9.2.2022

Ansök till ekonomiposter i studentkåren och Ylva

NYHET

Studentkårens styrelse söker aktiva studenter som är intresserade av och insatta i studentkårens ekonomi till Ylvas och Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelser. Studenterna är jämlika medlemmar i styrelsen, med skyldighet att lyssnandes på ägaren främja företagets intressen.

Viktiga urvalskriterier är att personen är

  • engagerad i uppgiften och
  • har erfarenhet av och förståelse för Ylvas eller Ylioppilaslehtis verksamhet.

Vi förutsätter beredskap att sätta sig in i uppgiften och mod till aktivt styrelsearbete. Förvaltningsspråket är finska och de sökande förväntas kunna arbeta på finska. I det slutliga valet eftersträvas en jämlik könsrepresentation och att medlemmarna väljs ur minst tre olika delegationsgrupper.

För de som väljs till ekonomiposterna ordnas en Ylva Business School-utbildning i två delar. Den första delen ordnas preliminärt i slutet av april och den andra senare på våren. De som väljs önskas kunna delta på utbildningen. Styrelsernas mandatperiod är 1.4.2022–31.3.2023.

Poster som ska tillsättas

Ylvas styrelse

Ylva är en ansvarsfull och solid, diversifierad koncern som verkar i fastighets-, restaurang-, inkvarterings- och placeringsbranschen. Våra kommande år definieras av betydelsefulla byggprojekt i Helsingfors centrala områden och vi vill gå i bräschen för företagsansvars- och etikfrågor i hela Finland.

Ylvas styrelse fungerar som styrelse för modersammanslutningen HUS fastighetsekonomi och Ylva Palvelut Oy och dess koncern. Styrelsen bereder målbudgetar för de fastigheter som studentkåren äger, bereder bokslut och fastighetsärenden som delegationen beslutar om samt övervakar fastigheternas ekonomi och godkänner inom ramen för sin behörighet investeringar som rör fastigheterna. Ylvas styrelse övervakar och leder också studentkårens investeringsverksamhet.

År 2019 var Ylvas omsättning ungefär 40 milj. euro och personalantalet var 170 vid årets slut. Styrelsearbetet och ägarsamarbetet i Ylva kräver tidsmässigt stora insatser av studentrepresentanter, och därför betalas mötesarvode för uppgiften. Mer information om Ylva finns på Ylvas webbsida.

Tre (3) personer väljs till Ylvas styrelse år 2022.

Förhandsuppgift till kandidater

Uppgiften kan vara sammanlagt högst tre (3) sidor.

  1. Gör en PESTE-analys av Ylvas fastighets-, placerings och restaurangaffärsverksamhet. Begrunda hur Ylvas styrelse borde beakta slutledningarna i din analys.
  2. Hur påverkas Ylvas verksamhet av Ylvas mål för hållbarhet och ansvarsfullhet? Berätta om du så vill om din vision för att uppnå målen.
  3. Gör en SWOT-analys av ett avgiftsfritt HUS ur Ylvas perspektiv.
  4. Hur ser du Ylvas styrelses roll i Ylva? Vad är din roll i Ylvas styrelse?

Ansökningsanvisningar till Ylvas styrelse

Delegationsgruppens ordförande sammanställer ansökningarna och bilagorna från de kandidater som gruppen rekommenderar och skickar dem till adressen hallinto@hyy.fi. Delegationsgrupperna kan nominera fler än en person till uppdraget.

I övriga fall riktas förhandsuppgifterna och den fritt formulerade ansökan med meritförteckning till HUS styrelse och skickas elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi. Bifoga ett ansökningsbrev som beskriver din motivation och ditt kunnande (högst 1000 tecken) samt meritförteckning (högst 1 sida) som separata dokument.

Ansökningarna ska vara framme senast måndag 28.2 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte. I början av ansökan behandlas och poängsätts förhandsuppgifterna anonymt av urvalsgruppen. Sedan behandlas ansökningsbrevet och CV:n utan anonymisering. Urvalet baserar sig på en helhetsbedömning i vilken förhandsuppgiften har störst betydelse. Ansökningsdokumenten kan innehålla visuella element såsom grafik. Ansökningsdokumenten skickas i PDF-form.

Urvalsgruppen kan vid behov kalla sökande till en intervju. Möjliga intervjuer arrangeras mellan 7.3.-11.3.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelse och styrelseordförande

Ylioppilaslehti är en av världens äldsta studenttidningar, med en av de största upplagorna. Ylioppilaslehti är unik institution på det finländska mediefältet och berättar om samhälls- och kulturfenomen innan andra ens hunnit vakna upp.

Styrelsen för Ylioppilaslehden Kustannus Oy behandlar ekonomiska ärenden som rör utgivningen och marknadsföringen av Ylioppilaslehti samt föredrar den årliga målbudgeten och bokslutet för studentkårens styrelse som fastställer dem. Förvaltningsspråket är finska och de sökande förväntas kunna arbeta på finska.

En (1) person väljs till ordförandet och från tre till sju (3-7) personer väljs till Ylioppilaslehden Kustannus Oy.

Förhandsuppgift för ordförandekandidaten

Uppgiften kan vara sammanlagt högst tre (3) sidor.

  1. Hur ser du på Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelseordförandes roll i förhållande till styrelsen, redaktionen och ägaren?
  2. Vilka är Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s största utmaningar och möjligheter i framtiden? Varför?
  3. Jämför Ylioppilaslehti med andra finländska tidskrifter. Motivera ditt svar.

Förhandsuppgift för styrelsemedlemskandidaten

Uppgiften kan vara sammanlagt högst en (1) sida.

  1. Jämför Ylioppilaslehti med andra finländska tidskrifter. Motivera ditt svar.

Ansökningsanvisningar till Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelse och styrelseordförande

Delegationsgruppens ordförande sammanställer ansökningarna och bilagorna från de kandidater som gruppen rekommenderar och skickar dem till adressen hallinto@hyy.fi. Delegationsgrupperna kan nominera fler än en person till uppdraget.

I övriga fall riktas förhandsuppgifterna och den fritt formulerade ansökan till HUS styrelse och skickas elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi. Bifoga ett ansökningsbrev som beskriver din motivation och ditt kunnande (högst 1 sida). Av ordförandekandidater förväntas dessutom en separat meritförteckning (högst 1 tecken).

Ansökningarna ska vara framme senast måndag 28.2 kl. 23.59. Försenade ansökningar beaktas inte.

I början av ansökan behandlas och poängsätts förhandsuppgifterna anonymt av urvalsgruppen. Sedan behandlas ansökningsbrevet och CV:n utan anonymisering. Urvalet baserar sig på en helhetsbedömning i vilken förhandsuppgiften har störst betydelse. Ansökningsdokumenten kan innehålla visuella element såsom grafik. Ansökningsdokumenten skickas i PDF-form.

 

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt. En medlem av Ylvas förvaltningsråd, studentkårens styrelse eller universitetets styrelse kan inte samtidigt vara medlem i Ylvas styrelse. Studentrepresentanter i Ylvas styrelse måste studera vid Helsingfors universitet. Maximal mängd av mandatperioder i Ylvas styrelse är två (totalt 4 år). De personer som väljs får utbildning i början av mandatperioden.

Tilläggsuppgifter

Mikko Kanervo
Ylva-ansvarig, HUS styrelsemedlem
mikko.kanervo@hyy.fi
046 921 7850