14.2.2023

Ansökan till ekonomiposter i HUS och Ylva

NYHET

Studentkårens styrelse söker aktiva studenter som är intresserade av och insatta i studentkårens ekonomi till Ylvas och Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelser. Studenterna är jämlika medlemmar i styrelsen, med skyldighet att lyssnandes på ägaren främja företagets intressen.

Viktiga urvalskriterier är

 • att personen är engagerad i uppgiften
 • och har erfarenhet av och förståelse för Ylvas eller Ylioppilaslehtis verksamhet.

Vi förutsätter

 • beredskap att sätta sig in i uppgiften
 • och mod till aktivt styrelsearbete.

Förvaltningsspråket är finska och de sökande förväntas kunna arbeta på finska. I det slutliga valet eftersträvas en jämlik könsrepresentation och att medlemmarna väljs ur minst tre olika delegationsgrupper.

För de som väljs till ekonomiposterna ordnas en Ylva Business School-utbildning i början av april. De som väljs önskas kunna delta på utbildningen. Styrelsernas mandatperiod är 1.4.2023–31.3.2024.

Poster som ska tillsättas

Ylvas styrelse

Ylva är en ansvarsfull och solid, diversifierad koncern som verkar i fastighets-, restaurang-, inkvarterings- och placeringsbranschen. Våra kommande år definieras av betydelsefulla byggprojekt i Helsingfors centrala områden som kommer snart att bli färdiga och vi vill gå i bräschen för företagsansvars- och etikfrågor i hela Finland.

Ylvas styrelse fungerar som styrelse för modersammanslutningen HUS fastighetsekonomi och Ylva Palvelut Oy och dess koncern. Styrelsen bland annat bereder målbudgetar för de fastigheter som studentkåren äger, bereder bokslut och fastighetsärenden som delegationen beslutar om samt övervakar fastigheternas ekonomi och godkänner inom ramen för sin behörighet investeringar som rör fastigheterna. Ylvas styrelse övervakar och leder också studentkårens investeringsverksamhet.

Styrelsearbetet och ägarsamarbetet i Ylva kräver tidsmässigt stora insatser av studentrepresentanter, och därför betalas mötesarvode för uppgiften. Mer information om Ylva finns på adressen ylva.fi.

Två (2) personer väljs till Ylvas styrelse år 2023.

Förhandsuppgift till kandidater

 1. Gör en PESTE-analys av Ylvas fastighets-, placerings och restaurangaffärsverksamhet. Begrunda hur Ylvas styrelse borde beakta slutledningarna i din analys.
 2. Som hurdan ser du Ylvas roll i främjandet av hållbarhet och ansvarsfullhet? Berätta hur din vision uppnås.
 3. Inom vilken tidtabell tycker du att Ylva kan verkliggöra HUS avgiftsfrihetsmål? Begrunda.
 4. Hur ser du Ylvas styrelses roll i Ylva? Vad är din roll i Ylvas styrelse?

Svarets maximilängd är 3 sidor, Times New Roman skall användas som font, fontstorleken skall vara minst 12, radavståndet minst 1,15. Gällande övriga parametrar skall Words standardinställningar eller inställningar som tillåter mindre innehåll än de användas.

Ansökningsanvisningar till Ylvas styrelse

Delegationsgruppens ordförande sammanställer ansökningarna och bilagorna från de kandidater som gruppen rekommenderar och skickar dem till adressen hallinto@hyy.fi med ”Talouspaikkahakemukset, Ylvan hallitus ([delegationsgruppens namn])” som ämne. Delegationsgrupperna kan nominera fler än en person till uppdraget.

I övriga fall skickas ansökan elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi med ”Talouspaikkahakemus, Ylvan hallitus” som ämne. Bifoga ett ansökningsbrev som beskriver din motivation och ditt kunnande (högst 1000 tecken) samt meritförteckning (högst 1 sida) som separata dokument. Ansökningsdokumenten kan innehålla visuella element såsom grafik. Ansökningsdokumenten skickas i PDF-form.

