9.8.2022

Bli studentrepresentant och inverka på dina studier!

NYHET

Vill du inverka på undervisningen vid ditt utbildningsprogram? Har du idéer för hur man kunde utveckla biblioteken? Det här är din chans att påverka! Vi söker studentrepresentanter för mandatperioder av olika längd. Läs mera här nedan!

LEDNINGSGRUPPERNA FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMEN

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som stöder utbildningsprogrammets ledare och behandlar centrala ärenden som gäller utbildningsprogrammet. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Särskilt viktigt för studenterna är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs

I ledningsgruppen kan du påverka undervisningen i utbildningsprogrammet, föra fram studenternas synpunkter och samtidigt bygga upp nyttiga nätverk. Du kan också få studiepoäng för arbetet i ledningsgruppen. Studentrepresentanter söks för innevarande period, 1.1.2021–31.12.2022. I slutet av utlysningen ser du vilka lediga platser det finns i din fakultets ledningsgrupp.

UNIVERSITETS KOLLEGIET

Universitetskollegiet är ett förvaltningsorgan som är gemensamt för hela universitetet och som har ett flertal medlemmar. Medlemmar i kollegiet är professorer, övrig personal vid universitetet och studenter från universitetets alla fakulteter. Universitetskollegiets uppgifter är bl.a. att välja de utomstående medlemmarna i styrelsen och till exempel kommer kollegiet att välja ny kansler denna höst. Förvaltningsspråket vid Helsingfors universitet är enligt universitetslagen finska och på grund av detta arbetar universitetskollegiet i huvudsak på finska. Enligt överenskommelse är det möjligt att också använda andra språk under mötena. Man får ett mötesarvode då man deltar i mötena!

Som medlem av universitetskollegiet kan du påverka universitetets framtid, göra studerandenas röst hörd och samtidigt skapa viktiga nätverk. Man kan också få studiepoäng för att vara verksam i universitetskollegiet och dessutom betalas mötesarvode för mötena. Öppna platser I universitets kollegiet:

  • Farmaseutiska fakulteten: 1 suppleant
  • Medicinska fakulteten: 1 suppleant
  • Veterinärmedicinska fakulteten: 1 suppleant
  • Svenska social- och kommunalhögskolan: 1 suppleant

FAKULTETSRÅDET

Fakultetsrådet fattar beslut om hela fakultetens verksamhet och utvecklingen av denna. Du får en möjlighet att inverka på de stora frågorna, som till exempel studieplatser för nya studerande, kvalitetsuppföljning av forskning och undervisning samt fakultetens budget. Man får mötesarvode också då man deltar i fakultetsrådets möten och eventuellt kan man också få studiepoäng. Det finns lediga platser i följande fakulteters fakultetsråd:

  • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: 1 suppleant
  • Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: 1 ordinarie, 5 suppleanter
  • Farmaceutiska fakulteten: 1 ordinarie, 3 suppleanter
  • Humanistiska fakulteten: 1 suppleant
  • Teologiska fakulteten: 1 suppleant
  • Statsvetenskapliga fakulteten: 1 suppleant

UNA EUROPA’S STUDENT BOARD

Una Europa är en europeisk universitetsallians som förenar åtta europeiska universitet. Una Europa har som uppgift att skapa en miljö bland europeiska universitet där högkvalitativ forskning kombineras med internationellt lärande samt med innovativt och kritiskt tänkande.

Studentmedlemmar deltar i Una Europas arbetsgrupper, organiserar Una Europas studerandenas kongress samt meddelar studerandena vid sina egna hemuniversitet om Una Europas verksamhet och om möjligheterna som Una Europa erbjuder. Arbetsspråket är engelska, vilket innebär att flytande engelska är ett måste för att kunna verka i Una Europa’s Student Board. Skriv alltså din ansökan på engelska. Vi söker två suppleanter för period 1.8.2021-31.7.2023.

