19.4.2021

Är det brist på studentrepresentanter i ditt utbildningsprogram? Sök till ledningsgruppen!

Är du intresserad av vilken slags undervisning som ordnas i ditt utbildningsprogram? Nu har du chansen att påverka! Studentkåren vid Helsingfors universitet söker studentrepresentanter för mandatperioden 1.1.2021–31.12.2022 till ledningsgrupperna för vissa utbildningsprogram. I slutet av nyheten finns en lista av de ledningsgrupperna som ännu har lediga platser. Dessutom finns två ledigslagna platser som ersättare att sökas i Språkcentrums arbetsgrupp för undervisningsutveckling.

VAD GÄLLER DET?

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som stöder utbildningsprogrammets ledare och behandlar centrala ärenden som gäller utbildningsprogrammet. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Särskilt viktigt för studenterna är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bland annat frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

I ledningsgruppen kan du påverka undervisningen i utbildningsprogrammet, föra fram studenternas synpunkter och samtidigt bygga upp nyttiga nätverk. Du kan också få studiepoäng för arbetet i ledningsgruppen.

I Språkcentrums arbetsgrupp för undervisningsutveckling finns två lediga platser som ersättare för den pågående perioden 1.1.2021-31.12.2021.Arbetsgruppens uppgift är att befrämja planeringen, genomförandet och utvärderingen av  undervisningen vid Språkcentrum. Som studeranderepresentant  framför du studerandenas behov och idéer för språkstudier. Du kan även få studiepoäng för att verka i Språkcentrums arbetsgrupp för  undervisningsutveckling! Arbetsgruppens arbetsspråk är finska. Du kan läsa mer om arbetsgruppen här.

VAD FÖRVÄNTAS AV EN STUDENTREPRESENTANT?

Studentmedlemmarna i ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen är studenternas röst i beslutsfattandet. Det finns bara två krav: du ska vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet och ha en motiverad koppling till det studieprogram din ansökan gäller (till exempel studierätt eller planer att avlägga studier inom  programmet i fråga).

Ingen särskild kompetens krävs utan viktigast är viljan att lära sig och motivationen för uppdraget som studentrepresentant. För att klara uppdraget räcker det bra med att  läsa mötesmaterialet noggrant  inför mötet, fråga studiekamraterna eller ämnesföreningen om synpunkter på ärendena som behandlas och tala på själva mötet. Studentkåren utbildar också dem som valts till studentrepresentanter och erbjuder stöd och expertis för arbetet i universitetsförvaltningen.

HUR SÖKER JAG?

Ansökningarna ska lämnas in på Halloped-websidan senast den 9 Maj 2021.

Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och nuvarande huvudämne och/eller utbildningsprogram och studieinriktning ska tydligt framgå av ansökan. Om du för tillfället inte har studierätt för programmet vars ledningsgrupp du söker till, motivera din koppling till programmet i ansökan. Som meriter räknar studentkåren:

  • motivation och att den sökande förbinder sig att sköta uppdraget,
  • tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller något annat uppdrag som är kopplat till bevakningen av studenternas intressen, samt
  • koppling till studenterna i utbildningsprogrammet, beredvillighet att informera dem om ledningsgruppens arbete och beredskap att kartlägga och representera studenternas synpunkter om utvecklingen av utbildningsprogrammet.

Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Vi antar att du är tillgänglig både som ordinarie medlem och ersättare. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika studieområdena i valet av studentrepresentanter.

Mer information om att verka i ledningsgruppen för utbildningsprogrammet och ansökningen ger:

Marianna Suokas
sakkunnig för utbildningspolitik
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi

 

AGRIKULTUR- FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper:  1  suppleant, 2 suppleanter

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende (Human Nutrition and Food Behaviour):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (Agricultural Sciences): 1 suppleant

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper (Food Sciences):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion: 1 suppleant

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper:  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

BIO- OCH MILJÖVETENSKAPLIGA GAKULTETEN

Kandidatprogrammet i biologi: 2 suppleanter

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (Ecology and Evolutionary Biology): 2 suppleanter

Magisterprogrammet i neurovetenskap (Neuroscience): 2 suppleanter

 

HUMANISKA FAKULTETEN

Kandidatprogrammet i konstforskning: 1 suppleant
Magisterprogrammet i genusvetenskap: 1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (Intercultural Encounters): 2 suppleanter
Magisterprogrammet i kulturarv: 2 suppleanter
Magisterprogrammet i litteraturvetenskap: 2 suppleanter
Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:  2 suppleanter
Magisterprogrammet i region- och kulturstudier: 2 suppleanter

Magisterprogrammet i ryska studier (Russian Studies): 1 suppleanter

Magisterprogrammet i översättning och tolkning: 2 suppleanter

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i kemi:  2 suppleanter

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: 1 suppleant

Magisterprogrammet i data science:  1 suppleanter

Magisterprogrammet i datavetenskap (Computer Science):  1 suppleant

Magisterprogrammet i geografi (Geography):  2 suppleanter

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (Chemistry and Molecular Sciences):  1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i materialforskning (Materials Research):  1 suppleant

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder (Theoretical and Calculational Methods):  1 suppleant

Magisterprogrammet i urbana studier och planering (Urban Studies and Planning):  1 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter

 

STATVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Magisterprogrammet i Europa- och Nordenstudier (European and Nordic Studies):  1 suppleant

Magisterprogrammet i moderna samhällen (Contemporary Societies):  1 suppleant

Magisterprogrammet för samhälle i förändring: 1 ordinarie medlem och 2 suppleanter

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning:  2 suppleanter

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper:  1 suppleanter

 

Språkcentrums arbetsgrupp för undervisningsutveckling: 2 ersättare