Ansökningarna ska vara framme senast tisdag 28.2 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte.

I början behandlas och poängsätts förhandsuppgifterna anonymt av urvalsgruppen. Sedan behandlas ansökningsbrevet och CV:n utan anonymisering. Urvalet baserar sig på en helhetsbedömning i vilken förhandsuppgifterna har störst betydelse.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelse och styrelseordförande

Ylioppilaslehti är en av världens äldsta studenttidningar, med en av de största upplagorna. Ylioppilaslehti är unik institution på det finländska mediefältet och berättar om samhälls- och kulturfenomen innan andra ens hunnit vakna upp.

Styrelsen för Ylioppilaslehden Kustannus Oy behandlar ekonomiska ärenden som rör utgivningen och marknadsföringen av Ylioppilaslehti samt föredrar den årliga målbudgeten och bokslutet för studentkårens styrelse som fastställer dem. Förvaltningsspråket är finska och de sökande förväntas kunna arbeta på finska.

En (1) person väljs till ordförandet och från tre till sju (3-7) personer väljs till Ylioppilaslehden Kustannus Oy.

Förhandsuppgifter för ordförandekandidaten

 1. Hur ser du på Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelseordförandes roll i förhållande till styrelsen, redaktionen och ägaren?
 2. Vilka är Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s största utmaningar och möjligheter i framtiden? Varför?
 3. Jämför Ylioppilaslehti med andra finländska tidskrifter. Motivera ditt svar.

Förhandsuppgift för styrelsemedlemskandidaten

 1. Jämför Ylioppilaslehti med andra finländska tidskrifter. Motivera ditt svar.

Svarets maximilängd är 1 sida (3 sidor för ordförandekandidaten), Times New Roman skall användas som font, fontstorleken skall vara minst 12, radavståndet minst 1,15. Gällande övriga parametrar skall Words standardinställningar eller inställningar som tillåter mindre innehåll än de användas. Ansökningsdokumenten kan innehålla visuella element såsom grafik. Ansökningsdokumenten skickas i PDF-form.

Ansökningsanvisningar till Ylioppilaslehden Kustannis Oy:s styrelse och styrelseordförande

Delegationsgruppens ordförande sammanställer ansökningarna och bilagorna från de kandidater som gruppen rekommenderar och skickar dem till adressen hallinto@hyy.fi med ”Talouspaikkahakemukset, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus ([delegationsgruppens namn])” som ämne. Delegationsgrupperna kan nominera fler än en person till uppdraget.

I övriga fall skickas ansökan elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi med ”Talouspaikkahakemus, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus” som ämne. Bifoga ett ansökningsbrev som beskriver din motivation och ditt kunnande (högst 1000 tecken). Av ordförandekandidaten förväntas därtill en separat meritförteckning på högst 1 sida. Av ordförandekandidaten förväntas därtill en separat meritförteckning på högst 1 sida.

Ansökningarna ska vara framme senast tisdag 28.2 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte.

I början behandlas och poängsätts förhandsuppgifterna anonymt av urvalsgruppen. Sedan behandlas ansökningsbrevet och CV:n utan anonymisering. Urvalet baserar sig på en helhetsbedömning i vilken förhandsuppgifterna har störst betydelse.

 

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.

En medlem av Ylvas förvaltningsråd, studentkårens styrelse eller universitetets styrelse kan inte samtidigt vara medlem i Ylvas styrelse. Studentmedlemmarna i Ylvas styrelse måste vara studenter vid Helsingfors universitet. Maximal mängd av mandatperioder för studentmedlemmarna i Ylvas styrelse är två (totalt 4 år).

De personer som väljs får utbildning i början av mandatperioden.

 

Tilläggsuppgifter

Christoffer Aminoff
Ylva-ansvarig, HUS styrelsemedlem
christoffer.aminoff@hyy.fi
046 921 7850