BEREDENINGSGRUPPEN FÖR DE GEMENSAMMA KANDIDATPROGRAMMEN INOM UNA EUROPA

Helsingfors universitet deltar i planeringen av två nya gemensamma kandidatprogram inom UNA Europa-alliansen: det ena kandidatprogrammet är inom Europaforskning och det andra är inom hållbarhetsvetenskap. Beredningsgruppen planerar innehållet i och strukturen på kandidatprogrammen tillsammans med de övriga samarbetsuniversiteten. Du får med andra ord delta i skapandet av ett nytt kandidatprogram inom ett unikt utbildningssamarbete! Vi söker en suppleant för mandatperioden som slutar 31.12.2023.

SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på Centrumcampus utvecklar och samordnar den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamheten och undervisningen på campus. Gruppen kan till exempel behandla studenternas möjligheter att skriva tentamina på två språk eller att få tvärvetenskaplig undervisning på svenska.

Samarbetsgruppen tillsätts för fyra år och studentmedlemmarna för en period på två år. Du kan söka till organet om du studerar vid Humanistiska, Juridiska, Pedagogiska eller Statsvetenskapliga fakulteten eller vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan. Vi söker ett suppleant för period 1.1.2022-31.12.2023.

TVEX-SAMARBETSGRUPPEN, SAMARBETSGRUPPEN FÖR TVÅSPRÅKIGA EXAMINA

Med Tvex-studier avses tvåspråkiga studier i vilka ingår både finsk- och svenskspråkiga studieperioder. Vid Helsingfors universitet kan man avlägga Tvex-studier i Gumtäkt, Vik och på centrumcampus. Samarbetsgruppen fungerar som ett nätverk vars uppgift är att stödja samarbetet över fakultetsgränserna i frågor som berör de tvåspråkiga examina och att dela med sig av god praxis. Vi söker till samarbetsgruppen en representant för Gumtäkt campus. Du kan antingen hålla på och studera för din tvex-kandidatexamen i kemi eller fysikaliska vetenskaper eller redan ha avlagt din tvex-kandidatexamen i dessa ämnen. Mandatperioden för studentrepresentanterna slutar 31.12.2024.

FÖRVALTNINGSNÄMNDEN FÖR VETENSKAPSFONDEN PÅ CAMPUS MEJLANS

Förvaltningsnämnderna har i uppgift att utlysa stipendier, priser och andra eventuella understöd som delas ut från de medel som donerats till fonderna och att fatta beslut om beviljandet av dem. Förvaltningsnämnderna har tillsatts enligt campus, dvs. varje campus vetenskapsfond förvaltas av en egen nämnd.

Du får alltså bekanta dig med förvaltningen av fonderna, behandlingen av ansökningar och beslutsfattandet. Du får erfarenhet av förhandlingar, mötespraxis och förvaltning. Förvaltningsnämndernas mötesspråk är finska. Vi söker ett student representant för period 1.1.2022-31.12.2023. Vi önskar att du har intresse och entusiasm för arbetet med fonderna.

STYRELSEN FÖR SPRÅKCENTRUM

Här kan du påverka i frågor som rör en stor del av studenterna vid Helsingfors universitet, dvs. språkstudier! Till styrelsens uppgifter hör att styra och utveckla verksamheten vid Språkcentrum. Aktuella ärenden är till exempel språkundervisningen efter coronatiden. Denna styrelse är med andra ord en mycket viktig plats där studenterna kan påverka! Vi söker ett suppleant för period 1.4.2022-31.3.2024.

SPRÅKCENTRUMS ARBETSGRUPP FÖR UNDERVISNINGSUTVECKLING

Gruppen för undervisningsutveckling befrämjar och stöder planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen vid Språkcentrum. Den planerar och ordnar pedagogiska utbildningstillfällen samt seminarier vid Språkcentrum. Undervisningsutvecklingsgruppens arbetssspråk är finska. Vi söker ett suppleant för period 1.1.2022-31.12.2023.

