkat seisovat portailla
ehdokkat seisovat portailla
ehdokkat seisovat portailla
19.10.2020

HUS presenterar sina kandidater till FSF:s och OLL:s styrelser år 2021

NYHETER

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) beslutade  13.10  att föreslå statsvetenskapsstuderande Akseli Rouvari och filosofie student Riku-Petteri Kyllönen till Finlands Studentkårers förbunds (FSF) styrelse  2021. HUS föreslår statsvetenskapsstuderande Okko Karvonen till Studerandens idrottsförbunds (OLL) styrelse.

 

Våra kandidater till FSF:s styrelse

 

Matematikstuderande Riku-Petteri Kyllönen (23) har verkat som  medlem i HUS styrelse 2020  med ansvar för utbildningspolitik, jämlikhet och delegationsval. Femteårsstuderande Kyllönen har deltagit aktivt i HUS verksamhet från och med gulisåret.  Han nämner speciellt förnyandet av HUS jämlikhetsplan som sin största framgång under styrelseåret.

”Det viktigaste intressebevakningstemat för mig är befrämjandet av ett jämlikt och tillgängligt utbildningssystem. Ett jämlikt utbildningssystem ska vara sådant där individen alltid har möjlighet att fortsätta sina studier på följande stadium och utbildningsmässiga återvändsgränder inte uppstår. Många studieurvalsförnyelser hotar  ändå stänga människor ute från universitetsutbildningen.  Utbildningsnivån går fortfarande i arv och den nuvarande situationen med det lånebaserade studiestödssystemet uppmuntrar inte ungdomar från mindre bemedlade bakgrunder att studera vid högskolor. Av mig får FSF en passionerad och ansvarsfull intressebevakare som har färdigheter att skapa en bättre och rättvisare värld”, beskriver Kyllönen sina synpunkter.

Akseli Rouvari (23) däremot studerar politik och kommunikation och ansvarar för utbildningspolitik, kommunikation och miljö- och klimatärenden i HUS styrelse. Rouvari har mångsidig erfarenhet från bland annat  Helsingfors universitets och statsvetenskapliga fakultetens verksamhet, intressebevakning, påverkan och föreningsledning. Som sina mest betydande prestationer under HUS styrelseår lyfter han fram en framgångsrik intressebevakning och kommunikation under en exceptionell tid och den nya planen för hållbar utveckling.

”Utbildningskvalitet, resursallokering och säkerställandet av flexibla studiestigar är särskilt viktigt just nu. Även försvarandet av  bildningsuniversitetet och  höjandet av Finlands utbildnings- och kunskapsnivå är centrala påverkansmål  för nästa år. Lösandet av mångahanda utmaningar som coronaepidemin medfört samt positiva och framstegsvänliga framtids- och nutidsvisioner ska vara centralt för hundraåriga FSF:s verksamhet. Jag vill se studentrörelsen som  den visionära och aktiva påverkaren och intitiativrika debattören som den har möjlighet att som bäst vara. Här finns mycket arbetsfält men jag är entusiastisk och färdig att ta tag i utmaningen. Välkommen med, alla behövs för det!” berättar Rouvari om sina tankar.

FSF:s styrelsemedlemmar väljs på förbundsmötet 12-13.11.2020. FSF representerar Finlands studentkårer på riksnivå och bevakar studenternas intressen genom att  ta ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor. År 2021 firar FSF sin hundraåriga existens.

 

Våra kandidater till OLL:s styrelse

 

HUS föreslår Okko Karvonen  (23)  som studerar social arbete till Studerandenas idrottsförbund. Under det pågående året har han ansvarat för  hälso-, motions- och arbetslivsrelaterade ärenden i HUS styrelse. Som motionsansvarig har Karvonen befrämjat genomförandet av  OLL:s projekt Högskolan i rörelse vid Helsingfors universitet. Projektets syfte är att öka vardagsmotionsmöjligheterna vid universitetet och utveckla universitetsmiljöns ergonomi.

“Jag vill utveckla Studerandenas Idrottsförbund så att den tjänar alla studerande så bra som möjligt, till exempel genom att befrämja högskolemiljöernas välbefinnande- och ergonomimål samt vardagsmotionsmöjligheterna. Förbundets verksamhetstyngdpunkt ska inte enbart vara stödande av tävlingsidrottarstuderande utan  det är också särskilt viktigt att befrämja  välbefinnandet och ergonomin i högskolemiljöerna. Dessutom vill jag utveckla förbundet i en allt öppnare och involverande riktning så att aktiva student- och studerandekårsintresserade skulle få uppleva att de genuint får vara med i förbundets påverkansarbete” berättar Karvonen om sina mål.

OLL strävar att främja studerandenas hälsa och välbefinnande genom motion. OLL utför mycket påverkansarbete och ett av de centrala projekten är programhelheten Högskolan i rörelse. Styrelsemedlemmarna väljs på förbundsmötet som ordnas 18-19.11.

 

Kontakt information:

 

Akseli Rouvari

akseli.rouvari@hyy.fi

044 344 4063

 

Riku-Petteri Kyllönen

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

050 472 7478

 

Okko Karvonen

okko.karvonen@hyy.fi

050 325 8041