2.12.2022

HUS har igen belönat framstående lärare och handledare!

NYHET

Vad är det frågan om?

HUS samlar varje år in förslag av hela universitetssamfundet på de bästa lärarna och handledarna vid Helsingfors universitet. På basis av de här förslagen väljer vi sedan prismottagare i tre kategorier. Magister Bonus-priset delas ut till en god lärare som undervisar på finska eller svenska, Best International Teacher-priset delas ut till den bästa läraren som undervisar på engelska och God handledare-priset går till en anställd vid universitetet som arbetar med att handleda studenterna.

Vi hade på förhand formulerat kriterierna för förslagen i kategorierna Magister Bonus och Best International Teacher. Kriterierna var positiv inställning till studenterna, sakkunskap, ett aktivt förhållningssätt till utvecklingsarbete och förmåga att både ge och ta emot konstruktiv respons. Kriterierna för priset för God handledare var engagemang, visat stöd vid planeringen av studierna, förmåga att möta och hjälpa studenten så att studenten känner sig delaktig i universitets- och vetenskapssamfundet.

Förfrågan om vilken lärare som ska tilldelas Magister Bonus-priset har varje år varit mycket populär, men den mängd förslag vi fick år 2022 överträffade alla förväntningar: vi fick ett rekordstort antal förslag, nämligen hela 121 stycken! Det här visar tydligt hur många engagerade och sakkunniga lärare och handledare vi har, som jobbar med studenten som utgångspunkt, vid Helsingfors universitet. Å andra sidan visar det här också hur mycket studenterna uppskattar sina lärares arbete, eftersom den största delen av förslagen kom från enskilda studerande. I alla kategorier poängterades sakkunskapen, passionen för det egna området och för arbetsuppgifterna samt den positiva inställningen till studerandena. Pristagarna fick sina diplom på HUS årsfest 26.11.2022.

Pristagarna

Magister Bonus-priset gick till universitetslektor Jari Salminen vid pedagogiska fakulteten. Salminens undervisning beskrivs som intresseväckande och av mycket hög kvalitet. Dessutom har Salminens undervisning en förmåga att på ett inspirerande sätt utmana studenternas sätt att tänka. Salminens föreläsningar präglas av dialog och han är alltid färdig att svara på frågor. Enligt förslagen är Salminen positivt inställd till studerandena och det är lätt att ta kontakt med honom.

Best International Teacher-priset gick till äldre universitetslektor Leena Hanski. Hanski undervisar vid farmaceutiska fakulteten vid ett helt nytt magisterprogram inom internationell prövning av läkemedel, farmaceutisk produktutveckling och läkemedelssäkerhet. Hanski fungerar som utbildningsprogrammets ledare. I flera förslag betonades att Hanski fokuserar på att möta varje studerande som en enskild individ. Hanski är öppen för utvecklingsförslag och arbetar ivrigt med det nya utbildningsprogrammet, något som i sin tur väcker studenternas iver. Dessutom poängterades särskilt den höga kvaliteten på Hanskis undervisning.

God handledare-priset gick i år till Anu Korhonen, som är professor i region- och kulturforskning vid humanistiska fakulteten. I förslagen poängterades särskilt Korhonens engagemang som handledare. Korhonen beskrivs som en handledare som sporrar och som visar förståelse och värme för studenterna, och som möter varje student som en individ.

Lärarskapets läsår fortsätter

Eftersom vi i år firar Lärarskapets läsår, upplever vi att de här prisen är ännu värdefullare än tidigare. Fastän vi nu har belönat ovannämnda personer i de tre kategorierna vill vi rikta vårt stora tack till alla lärare och handledare vid Helsingfors universitet som dagligen gör ett betydelsefullt och värdefullt arbete för studenterna. Utan lärare och handledare skulle vi inte ha undervisning av hög kvalitet, mångsidiga och intressanta studiestigar och studenter som utexamineras med omfattande kunskaper. Vi vill också tacka alla som lämnade in förslag: varje förslag som vi fick är värdefullt för oss och ger oss också information om hur studerandena upplever sina lärare och handledare. Vi önskar alla en givande fortsättning på Lärarskapets läsår!