DIREKTIONEN FÖR HELSINGFORS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Helsingfors universitetsbibliotek förvaltar och koordinerar universitetets bibliotekstjänster på alla fyra campusområden. Dess uppgift är att producera informationstjänster av hög kvalitet för de behov som forskning, undervisning och inlärning har. Direktionen för biblioteket leder och utvecklar bibliotekets verksamhet både strategiskt och ekonomiskt. Vi söker en suppleant till direktionen för perioden 1.4.2022-31.3.2024.

MEILAHDEN KAMPUKSKIRJASTON NEUVOTTELUKUNTA

Sök en plats i bibliotekets förhandlingsdelegation på ditt campus så kan du påverka servicen på ditt eget bibliotek! Det finns fyra förhandlingsdelegationer på Helsingfors universitetscampus. Dessa lyder under Helsingfors universitetsbibliotek. Förhandlingsdelegationerna på varje campus ansvarar för bibliotekstjänsterna på campus och utvecklingen av tjänsterna. Förvaltningsnämndernas mötesspråk är finska. Vi söker tre ordinarie medlemmar  för period 1.4.2022-31.3.2024.

VAD FÖRVÄNTAS AV DIG?

Du ska vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet. Ingen särskild kompetens krävs utan viktigast är viljan att lära sig och motivationen för uppdraget som studentrepresentant. För att klara uppdraget räcker det bra med att  läsa mötesmaterialet noggrant  inför mötet, fråga studiekamraterna eller ämnesföreningen om synpunkter på ärendena som behandlas och tala på själva motet. Du kan alltid vända dig till studentkåren för att få stöd och experthjälp i frågor som handlar om att arbeta inom universitetets förvaltning!

Det finns vissa särskilda kriterier eller faktorer som är till fördel för sökande till några av de platser som presenterades ovan. Du hittar detaljerad information om de lediga platserna på Halloped-sidorna.

HUR SÖKER JAG?

Ansökningarna ska lämnas in på adressen beta.halloped.fi senast den 4.9.2021 kl. 23:59.

Ansökan behöver inte vara lång. I din ansökan ska du åtminstone ange ditt nuvarande huvudämne, ditt utbildningsprogram eller din studieinriktning samt ditt studentnummer (studentnumret används endast för kontroll av närvaron, uppgiften raderas efter kontrollen). Berätta dessutom gärna om din motivation och beredskap att förbinda dig till uppdraget, om eventuell tidigare erfarenhet av att jobba med studenters intressebevakning och om dina kontakter till övriga studerande. På Halloped-sidorna kan du läsa mera ingående om vilka kriterier som gäller för vilka platser och sedan skriva din ansökan på basis av detta.

Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Vi antar att du är tillgänglig både som ordinarie medlem och ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika studieområdena i valet av studentrepresentanter.

Mer information om att verka i ledningsgruppen för utbildningsprogrammet och ansökningen ger:

Marianna Suokas
sakkunnig för utbildningspolitik
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi

 

LEDNINGSGRUPPER:

AGRIKULTUR- FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper:  1 ordinarie medlem, 1 suppleant

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (Human Nutrition and Food Behaviour):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi (Agricultural, Environmental and Resource Economics): 1 ordinarie medlem, 1 suppleant

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (Food Sciences):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion: 1 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik: 1 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper:  1 ordinarie medlem, 2 suppleanter

BIO- OCH MILJÖVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Kandidatprogrammet i biologi:
2 suppleanter

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper: 2 suppleanter

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper: 1 suppleant

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (Ecology and Evolutionary Biology): 1 suppleant

Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper (Genetics and Molecular Biosciences): 1 suppleant

Magisterprogrammet i neurovetenskap (Neuroscience): 1 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability): 1 suppleanter

 

FARMACEUTISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i Pharamceutical Research, Development and Safety: 2 suppleant

 

HUMANISKA FAKULTETEN
Kandidatprogrammet i historia:
1 suppleant

Kandidatprogrammet i konstforskning: 1 ordinarie medlem, 1 suppleant

Kandidatprogrammet i kulturforskning: 1 suppleant

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen (English Studies): 1 suppleant

Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer: 2 suppleanter

Magisterprogrammet i genusvetenskap: 1 suppleant

Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (Intercultural Encounters): 1 suppleanter

Magisterprogrammet i konstforskning: 1 ordinarie medlem, 1 suppleant

Magisterprogrammet i kulturarv: 2 suppleanter

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap: 1 suppleant

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:  2 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier: 1 ordinarie medlem, 1 suppleant

Magisterprogrammet i ryska studier (Russian Studies): 2 suppleanter

Magisterprogrammet i spårk: 2 suppleanter

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (Linguistic Diversity in the Digital Humanities): 2 suppleanter

Magisterprogrammet i översättning och tolkning: 2 suppleanter
JURIDISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i den globala styrelsens rättliga frågor (Global Governance Law):  1 suppleant

Magisterprogrammet i internationell affärsjuridik (International Business Law): 2 suppleanter

 

MATEMATISK –NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i geografi: 1 suppleant

Kandidatprogrammet i kemi:  2 suppleanter

Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper: 1 suppleant

Magisterprogrammet i data science:  2 suppleanter

Magisterprogrammet i datavetenskap (Computer Science):  1 suppleant

Magisterprogrammet i geografi (Geography):   2 suppleanter

Magisterprogrammet i geologi och geofysik (Geology and Geophysics): 2 suppleanter

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (Chemistry and Molecular Sciences):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i Life Science Informatics: 1 suppleant

Magisterprogrammet i matematik och statistik (Mathematics and Statistics): 1 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i materialforskning (Materials Research):  1 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (Theoretical and Calculational Methods):  1 suppleant

Magisterprogrammet i urbana studier och planering (Urban Studies and Planning):  2 suppleanter

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: 2 suppleanter

 

MEDICINSKA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet och magisterprogrammet i logopedi: 1 ordinarie medlem och 2 suppleant

Magisterprogrammet i translationell medicin (Translational Medicine): 1 ordinarie medlem, 1 suppleant

 

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet I pedagogic: 1 ordinarie medlem, 1 suppleant

Magisterprogrammet i pedagogic: 1 suppleant

Magisterprogrammet utbildning i förändring (Changing Education): 1 ordinarie medlem, 1 suppleant

 

STATVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i ekonomi: 1 suppleant

Magisterprogrammet i global politik och kommunikation (Global Politics and Communication): 1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i moderna samhällen (Contemporary Societies): 1 suppleant

Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation: 1 suppleant

Magisterprogrammet för samhälle i förändring: 2 suppleanter

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning: 1 suppleant

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper: 1 suppleant

 

TEOLOGISKA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning: 1 suppleant

 

VETENIÄRMEDICINSKA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i veterinärmedicin: 1 suppleant

 

FAKULTETSRÅDEN

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten:  1 suppleant

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: 1 ordinarie medlem, 5 suppleanter

Farmaceutiska fakulteten: 1 ordinarie medlem, 1 suppleant

Humanistiska fakulteten: 1 suppleant

Teologiska fakulteten: 1 suppleant

Statsvetenskapliga fakulteten: 1 suppleant

Veterinärmedicinska fakulteten: 1 suppleant

 

UNIVERSITETS KOLLEGIET

Farmaceutiska fakulteten: 1 suppleant

Medicinska fakulteten: 1 suppleant

Veterinärmedicinska fakulteten: 1 suppleant

Svenska social- och kommunalhögskolan: 1 suppleant

 

ANDRA PLATSER

Beredningsgruppen för de gemensamma kandidatprogrammen inom UNA Europa: 1 suppleant

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus: 1 suppleant

Tvex-samarbetsgruppen: 1 medlem från Gumtäkt

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Mejlans: 1 ordinarie medlem

Språkcentrums arbetsgrupp för undervisningsutveckling:  1 suppleant

Direktionen för Helsingfors universitets bibliotek:  1 suppleant

Bibliotekens förhandlingsdelegationer på Helsingfors universitetscampus: Meijlans:  tre medlemmar

Styrelsen för Språkcentrum: 1 suppleant